حزب توده ایران

«آخرین دفاع دکتر تقی ارانی در دادگاه جنائی تهران»

آخرین دفاع دکتر تقی ارانی در دادگاه جنائی تهران

«آخرین دفاع دکتر تقی ارانی در دادگاه جنائی تهران»

«تئوری "تبلیغ مسلحانه" انحراف از مارکسیسم لنینیسم» اثر زنده‌یاد تورج حیدری بیگوند

تئوری

«تئوری "تبلیغ مسلحانه" انحراف از مارکسیسم لنینیسم» اثر زنده‌یاد تورج حیدری بیگوند

درس‌نامه «صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی» - اثر زنده‌یاد جوانشیر

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی

درس‌نامه «صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی» - اثر زنده‌یاد جوانشیر

«انتقاد بر فلسفه تاریخ آرنولد توین بی» اثر کاسمینسکی - ترجمه زنده‌یاد هوشنگ تیزابی

انتقاد بر فلسفه تاریخ آرنولد توین بی

«انتقاد بر فلسفه تاریخ آرنولد توین بی» اثر کاسمینسکی - ترجمه زنده‌یاد هوشنگ تیزابی

«سالنامه توده - ۱۳۴۹»

سالنامه توده - ۱۳۴۹

سالنامه توده - ۱۳۴۹

باز نشر «نوید»: شماره ۱ تا ۷۳ (دی‌ماه ۱۳۵۴ تا اسفندماه ۱۳۵۷)

«نوید»: شماره ۱ تا ۷۳ (دی‌ماه ۱۳۵۴ تا اسفندماه ۱۳۵۷)فایل فشرده (ZIP)

«نوید»: شماره ۱ تا ۷۳ (دی‌ماه ۱۳۵۴ تا اسفندماه ۱۳۵۷)

شمارهٔ ۱ تا ۶۹۹ دورهٔ هشتم «نامهٔ مردم» (خرداد ۱۳۶۳ تا آبان‌ماه ۱۳۸۳)

باز نشر شمارهٔ ۱ تا ۶۹۹ دورهٔ هشتم «نامهٔ مردم» (خرداد ۱۳۶۳ تا آبان‌ماه ۱۳۸۳)

شمارهٔ ۱ تا ۶۹۹ دورهٔ هشتم «نامهٔ مردم» (خرداد ۱۳۶۳ تا آبان‌ماه ۱۳۸۳)

بازنشر اینترنتی درسنامه «اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایه‌داری: امپریالیسم»

درسنامه «اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایه‌داری: امپریالیسم»

درسنامه «اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایه‌داری: امپریالیسم»

«انتقاد و انتقاد از خود» اثر زنده‌یاد فرج‌الله میزانی (جوانشیر)

کتاب «انتقاد و انتقاد از خود» اثر زنده‌یاد فرج‌الله میزانی (جوانشیر)

کتاب «انتقاد و انتقاد از خود» اثر زنده‌یاد فرج‌الله میزانی (جوانشیر)"

تقی ارانی: عرفان و اصول مادی

تقی ارانی: عرفان و اصول مادی

پلنوم بهمن‌ماه ۱۳۹۶

پلنوم بهمن‌ماه ۱۳۹۶

فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه‌ها و برنامه‌های حزب تودهٔ ایران در روند مبارزه برای تغییرهای بنیادین و دموکراتیک در ایران

فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه‌ها و برنامه‌های حزب تودهٔ ایران در روند مبارزه برای تغییرهای بنیادین و دموکراتیک در ایران

پلنوم تیرماه ۱۳۹۵

پلنوم تیرماه ۱۳۹۵

احسان طبری - نوشته‌های فلسفی و اجتماعی - جلد دوم

احسان طبری: نوشته‌های فلسفی و اجتماعی - جلد دوم

احسان طبری - نوشته‌های فلسفی و اجتماعی - جلد اول

احسان طبری: نوشته‌های فلسفی و اجتماعی - جلد اول

لیست کتاب‌های موجود

توجه: این فهرست تنها بخشی از کتاب‌های موجود حزب توده ایران را در بر می‌گیرد. آن دسته از آثاری که تعداد نسخه‌های بسیار محدودی از آن‌ها موجود است، با عنوان "نایاب" مشخص شده‌اند.

