مسایل سیاسی روز

همبستگی پرشور احزاب کارگری و کمونیستی با حزب تودة ایران

پیام تبریک حزب کمونیست عراق
پیام تریبون ترقیخواه دموکراتیک بحرین
پیام تبریک حزب کمونیست اسرائیل
پیام تبریک حزب کمونیست یونان
پیام تبریک حزب کارگران بلژیک
پیام تبریک حزب کمونیست اتریش
پیام تبریک حزب کمونیست کانادا پیام تبریک حزب کمونیست عراق به مناسبت 65 مین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران

رفقای گرامی،
بدین وسیله گرم ترین درودهای کمونیست های عراقی را به شما به مناسبت 65 مین سالگرد بنیان گذاری حزب برادر، حزب تودة ایران، تقدیم می کنیم. برای ما این مناسبت یادآور پیکار بی امان حزب تودة ایران طی بیش از 6 دهه برای آزاد سازی ایران از تسلط امپریالیسم و یوغ ارتجاع و دیکتاتوری است. یادآور قهرمانی های رهبران و کادرهای شهید حزب است که برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی رزمیدند. رابطة ویژه ای که بین دو حزب ما وجود دارد مایة افتخار ماست، رابطه ای که در پی رویارویی دو حزب ما با سرکوب و ترور پی در پی از سوی ضد کمونیست ها و ارتجاع در دهه های گذشته مستحکم تر شده است.

رفقای عزیز،
به باور ما، در عین حال که باید در برابر تلاش های قدرت های امپریالیستی برای بهانه کردن پافشاری ایران بر حق طبیعی اش در کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای به منظور توجیه مداخلة خارجی مقاومت کرد، باید نهایت تلاش را نیز کرد که این معضل از راه گفت و گو های صلح آمیز بر مبنای منشور سازمان ملل و دیگر معاهده های بین المللی مربوطه حل و فصل شود. این شیوة برخورد در درجة اول به سود مردم ایران، و همچنین به نفع صلح، امنیت و ثبات در منطقة خاورمیانه و کل جهان است، و از پیامدهای فاجعه بار یک جنگ تازه و برخوردهای نظامی جلوگیری می کند. در اینجا لازم است به موضعی اشاره کنیم که در اعلامیة اخیر کمیتة مرکزی حزب ما، در پی نشست 15 سپتامبر، آن صادر شد. در آن اعلامیه آمده است که پای کشور ما عراق نباید به رودرروئی های جاری بین رژیم ایران و دولت آمریکا کشانده شود. مردم عراق نباید بهای این خصومت ها را در سرزمین شان بپردازند. باز هم تأکید می کنیم که با وجود این، ما هر گونه مسابقة تسلیحاتی و افزایش تولید سلاح هسته ای در خاورمیانه و جهان را مردود می شماریم.

رفقای گرامی،
به این مناسبت، ما بار دیگر حمایت خود را از آرمان های برحق مردم ایران برای دستیابی به صلح، دموکراسی و حقوق بشر اعلام می کنیم. همان طور که به درستی در فراخوان همبستگی اخیر از سوی شماری از احزاب برادر بیان شده است، امر پشتیبانی از صلح و محکوم کردن تهدید های آمریکا برضد ایران را باید به موازات دفاع از حقوق بشر و دموکراتیک مردم ایران به پیش برد. این یکی از آن درس های حیاتی و مهمی است که باید از تجربة رویدادهای چند سال اخیر عراق گرفت و بر ارتباط تنگاتنگ مبارزه در راه صلح و دموکراسی از یک سو و ضرورت توجه به ارزش های حقوق بشر از سوی دیگر تأکید کرد. این امر به ویژه برای ایجاد و گسترش یک جنبش همبستگی بین المللی اهمیت دارد که پیگیرانه در کنار مردم و نیروهای دموکراتیک آنها در کشور مربوطه بایستد، و از برخورد زیان بخش یک جانبه ای که نقض حقوق بشر و دموکراتیک در آن کشور را نادیده می گیرد، پرهیز کند.

