حزب توده ایران

لنین: دولت و انقلاب

اثر تاریخی لنین درباره مسئله کلیدی دولت و ماهیت آن، ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان و علی بیات

Top