مسایل بین‌المللی

تمرکز همه توان در مبارزه سرنوشت ساز


مصاحبه با رناتو رابلو: صدر حزب کمونیست برزیل
بلافاصله پس از اعلام رسمی مراجع رسمی نظارت بر انتخابات مبنی براین که انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم کشیده شده است رناتو رابلو، رهبر ملی حزب کمونیست برزیل به تحلیل نتایج برآمده پرداخت. از نظر او دور نخست انتخابات، محبوبیت لوئیز ایناسیو دا سیلوا ” لولا“ را ” که از سوی مخالفین خود و رسانههای گروهی در کارزاری نفرتانگیز، هدف قرار گرفته شده است“ مورد تأیید قرار داد و بیانگر نیاز مبرم به ” اتحاد نیروها و تمرکز همهی توانها در نبرد دورهی دوم انتخابات است.“ رهبر کمونیست های برزیل در سخنان پر اهمیتی مطرح می کند که: ” شرایط لحظه، حضور فشرده همه دموکراتها، میهن دوستان و طرفداران گرایش های صدیق چپ را برای متوقف ساختن خطر برگشت راست ئو لیبرال به قدرت را طلب میکند ”.
در مصاحبه زیر رفیق رناتو رابلو جنبه های اصلی تحلیل کمونیست های برزیل را در مبارزه حساس برای تعیین مسیر آینده تحولات این کشور مورد توجه قرار می دهد.

تحلیل شما از نتایج حاصل از انتخابات ریاست جمهوری که در آن ”لولا“ رییس جمهوری فعلی با نزدیک به ۵۰% ( 79/۴۹) آرا، به دور دوم رسیده است چیست؟

رناتو رابلو: نخست باید تواناییهای ” لولا“ را مشخص کرد. از نتایج رأیگیری بدست آمده میتوان این طور درک کرد که در برابر حملهی وسیع و ناجوانمردانه ارتجاع هیچکدام از نامزدهای ریاست جمهوری نمیتوانستند از چنین حمایت صریح و پرمعنایی برخوردار گردند. از سال گذشته، مخالفین دست راست و رسانههای گروهی به یک کارزار فشرده فرسایشی برای به زیر کشاندن دولت کنونی دست زدند. رییس جمهوری ” لولا“ نه تنها در مقابل آنها با موضعی مستحکم مقاومت کرد بلکه کسب آرای خود را بطور مجموع از بخشهای گوناگون جامعه، بخصوص قشرهای مردمی تثبیت کرد. نیروهای راستگرا همراه با رسانهها، در دو هفته اخیر، با دستیازی به ایجاد بحران سیاسی جدید به اصطلاح ”جنگ پروندهها“، گفتمان شبه کودتایی خود را تقویت کردند. دولتهای پیشین برزیل هرگز با چنین نفرتی از سوی نخبهگان بنیادگرا مواجه نشده بودند. این تهاجم، که از همان ابتدا بیرحمانه بود بدتر نیز شد.
نیروهای لیبرال محافظهکار مخالف نشان دادند که دموکراسی را تحمل نمیکنند. آنها با استفاده از شگردهای کودتایی، از جعل هیچگونه افترایی کوتاهی نکردند. آنها به روشنی نشان دادهاند که آماده پذیرش پیروزی ” لولا“ نیستند و برای کشاندن این انتخابات به دوره دوم دست به هر کاری خواهند زد. و بدتر از این اعلام کردند که انتخاب دوباره ” لولا“ را تحمل نخواهند کرد و از سرکار آمدن او جلوگیری به عمل خواهند آورد. همچنین اعلام کردند در صورت موفق نشدن کودتا، بر خلاف خواست رأی دهندگان از هیچ کوششی برای خلع او فرو گذاری نخواهند ورزید. باید گفت رسانهها در این فرآیند، نفرت انگیز ترین نقش خود را در تاریخ ما ایفا کردند. یکی از گزارشگران مستقل بنام لوییس ناسیف نوشت: ”یک رقابت جدی در میان رسانهها بوجود آمده است که ببینند چه کسی در از میدان بردن رییس جمهوری سرآمد خواهد بود.“
با وجود مواضع مخالفین و رسانهها، رییس جمهوری به تقریب توانست اکثریت آرا را از آن خود سازد. این نکتهای است که در این مرحله باید بر آن تأکید شود. این ثروت مورثی ما است که باید در دورهی دوم انتخابات از آن محافظت کنیم. تأکید براین مسئله ضروری است که نو لیبرالهای راستگرا از یک مناظره روشمندانه و مقایسهگر بین دولت رییس جمهوری کنونی و دولت فرناندو هنریکه کوردوسو، رییس جمهوری پیشین طفره رفتند. اما در مورد مسئله فساد، توضیح این نکته نیز ضرورت دارد که تا پیش از روی کار آمدن دولت ”لولا“ هیچگاه این مقدار رسیدگی به اقدامات غیرقانونی صورت نگرفته بود. هنگامی که فرناندو هنریکه کاردوسو کلاهبرداریهای موجود مانند خرید رأی برای انتخاب دوبارهاش، دادن امتیاز به بانکداران را در پوشش برنامه خصوصیسازی بنهان ساخت دولت ” لولا“ چندین نهاد، از جمله پلیس فدرال را برای سازمان دهی بزرگترین اقدام در جهت از بین بردن فساد بکار گرفت.