برای تهیه این کتاب‌ها می‌توانید با آدرس زیر مکاتبه کنید:

Postfach 100644, 10566 Berlin Germany

 

در آمدی بر اصول و مبانی «تأمین اجتماعی» و نقد قوانین مربوط به «تأمین اجتماعی» در ایران

در آمدی بر اصول و مبانی «تأمین اجتماعی» و نقد قوانین مربوط به «تأمین اجتماعی» در ایران

برنامه حزب تودهٔ ایران (بهمن ماه۱۳۹۱)

برنامه حزب تودهٔ ایران (مصوب کنگره ششم - بهمن ماه ۱۳۹۱)

ششمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران (بهمن ماه ۱۳۹۱)

ششمین کنگرهٔ حزب تودهٔ ایران (بهمن ماه ۱۳۹۱) دربردارندهٔ گزارش‌ها، مصوبه‌ها، سندها، پیام‌ها، و پیوست‌ها

اساسنامه حزب تودهٔ ایران (مهر ماه ۱۳۸۲)

اساسنامه حزب تودهٔ ایران (مصوب کنگره پنجم - مهر ماه ۱۳۸۲)

پلنوم آبان‌ماه ۱۳۹۳

گزارش هیئت سیاسی به پلنوم کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران - آبان‌ماه ۱۳۹۳

ف. م. جوانشیر: اقتصاد سیاسی

انتشارات حزب توده ایران خرسند است که کتاب «اقتصاد سیاسی»، اثر رفیق شهید فرج‌الله میزانی (جوانشیر)، را در اختیار علاقه‌مندان، به ویژه پویندگان انقلابی جوان می‌گذارد.

امیرنیک آئین: ماتریالیسم دیالکتیک

امیرنیک آئین: ماتریالیسم تاریخی

احسان طبری: گئومات

احسان طبری: فرهاد چهارم

احسان طبری: پنجابه

لنین: دولت و انقلاب

اثر تاریخی لنین درباره مسئله کلیدی دولت و ماهیت آن، ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان و علی بیات

کارل مارکس: هجدهم برومر لوئی بناپارت

اثر مهم کارل مارکس درباره تجربه کمون پاریس، ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان

لنین: سه منبع و سه جزء مارکسیسم

اثر تاریخی لنین درباره اهمیت آموزش مارکسیسم و سه جزء اساسی آن

احسان طبری: دربارهٔ اسلوب هوریستیک و برخی مسائل تئوری احتمالات

اثر رفیق فقید طبری درباره اسلوب هیوریستک (دانش کشف) و برخی مسایل تئوری احتمالات

رحمان هاتفی (حیدر مهرگان): انقلاب ناتمام

اثر تحقیقی رفیق شهید رحمان هاتفی (حیدر مهرگان) درباره انقلاب مشروطیت

مارکس و انگلس: مانیفست حزب کمونیست

اثر تاریخی مارکس و انگلس درباره "برنامه مشروح تئوریک و عملی حزب کمونیست"، ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان

احسان طبری: درباره سیبرنتیک یا دانش گردانش

اثر رفیق فقید طبری درباره سیبرنتیک (دانش اداره کردن، نظارت و سازماندهی - گردانش)

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است

فردریش انگلس: لودویگ فویرباخ و پایان فلسفهٔ کلاسیک آلمانی

نوشته تاریخی انگلس در نقد نظرات فلسفی هگل و فویرباخ و برخی تزهای مارکس درباره فویرباخ - ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان

احسان طبری: دربارهٔ منطق عمل

نوشته‌ای از رفیق فقید طبری در زمینه "منطق عمل" و اینکه چگونه می‌توان به عمل اجتماعی مبنای علمی بخشید

گزیده‌ای از آثار رفیق احسان طبری

مجموعه‌ای از مقالات سیاسی، اجتماعی، نظری و ادبی رفیق فقید طبری

منتخب مقالات احسان طبری

مجموعه‌ای از مقالات سیاسی، اجتماعی، نظری و ادبی رفیق فقید طبری

لنین: کارل مارکس (زندگی‌نامه کوتاه با فشرده‌ای از مارکسیسم)

اثر مهم لنین: کارل مارکس (زندگی‌نامه کوتاه با فشرده‌ای از مارکسیسم) - ترجمه رفیق شهید میزانی (ف.م. جوانشیر)

احسان طبری: سطح امروزین فلسفه

اثر مهم رفیق فقید احسان طبری در بررسی ترازنامه یی از اندیشه انقلابی

Top