حزب توده ایران

لنین: کارل مارکس (زندگی‌نامه کوتاه با فشرده‌ای از مارکسیسم)

اثر مهم لنین: کارل مارکس (زندگی‌نامه کوتاه با فشرده‌ای از مارکسیسم) - ترجمه رفیق شهید میزانی (ف.م. جوانشیر)

Top