رفقای عزیز،
منطقة ما اخیراً شاهد تهاجم وحشیانة دیگری به لبنان به بهانة ربودن دو سرباز اسراییلی توسط حزب الله لبنان بود. در نتیجة تبانی آمریکا و بریتانیا در جریان این تهاجم، دست اسراییل در ادامة تاخت و تاز و انتخاب لحظة مناسب برای پایان دادن به آن باز گذاشته شد. ایده های کهنه به شکلی ”تازه“ تبلیغ شدند، مثل ”خاورمیانة جدید“ که از سوی کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجة آمریکا، به عنوان گزینه ای متفاوت در برابر ایدة ”خاورمیانة بزرگ“ مطرح شد که پیشتر از آن صحبت کرده بودند. به رغم نابرابری آشکار نیروها، به ویژه در سطح نظامی، و به رغم تجاوز وحشیانه و تخریب زیرساخت لبنان، اسراییل نتوانست به هدف هایش برسد. علت این عدم موفقیت همرأیی همگانی لبنانی ها در محکوم کردن و مقابله با این تجاوز صرف نظر از شرایط و عوامل آغاز آن بود. حزب ما تجاوز اسراییل را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری آن شد، و حمایت کامل خود را از مردم لبنان اعلام کرد. زمانی که جنگ متوقف شد و قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل پذیرفته شد، حزب ما خواهان آن شد که برای بازسازی کشور و برای کمک به اعادة حیثیت و نفود و اعتبار دولت در سراسر کشور، تمام امکانات ممکن در اختیار مردم لبنان قرار داده شود. اما در همین احوال، عملیات تجاوزکارانة اسراییل برضد مردم فلسطین ادامه داشت، به ویژه یورش به غزه که منجر به خسارت های مالی و جانی بی شماری شد. آنچه روی داد و می دهد، اقدام عاجل برای تسریع در اجرای قطعنامه های متعدد سازمان ملل را می طلبد که بر حق مردم فلسطین برای استقرار دولت ملی مستقل شان در سرزمین خودشان، و بر پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی توسط اسراییل و بازگشت به مرزهای پیش از 5 ژوئن 1967 تأکید می کنند. فقط در این صورت است که می توان دستیابی به امنیت و ثبات در خاورمیانه را تضمین کرد.

رفقای عزیز،
وضعیت در عراق کماکان حساس و پیچیده است و در بین علت های پُرشمار آن می توان به این عوامل اشاره کرد: وضع امنیت داخلی، ضعف نهادهای دولتی، نقش فزایندة نیروهای شبه نظامی، وخیم تر شدن وضع زندگی و خدمات، و بیکاری. آنچه وضع را بدتر کرده، فرقه گرایی است، که به خیابان ها و نهادهای دولتی کشیده شده است، و همراه است با اخراج ها، تصفیة فیزیکی و آشوب های سیاسی که در خدمت هدف های فرقه گرایی و عوام گرایی اند. عامل مهم دیگر، مداخلة خارجی، و از جمله سیاست های آمریکاست که اختلاف های فرقه گرایانه را تحریک و تشدید می کند. میراث دیکتاتوری سرنگون شده و عملیات تروریستی با هدف کارشکنی در روند سیاسی و فلج کردن زندگی سیاسی، به تعمیق تنش ها و اختلاف های فرقه گرایانه تا حدی خطرناک که پیش از این سابقه نداشته است، به ویژه در بغداد و چند استان دیگر، کمک کرده است. در برخی از نواحی، خشونت شکل های دیگری به خود گرفته است که ناشی می شود از جنگ بر سر نفوذ، قدرت و پول از سوی بعضی از احزاب و نیروهای سیاسی. نتیجة این تحولات چیزی نیست جز ادامة حضور نظامی خارجی، و ایجاد مانع در برابر تلاش هایی که برای تسریع پایان دادن به اشغال و رسیدن به توافق بر سر جدول زمانی خروج نیروهای اشغال گر صورت می گیرد. حزب ما کماکان به تلاشش در زمینة حل و فصل مسئلة امنیت از راه یک برخورد همه جانبه و همگن و در پیش گرفتن مجموعه ای از اقدام های مؤثر نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در عوض اتکای صرف بر شیوه های نظامی، ادامه می دهد و خواهد داد. حزب ما همچنین از طرح آشتی ملی پیشنهادی دولت حمایت می کند و آن را گامی مهم و حیاتی به سوی یک توافق سیاسی که منافع همة احزاب را تضمین خواهد کرد، نیروهای هر چه بیشتری را جذب فرایند سیاسی می کند، اطمینان متقابل ایجاد می کند، و تنش های فرقه ای را کاهش دهد، می داند. با همة این احوال، نتایج به دست آمده تا کنون، چندان قابل توجه نبوده است. بنابراین، افزایش تلاش برای اجرای طرح آشتی ملی وظیفه ای عاجل است. حزب ما اقدام های مشخص متعددی را مطرح است، از جمله ضرورت پایان دادن فوری به اقدام های شبه نظامیان، از هر نوع. نیروهای سیاسی، به ویژه نیروهای شرکت کننده در فرایند سیاسی، باید پیشاهنگ شوند و داوطلبانه نیروهای شبه نظامی شان را منحل کنند. جنگ افزارها باید فقط در دست دولت باشند. این یک پیش شرط ضروری برای بازسازی نهادهای امنیتی و نظامی، و استقرار یک دولت دموکراتیک بر مبنای حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و دموکراتیک است. حصول موفقیت در این جهت و تقویت اتحاد ملی عواملی ضروری برای حرکت به سوی باز پس گرفتن استقلال و خودمختاری کامل و به دست گرفتن کنترل منابع کشور هستند. بازسازی نیروهای نظامی عراق و گسترش توانایی های آنها، هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی، برای این که بتوانند مسئولیت حفظ امنیت را به عهده بگیرند، عامل مهمی است. علاوه بر این، اقدام های توده ای و فشار بر ضد فرقه گرایی، تروریسم و خشونت، همراه با پیشبرد پیکار در جبهة اقتصادی و اجتماعی، از دیگر عوامل مثبت هستند. می توان گفت که وضعیت کنونی، به رغم سنگینی و پیچیدگی اش، در کل وضعیتی دگرگونی پذیر است که امکانات بسیاری در برابرش قرار دارد. تغییر این وضع بستگی زیادی دارد به توانایی هشیارانه عمل کردن احزاب و دسته بندی های سیاسی، و مردم عراق به طور کلی، به منظور بازیابی انسجام ملی و ایجاد فضای اعتماد و اطمینان. نیروی محرک در این راه باید باور جدی به این امر باشد که راندن وضع به مرز نقطة بی برگشت به منزلة بازی با آتش است که پیامدهای فاجعه باری برای همه خواهد داشت. عوامل مساعد بین المللی، منطقه ای و عربی نیز می توانند شرایطی را فراهم آورند که موجب شکست دادن تروریسم و دستیابی به ثبات و تضمین نتیجه ای موفقیت آمیز برای طرح آشتی ملی شوند. به رغم دشواری ها و چالش های عظیم، کمونیست های عراقی به مردم و خواست آنان برای حرکت به پیش، به سوی دستیابی به دولتی برپایة قانون و نهادهای بنیادی، به دست آوردن دوبارة استقلال کامل ملی، و ساختن یک عراق فدرال و دموکراتیک متحد، اعتماد و اطمینان بی حد و حصری دارند. با این روحیه و عزم راسخ است که حزب ما خود را برای برگزاری هشتمین کنگرة ملی اش در هفته ها و ماه های آتی آماده می کند.
رفقای گرامی،
امروزه، در شرایطی که هر دو کشور و ملت ما، و کل منطقه، با چالش هایی عظیم و خطرهایی سهمگین رو به رو هستند، حیاتی است که پیوندهای انترناسیونالیستی، و شکل های مؤثر و عملی همبستگی بین نیروهای کمونیست، مترقی و دموکراتیک در خاورمیانه و در سراسر جهان تحکیم و تقویت شوند. بار دیگر، به مناسبت سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران به شما درود می فرستیم و بر عزم راسخ مان برای تحکیم و تقویت هر چه بیشتر پیوندهای برادرانه بین دو حزب مان و پیوندهای تاریخی دوستی بین مردم ایران و عراق تآکید می کنیم.