اکنون رویارویی در مرحلهی دوم انتخابات چگونه خواهد بود؟
با توجه به عملکرد نولیرالهای جناح راست در کشاندن انتخابات به مرحلهی دوم تصور این که این نیروها در ۳۰ روز آینده به چه اقداماتی دست خواهند زد دشوار نخواهد بود. آنها در تلاش خود برای بی اعتبار سازی و فرسودگی دولت کنونی حتی از برداشتن گامهای تندروانه نیز ابایی نخواهند داشت و از هر ساز وکار قانونی و غیرقانونی برای جلوگیری از پیروزی نیروهای مترقی استفاده خواهند کرد. رودررویی در این مرحله از شدیدترین نوع آن خواهد بود. رسانههای گروهی برای مسموم ساختن ذهن مردم به هر کاری دست خواهند زد و مخالفان دولت از بوجود آوردن محیطی شبه کودتا به هر کاری اقدام خواهند کرد.
در چنین شرایط تحریک یافتهای، باید شماری از گامهای مشخص را به کار گرفت. اول از همه التزام دارد که با دوجانبه ساختن مناظره، جامعه را سیاسی کرد. باید حتی به طبقه متوسط تفهیم کرد که پیروزی جرالدو آلکمین به معنای ضد ضربهای برای نولیبرالها و نیروهای راستگرا به شمار میرود. و این ضد ضربه بیان گر اجرای برنامه خصوصیسازی، قطع اقدامات دولت در زمینه رفاه عمومی، پایان روند یکپارچگی امریکای لاتین، رویکردی نو به موافقتنامه مناطق آزاد تجاری قاره امریکا، غیرقانونی ساختن جنبشهای اجتماعی است. باید به سیاسی کردن جامعه اعتقاد داشت.
دوم، گسترش اتحادها و ضرورت گردآوری همهی نیروهای صادق ملی، دموکراتیک و چپ است. هیچ نیروی چپ صادقی در مقابل خطر ضربههای متقابل نولیبرالها در زمینه غیرقانونی کردن جنبشهای اجتماعی، خصوصیسازی و موافقتنامه مناطق آزاد تجاری قاره امریکا بیتفاوت نخواهد ماند. اکنون زمان آن است که برای متوقف ساختن برنامه واپسگرای نولیبرالهای جناح راست، همه نیروهای مترقی گرد هم آیند. جرالدو آلکمین نماینده واپسگراترین و خودکامهترین جناح راست و نماینده بخش فرا لیبرالهایی است که از امکان در اختیار گرفتن دوباره دولت مرکزی برانگیخته شدهاند. هیچکس نمیتواند از این لحظه تعیین کننده چشمپوشی کند. باید در جهت پس راندن دشمن بزرگتر اختلافها را به کنار گذاشت.
سوم، و این بسیار کلیدی است، ضرورت دارد که در ۳۰ روز آینده همهی تواناییهای پیکارگرایی را در خیابانها به نمایش گذاشت. لازم خواهد بود که ائتلافهایی به منظور روشنگری پیامدهای محتمل انتخابات و خطر واپس گرایی، تشکیل یابند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که تشخیص داده شود چه کسانی براستی هوشیار، درگیر و نگران آینده برزیل هستند. در چند روز آینده، حجم کار نیروهای مبارز چندین برابر خواهد شد. این دوره میتواند در تضمین پیروزی نیروهای دموکراتیک مردمی تعیین کننده باشد.

سرانجام، عملکرد حزب کمونیست برزیل را در این انتخابات چگونه ارزیابی میکنید؟
حزب کمونیست برزیل بخش جداییناپذیر کارزار انتخاب دوباره رییس جمهوری کنونی است و همهی توان خود را برای دستیابی آن بکار گرفته است. به همین سبب، حزب از تهاجم بیرحمانه راست در این مدت برکنار نمانده است. نخستین ارزیابی نشان میدهد که با وجود دشواریهای موجود، حزب کمونیست برزیل در کنشگری خود، برخلاف سالهای اخیر اثرگذار بوده است. اگر چه حزب ما نیز همانند دیگر احزاب کمونیست هنوز در موضع دفاعی برای کسب حقانیت بسر میبرد در عین حال نیروی آن افزایش مییابد.
اما برای مبارزان کمونیست، نبرد هنوز به پایان نرسیده است. حزب کمونیست برزیل در کارزار انتخاب دوباره ” لولا“ نقش تکاور را داشته است. از این امر نیز بخوبی آگاه است که استقرار واپس گرایی در کشور میتواند تأثیرات فاجعهباری برای پیکار زحمتکشان و موجودیت خود حزب به ارمغان بیاورد. در صورت برگشت نولیبرالهای راستگرا به قدرت، در هجوم به جنبشهای اجتماعی سبعیت بیشتری از خود نشان خواهند داد و به تغییرات ضد دموکراتیک سیاسی فراگیری دست خواهند زد.
برای کمونیستها، نبرد اساسی باید تضمین پیروزی ” لولا“ در این انتخابات باشد. حزب کمونیست برزیل از مبارزه نمیگریزد و از وظایف تاریخی خود نیز بخوبی آگاه است. کمونیستها نقش دوران سازی در پیروزی این مرحله از انتخابات خواهند داشت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا