حزب توده ایران

مارکس و انگلس: مانیفست حزب کمونیست

اثر تاریخی مارکس و انگلس درباره "برنامه مشروح تئوریک و عملی حزب کمونیست"، ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان

Top