با گرم ترین درودهای رفیقانه،
کمیتة مرکزی حزب کمونیست عراق
27 سپتامبر 2006

پیام تریبون ترقیخواه دموکراتیک بحرین
رفقای عزیز
کمیته مرکزی تریبون ترقیخواه دموکراتیک بحرین تمایل دارد به مناسبت 65مین سالگرد پایه گذاری و تاسیس حزب توده ایران به شما تبریک بگوید و درودهای عمیق خود را به رهبری، اعضاء، همه حامیان آزادی و ترقی خواهی و مردم ایران تقدیم کند. ما به تاریخ حزب شما احترام می گذاریم و آن را بخاطر اینکه شما به رغم سرکوب مداوم توسط رژیم های مختلف 65 سال برای دموکراسی، سوسیالیسمِ و زندگی بهتر برای مردم ایران مبارزه کرده اید، تحسین می کنیم. حزب شما توانسته است به قیمت دادن هزاران شهید و ده ها هزار زندانی و آنانی که مجبور به مهاجرت سیاسی شدند، از منافع طبقه کارگر ایران و توده های زحمتکش ، دفاع کند.
رفقای عزیز
وضعیت در خاورمیانه دشوارتر می شود به خصوص در عراق، لبنان و فلسطین. گرچه ما این را حق هر کشوری می دانیم که از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه بهره جویی کند، اما روشی را که رژیم ایران با این مسئله برخورد کرد و بیانیه های احمدی نژاد و دیگر مقامات رسمی ایران بهانه ها را برای ایالات متحده و متحدان آن فراهم کرده است که تهدیدات خود مبنی بر اقدام نظامی بر ضد ایران و تحریم سیاسی و اقتصادی ایران و دیگر کشورها نظیر سوریه را ادامه دهد. این گرایش به نوبه خود به رژیم حاکم بهانه داده است که به نیروهای دموکراتیک و مترقی حمله کند و مدعی بشود که تقاضای پایه گذاری یک سیستم دموکراتیک و یک جامعه مبتنی بر نظم قانونی و اصلاحات در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وحدت ملی را تضعیف می کند. تهاجم های اخیر بر ضد اتحادیه های کارگری، سازمان های دانشجویی، روزنامه های مستقل و دستگیری تعدادی از روشنفکران و شخصیت ها مشخصه های این جهت می باشند.
رفقای عزیز،
در این مراسم ما می خواهیم همبستگی خود با مبارزه شما برای یک ایران بهتر و مرفه تر و تامین اجتماعی برای مردم ایران اعلام کنیم. ما خواهان تقویت روابط متقابل بین احزاب مان هستیم.
زنده باد 65مین سالگرد پایه گزاری حزب توده ایران
زنده باد مبارزه برای صلح، دموکراسی و سوسیالیسم
دکتر حسن مدان
دبیرکل
10 مهرماه 1385
پیام تبریک حزب کمونیست اسرائیل
به کمیته مرکزی حزب تودة ایران

