حزب توده ایران

احسان طبری: دربارهٔ اسلوب هوریستیک و برخی مسائل تئوری احتمالات

اثر رفیق فقید طبری درباره اسلوب هیوریستک (دانش کشف) و برخی مسایل تئوری احتمالات

Top