در وین - اتریش ۷۳ سالگی حزب توده ایران را جشن می‌گیریم

چاپ

۷۳ سالگی حزب تودهٔ ایران را جشن می‌گیریم.

بخش ۸ وین، شماره ۲۳ آلبرت گاسه ، شنبه چهارم اکتبر

ساعت۱۹:۰۰ تا پاسی از شب