رفقای گرامی،
به مناسبت ۶۵- مين سالگرد شما، ما مسروریم که درودهای گرم و برادرانه خود را به همه اعضا و هواداران حزب شما، تقدیم کنیم. سالگرد شما زمانی فرا می‌رسد که امپریالیسم آمریکا، از حملات جنایتکارانه ۱۱سپتامبر ۲٠٠١ به عنوان بهانه‌ای برای اعلان جنگ به افغانستان و حمله به عراق، بهره جسته است و در عین حال نشان داده است که قصد مقابله با مشکل تروريسم را نداشته و به منظور تقویت سلطه آمريکا و شرکت‌های فراملی در همه قاره‌ها و در قوانين روابط بين‌الملل، تغییرات اساسی را ایجاد کرده است. به اعتقاد ما قصد دولت بوش، تبديل جنگ به يک ابزار عادی رفتار بين‌المللی و به کار گرفتن آن در مورد کشورهایی است که آمريکا آن‌ها را متهم به ”تروريسم“ می‌کند. جنگ آخر در لبنان اين را ثابت می‌کند. به جای یافتن يک راه‌حل محلی از طريق مذاکره برای مشکل اسارت سه سرباز اسرائيلی، دولت کديمه- کارگر، اسرائيل را در دام يک جنگ متزلزل با فلسطينی‌ها و لبنان انداخت. ما به نتايج رعب‌انگيز و مشهود تجاوز به لبنان و حمله طراحی شده به سوريه- هر دو در هماهنگی با دولت بوش- که می‌تواند به يک جنگ گسترده منطقه‌ای بيانجامد، با ناگواری می‌نگريم. با وجود به اصطلاح ”نقشه راه“، در نتیجه سعی دولت اسرائیل- که از حمايت دولت آمريکا برخوردار است- برای خرابکاری در چشم‌انداز موافقت‌نامه صلح اسرائيل- فلسطين، خونریزی در منطقه ما ادامه دارد. حزب کمونیست اسرائیل همه هواداران صلح و دمکراسی در اسرائيل و جهان را فرا می‌خواند تا در مقابل بهره‌برداری منفی و هيستری جنگ دولت اسرائيل برای تشديد ستم و اشغال، شامل ايجاد شهرک‌های يهودی‌نشين بيش‌تر، و ساختن ”ديوار جدايی“ نژاد پرستانه بايستند. هدف سیاست ”عدم حضور“ شارون در نوار غزه دايمی کردن اشغال و همه مصائب آن در ساحل غربی و نوار غزه بود. خطر اين است که در آينده نزديک، دولت اسرائيل با پشتيبانی دولت بوش از پيروزی حماس به عنوان بهانه یی برای عمليات نظامی عليه فلسطينی‌ها و ايران استفاده کند. حزب کمونیست اسرائيل نسبت به سعی سردمداران اسرائيل در سوء‌استفاده از نتايج انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین برای توجيه شدت بخشیدن به ستم و غصب بيش‌تر زمين و هم‌چنين کارزار نژادپرستانه و اخراج شهروندان عرب اسرائيل، هشدار می دهد. راه صلح و امنیت برای هر دو خلق، اسرائيلی و فلسطينی، از پايان اشغال، تخليه همه شهرک‌های یهودی‌نشين، ايجاد حکومت فلسطين با پایتخت آن در بيت‌المقدس شرقی، و حل مسأله پناهندگان براساس قطع‌نامه‌های سازمان ملل می‌گذرد.

دوستان گرامی،
ما برای شما در مبارزه‌تان آرزوی موفقیت داریم و از گسترش دوستی و همکاری بين احزاب ما استقبال می‌کنيم، و برای ۶۵- مين سالگرد شما، آرزوی موفقیت می کنیم.
با درودهای برادرانه،
ایسام ماخول، دبيرکل، تل آويو،
۲۸ سپتامبر ۲٠٠۶

پیام تبریک حزب کمونیست یونان به مناسبت 65 مین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران
به کمیتة مرکزی حزب تودة ایران
رفقای گرامی،

