حزب توده ایران

احسان طبری: درباره سیبرنتیک یا دانش گردانش

اثر رفیق فقید طبری درباره سیبرنتیک (دانش اداره کردن، نظارت و سازماندهی - گردانش)

Top