حزب توده ایران

در استکهلم - سوئد ۷۳ سالگی حزب توده ایران را جشن می‌گیریم

۷۳ سالگی حزب تودهٔ ایران را جشن می‌گیریم.

استکهلم، شنبه چهارم اکتبر، در کتابخانه سولنتونا

ساعت ۱۸ تا ۲۳

Top