کمیتة مرکزی حزب کمونیست یونان به مناسبت 65مین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران، گرم ترین تبریک ها و درودهای رفیقانه اش را به کمیتة مرکزی، اعضا و هواداران حزب تان تقدیم می کند. آنچه دو حزب ما را به یکدیگر پیوند می دهد، دوستی دراز مدت، همبستگی، و همکاری در پیکارهای مشترک مان است. ما برای نقش و سهم فعال شما در طرح ها و اقدام های ابتکاری احزاب کمونیست و در نشست های بین المللی و منطقه ای، و برای تلاش شما در راه ارتقای هر چه بیشتر همبستگی و عمل مشترک ارزش زیادی قایل هستیم. کمونیست های یونانی همبستگی قاطع خود را با مبارزة شما برضد تهدید های آمریکا و برای صلح، آزادی های سندیکایی و مدنی، دموکراسی، و سوسیالیسم اعلام می کنند. هیچ دولت خارجی یا سازمان بین المللی تحت هیچ شرایطی این حق را ندارد که در امور داخلی یک کشور دخالت کند. تصمیم گیری در مورد امور داخلی و آیندة ایران تنها به عهدة مردم ایران و نیروهای دموکراتیک و مترقی آن است. ما پیکار شما را برای دفع تهدید های امپریالیستی و مبارزة شما را برای دگرگونی های ژرف دموکراتیک در وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورتان از نزدیک دنبال می کنیم. امروزه، وجود یک جبهة متحد سیاسی و اجتماعی در منطقه در برابر نقشة امپریالیستی ”خاورمیانة بزرگ ضرورتی عاجل است. کمونیست ها در جبهة مقدم این مبارزه قرار دارند و با مقاصد آن نیروهایی مقابله می کنند که تلاش دارند خود را به صورت ”حافظان“ مردم نشان دهند ولی در واقع انگیزة آنان چیزی نیست جز منافع خودشان و رقابت شان با آمریکا. واقعیت موجود نه تنها خلاف ادعای ”پایان یافتن تاریخ“ و ”مرگ مارکسیسم و احزاب کمونیست“ را ثابت کرده است، بلکه تحولات جهانی به طور برجسته ای نیاز به تقویت احزاب کمونیست و کارگری را برای تضمین حصول موفقیت در پیکارهای مردمی نشان می دهند. به نظر ما آن احزاب کارگری و کمونیستی که به مارکسیسم ـ لنینیسم و هدف سوسیالیسم وفادارند سهم مهمی در پیشبرد هر چه بیشتر جنبش ضد امپریالیستی مردمی دارند.
رفقای گرامی،
با این امید که پیوندهای سنتی بین دو حزب مان بر مبنای اصول همبستگی بین المللی و احترام به استقلال دو حزب گسترش بیشتری یابد، به 65 سال فعالیت قهرمانانة حزب تان درود می فرستیم.

آتن، 30 سپتامبر 2006
کمیتة مرکزی حزب کمونیست یونان

پیام تبریک حزب کارگران بلژیک به مناسبت 65 مین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران
به کمیتة مرکزی حزب تودة ایران
رفقای گرامی،
کمیتة مرکزی حزب کارگران بلژیک به مناسبت 65 مین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران به کمیتة مرکزی و اعضای حزب تبریک می گوید. 65 مین سالگرد حزب شما با رویدادهای بسیار مهم بین المللی همزمان است. امپریالیسم آمریکا به عنوان گزینة استراتژیکی اش و در تلاش برای بیرون رفتن از بحران دور ای اضافه تولید سرمایه داری راه نظامی گری و جنگ را برگزیده است. تضادهای بین امپریالیستی تشدید شده اند. ضرورت ایجاد یک جبهة متحد وسیع در برابر خطرناک ترین و فوری ترین دشمن در سطح جهانی اهمیت تازه ای یافته است. ما همبستگی خود را با کارگران، دهقانان، کمونیست ها و نیروهای ضد امپریالیستی که مورد تهدیدهای بی وقفة دولت بوش و حملة احتمالی آمریکایی ـ انگلیسی ـ اسراییلی به ایران قرار دارند، اعلام می کنیم.
رهایی و سوسیالیسم آیندة بشر است.
زنده باد جنبش کمونیستی بین المللی.
از طرف کمیتة مرکزی حزب کارگران بلژیک
ژان پِستییو، بخش روابط بین المللی
حزب کارگران بلژیک

پیام تبریک حزب کمونیست اتریش به مناسبت 65 مین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران
رفقای گرامی،

مایلیم که 65 مین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران را به شما تبریک بگوییم و به این مناسبت همبستگی و دوستی کامل خود را با حزب شما اعلام کنیم. ما از تعهد عمیق شما به پیکار مردم ایران، به صلح و عدالت اجتماعی آگاهی کامل داریم. ما برای روابط درازمدت و ژرف بین جنبش های مان و شرکت اعضای حزب شما در پیکار توده های مترقی و زحمتکش در اروپا و اتریش ارزش زیادی قایل هستیم. ما می دانیم که به ویژه در این روزهای حیاتی، تلاش های شما به بازداشتن نیروهایی که برای به راه انداختن جنگ در خاورمیانه می کوشند، یاری می رساند. اطمینان داشته باشید که در این مبارزه، ما پشتیبان شما هستیم.
با درودهای همبستگی و احترام رفیقانه،
والرُد فریتز کلاکل
هیئت اجرایی حزب کمونیست اتریش

پیام تبریک حزب کمونیست کانادا به مناسبت 65 مین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران
به کمیتة مرکزی حزب تودة ایران

رفقای گرامی،
از طرف کمیتة مرکزی و همة اعضا و هواداران حزب مان، گرم ترین درودهای انقلابی مان را به حزب تودة ایران به مناسبت 65 مین سالگرد تشکیل آن به شما تقدیم می کنیم.
از این فرصت استفاده می کنیم تا نه فقط به رهبری، اعضا و هواداران حزب شما به این مناسبت فرخنده درود بفرستیم، بلکه همچنین به این واقعیت اشاره و اذعان کنیم که کمونیست های ایرانی چه دشواری ها و فداکاری هایی را در سراسر 6 دهه و نیم پیکار تان تحمل کرده اند و می کنند، از جمله در فعالیت پر اهمیت سیاسی امروزه شما در شرایط سرکوب وحشیانه از سوی رژیم بنیاد گرای استبدادی تهران. این امر گواه بارز تعهد انقلابی رفقای شماست.

رفقای گرامی،
شکست شگرف بمباران وحشیانه و تجاوز اسراییل به لبنان و غزه تازه ترین نمونة تعمیق بحران در برنامة کار امپریالیستی برای تسلط بر جهان است. کشتار دهشتناک نظامی اسراییل که تحت حمایت و تشویق کامل امپریالیسم آمریکا صورت گرفت، منجر به نابودی فاجعه بار بخش بزرگی از زیر ساختار لبنان، کشته شدن هزاران غیر نظامی بی گناه و بی خانمان شدن میلیون ها نفر شد. اما مقاومت ملی لبنان استوارانه رزمید و متجاوزان صهیونیستی اسراییل را متحمل شکست نظامی و معنوی کرد. این روند همچنین نقشه های امپریالیسم آمریکا را برای به راه انداختن جنگ در ایران و احتمالاً سوریه نقش بر آب کرد، جنگی که گام بعدی در استراتژی کلی آمریکا بود برای تحمیل یک ”خاورمیانه جدید“ که تسلط آمریکا بر این منطقه و منابع حیاتی نفت آن را تأمین و تضمین کند.
ما تحولات کشور شما را از نزدیک دنبال می کنیم. به نظر حزب ما تلاش های آمریکا و دیگر دولت های امپریالیستی برای دامن زدن به بحران و رو در رویی با ایران بر سر برنامة انرژی هسته ای آن، عمل تحریک آمیزی جدی و احتمالا پیش درآمدی است برای تجاوز جنگی به ایران. حزب کمونیست آمریکا به شدت با این کارزار برنامه ریزی شده مخالف است و از همة دولت ها می خواهد تا راه حلی صلح آمیز و از راه گفت و گو برای این معضل بیابند. اما این موضع ما به هیچ وجه به معنای حمایت ما از رژیم بنیادگرای ایران نیست که در موارد متعددی حقوق دموکراتیک، کارگری و بشری مردم ایران را نقض کرده است و می کند. حزب کمونیست کانادا پشتیبانی کاملش را از حزب تودة ایران و دیگر نیروهای دموکراتیک، غیر مذهبی و مترقی ایران در مبارزه برای ایجاد یک دگرگونی دموکراتیک و عادلانه در کشور تان اعلام می کند.
در این دوران خطرناک و پیچیده، می توانید روی همبستگی کامل حزب ما با پیکارتان برای صلح، دموکراسی و سوسیالیسم حساب کنید.
بار دیگر، گرم ترین درودهای رفیقانة ما را به مناسبت 65 مین سالگرد بنیان گذاری حزب تان بپذیرید.

با احترام های رفیقانه،
میگل فیگوئرا
کمیتة اجرایی مرکزی،
حزب کمونیست کانادا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا