مسایل سیاسی روز

همبستگی پرشور احزاب کارگری و کمونیستی با حزب تودة ایران

پیام کمیتة مرکزی حزب زحمتکشان مترقی قبرس ـ آکل
پیام تبریک حزب کمونیست شیلی
پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان
پیام کمیته رهبری جبهه ی آزادی بخش ملی بحرین
پیام حزب کمونیست مردم اسپانیا به حزب تودة ایران
پیام کمیتة مرکزی حزب زحمتکشان مترقی قبرس ـ آکل

به کمیتة مرکزی حزب تودة ایران
رفقای گرامی،
کمیتة مرکزی حزب زحمتکشان مترقی قبرس ـ آکل ـ تبریک های گرم خود را به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران تقدیم شما می کند. این سالگرد برای مردم ایران و به ویژه طبقة کارگر ایران مناسبتی تاریخی است. حزب شما در سراسر تاریخ پر افتخارش، برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران رزمیده است و خود را به عنوان پر نفوذ ترین نیروی چپ کشور تثبیت کرده است. به رغم سرکوب و حمله هایی که نسبت به حزب شما اعمال شده است، حزب توانسته است بر تلاش هایی که برای از میان برداشتن آن صورت گرفته است، پیروز شود. در دوره هایی از تاریخ که استقلال و یکپارچگی کشور در خطر و زیر علامت سؤال بوده است، حزب شما با در نظر گرفتن منافع کشور پیوسته مواضع میهن دوستانه یی داشته است. حزب تودة ایران همواره بر ضد امپریالیسم مبارزه کرده است. امروز هم حزب کماکان به مقاومتش در برابر تحمیل شرایط آمریکا به ایران و هر کشور دیگری که به آمال برتری جویانه آن کشور گردن نمی نهد، ادامه می دهد. حزب شما به مقاومت در برابر شرایط ناعادلانه ای که امپریالیسم و جهانی سازی سرمایه داری بر مردم جهان تحمیل می کنند، ادامه می دهد.
رفقای گرامی،
تحت این شرایط به غایت نامساعد برای نیروهای کمونیست و چپ گرای جهان، همبستگی بین المللی بیشتر از هر زمان دیگری ضرورت پیدا می کند. همان طور که پیشتر اعلام کرده ایم، شما می توانید از حمایت و همبستگی تام آکل اطمینان داشته باشید. 65 سال تاریخ حزب شما برای هر کمونیستی یک نمونه برجسته است. برای شما در کارزار سیاسی تان، ادامة پیکارتان برای دموکراسی و عدالت اجتماعی، و برای تلاش تان به منظور افزایش نفوذ حزب تان آرزوی موفقیت داریم.
کمیتة مرکزی آکل
نیکوزیا ـ 9 اکتبر 2006

پیام تبریک حزب کمونیست شیلی

به حزب تودة ایران
رفقای گرامی،
بدینوسیله درودهای خود را به مناسبت بزرگداشت شصت و پنج سال مبارزة کمونیست های ایرانی و حزب شان، حزب تودة ایران، تقدیم می کنیم. ما می دانیم که حزب تودة ایران تحت دشوارترین شرایط و زیر سرکوب وحشیانه، دلاوری و شجاعتی بی نظیر از خود نشان داده است و عزم خود را در پیکار در راه منافع کارگران و مردم ایران و برای منافع ملی میهن حفظ کرده است. مشخصة وضعیت کنونی در میهن شما و در منطقه، تجاوزهایی است که امپریالیسم آمریکا و متحدانش در این منطقه در سال های اخیر دامن زده اند. دولت بوش از حمله های 11 سپتامبر 2001 به عنوان بهانه ای برای به عمل درآوردن دکترین جنگ پیشگیرانه بهره گرفت، که وضعیت وخیمی را برای مردم خاورمیانه به وجود آورده است. تراژدی های عراق و افغانستان تجاوزهای اسراییل به مردم لبنان و فلسطین زیر چتر حمایت بی پرده و آشکار امپراتوری آمریکا را به دنبال داشت، که کماکان ادامه دارد و حتی ممکن است شدیدتر هم بشود. امروز ایران نیز مورد تهدید قرار دارد. ایالات متحد آمریکا توانایی قابل توجهی برای به کار بردن سلاح های هسته ای دارد و تنها کشوری است که تا کنون چنین سلاح هایی را برضد مردم کشورهای دیگر به کار برده است. آنها در صدد به وجود آوردن شرایط اند تا حمله به کشور شما را توجیه کنند. به عنوان یک دستاویز، آنها مدعی اند که ایران در تلاش برای دستیابی به سلاح های اتمی است تا یک قدرت هسته ای در جهان بشود. ما موضع حزب تودة ایران را در این زمینه مثبت ارزیابی می کنیم. حزب شما اگرچه تصمیم گیری ها و اقدام های منفی دولت ایران را مردود شمرده است، اما از سوی دیگر نیز هرگونه دخالت بیگانه در میهن را نیز رد می کند، و برای پیدا کردن راه حل برای مشکلاتی که امروزه مردم را از اعمال کامل حقوق شان باز می دارند، متکی به خود مردم ایران است. در آمریکای لاتین ما نیز امپراتوری آمریکا از خشونت و تهدید به استفاده از زور به عنوان عاملی اساسی در سیاست هایش بهره می گیرد تا از این طریق برتری اش بر منابع طبیعی ما را تضمین کند، و برای رسیدن به هدف هایش دولت های ما را به اطاعت وا دارد. پایگاه های نظامی آمریکایی تازه ای در آمریکایی لاتین در حال احداث هستند، که آنها را ”جایگاه های عملیاتی پیشرفته“ می نامند. وجود این پایگاه ها کمکی است به دولت های نوکر ماب. و زمانی که مردم موفق به سرنگون کردن یک دیکتاتوری می شوند، از این پایگاه های نظامی، هم به منظور محدود کردن حقوق دموکراتیک مردم تا حداکثر ممکن استفاده می شود، و هم برای منزوی کردن و کنار گذاشتن نیروهایی که با طرفداران شکل های حاکمیت و تسلط مناسب با فرایند جهانی سازی، آن طور که فراخور شرکت های فراملی باشد، متفاوت هستند. وضعیت کنونی دنیا مستلزم تقویت و تحکیم همبستگی انترناسیونالیستی است. ما در پی این امر هستیم و به تلاش مان ادامه می دهیم. ما برای حزب تودة ایران در پیکار دشوارش برای دفاع از حقوق کامل مردم ایران آرزوی موفقیت داریم. ما تردیدی نداریم که بزرگداشت 65 سال پیکار حزب تودة ایران، فرصت دیگری خواهد بود برای تقویت و تحکیم سازمانی حزب و فعالیت های آن.
با درود های رفیقانه،
کمیتة مرکزی حزب کمونیست شیلی
سانتیاگو، 29 سپتامبر 2006

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان

رفقای عزیز
کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان درودهای و تبریکات برادرانه خود را به مناسبت 65مین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران به رهبری، اعضای حزب برادر و همه دموکرات های ایرانی تقدیم می دارد. حزب توده ایران در تمامی طول موجودیتش در صف نخست مبارزه مردم ایران برای دموکراسی، پیشرفت اجتماعی، استقلال اقتصادی و صلح بوده است. حزب توده ایران پایمردانه در مقابل تمامی اقدامات تضیق گرانه مقاومت کرده و پرچم مبارزه بر ضد توطئه های امپریالیستی برای آزادی ملی و اجتماعی، و حقوق اقلیت های ملی را برافراشته نگه داشته است. کمونیست های سودان مبارزه شما بر ضد رژیم ارتجاعی روحانیون حاکم و برای دموکراسی، حکومت قانون، و احترام به حقوق بشر و حقوق سندیکایی و بر علیه تهدیدات امپریالیستی و ارتجاعی را عمیقاً و قویاً تحسین می کنند.
رفقای عزیز
ما در این مناسبت خجسته که جای عزیزی در قلب های ما دارد، یاد همه شهیدان حزب شما را که سخاوتمندانه جان های خود را در راه مبارزه برای دموکراسی، استقلال ملی، صلح و سوسیالیسم فدا کردند، گرامی می داریم.
شعبه روابط بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست سودان
پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه

رفقای گرامی
حزب کمونیست ترکیه به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد بنیانگذاری حزب تودة ایران، گرم ترین درودهای رفیقانه اش را به اعضاء و هواداران حزب تان تقدیم می کند. ما با احترام و تحسین، به مواضع استوار حزب توده ی ایران در پیکار چند دهه ی خود بر ضد واپس گرایان و امپریالیست ها درود می فرستیم.
با تشدید دخالت های امپریالیستی در خاورمیانه در سال های اخیر، فشار علیه ایران نیز افزایش یافته است. امپریالیست ها، بویژه امپریالیسم امریکا، به بهانه سیاست های کنونی دولت ایران مردم این کشور را با دخالت نظامی تهدید می کنند. امپریالیسم جهانی، ایران را خطری برای کشورهای منطقه محسوب می کند و سعی دارد توده های خاورمیانه، از جمله مردم ترکیه را فریب دهد. آشکار است که امریکا با چنین سیاستی تمایل دارد موقعیت خود را در منطقه و در میان مردم ترکیه تثبیت کند. در طرح های جنگ طلبانه امریکا، خاک ترکیه به پایگاه تسلیحات جنگی امریکا تبدیل خواهد شد و در همان حال جوانان ما بسان سربازان پیاده برای کشتن برادران و خواهران ایرانی خود گسیل خواهند شد. امپریالیست ها و همدستان آنها، بویژه بورژوازی ترکیه، در اقناع سازی مردم این کشور برای گرفتن تأیید حمله به ایران، به کارزار وسیعی برای ایجاد خصومت میان کشورهای همجوار دامن زده اند. اقدام پر اهمیت در این راستا، تصمیم مجلس ترکیه برای اعزام نیروی نظامی به لبنان بود که می تواند وزنه ای در کشاندن ترکیه به ورطه جنگ خاورمیانه در کنار امپریالیسم باشد.
با آگاهی به این امر که جنگ بر ضد ایران می تواند به نابودی کامل در منطقه و ترکیه منجر شود حزب کمونیست ترکیه همه نیروی خود را برای توقف احتمال شروع جنگ بسیج کرده است. گام اساسی در این زمینه، تظاهرات سال جاری به مناسبت اول ماه مه در شهر استانبول است که بیانگر عزم راسخ هزاران تن از کمونیست ها و میهن دوستان ترکیه برای جلوگیری از به اجرا درآمدن طرح های امپریالیسم و همدستانش بود. در زمان کوتاهی پس از این تظاهرات، جبهه ی میهنی، که از سوی حزب کمونیست ترکیه راهبری می گردد کارزار گسترده یی را برای جمع آوری امضاء براه انداخت. در کمتر از چند ماه ۴۰۰/۰۰۰ تن با امضای خود از این کارزار حمایت کردند. این دادخواست خواهان انتشار بیانیه یی روشن از نخست وزیر و فرمانده کل ارتش ترکیه است که در آن اعلام گردد که ترکیه تحت هیچ شرایطی در مداخلات امپریالیسم بر ضد ایران شرکت نخواهد داشت. در هفتم ماه ژوئن سال جاری، در کنفرانس میهن پرستان، که از سوی جبهه ی میهن دوستان سازماندهی شده بود بار دیگر موضع مصمم میهن دوستان ترکیه را در همبستگی خود با مردم ایران و جلوگیری از شرکت ترکیه در هرگونه مداخله و توطئه یی بر ضد ایران ابراز کردند.
رویدادهای اخیر در خاورمیانه نشان داد که تجاوز امپریالیسم از سوی خلق های منطقه بدون پاسخ نمی ماند. ماجراجویی نظامی ایالات متحده و متحدان آن در عراق با دشواری های بزرگی روبرو می باشد، و نبرد دایمی فلسطینی ها علیه تجاوز اسراییل و ایستادگی مردم لبنان در مقابل حمله اسراییل به لبنان بیانگر مشکلات موجود در برابر شکل دهی دوباره خاورمیانه از سوی امپریالیسم برای رسیدن به منافع خود است. و سرانجام نقش روزافزون نیروهای کمونیست و انقلابی کشورهای خاورمیانه در مبارزه ضد امپریالیستی، برآیندی امید دهنده بشمار می رود.
حزب کمونیست ترکیه از اهمیت همبستگی بین احزاب کمونیست و کارگری بر ضد امپریالیسم در خاورمیانه آگاه است. همان طور که شصت و پنجمین سالگرد حزب توده ی ایران را تبریک می گوییم بر تعهد خود تأکید می کنیم که در پیکار حزب شما و مردم ایران بر ضد تجاوز امپریالیسم، ما در کنار تان خواهیم بود.
کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه

پیام کمیته رهبری جبهه ی آزادی بخش ملی بحرین
رفقای گرامی
جبهه ی آزادی بخش ملی بحرین مفتخر است که به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد حزب توده ی ایران، حزب سیاسی میهن دوستان، حزب پیشاهنگ کارگران و دهقانان و روشنفکران، به شما رهبران حزب و از طریق شما به اعضاء، هواداران و دوستان حزب تبریک بگوید. حزب شما در فعالیت طولانی خود با بهره گیری از آموزش های خلاق مارکسیسم -  لنینیسم، توانسته است بینش نوین و فرهنگ پیش رو و پویایی را در اختیار چندین نسل از مردم ایران و هزاران ایرانی قرار دهد.
رفقان عزیز، پیوند دوستی میان دو سازمان ما و خلق های دو کشور بسیار عمیق است. نسل های مسن تر و جوان تر انقلابیون بحرینی هرگز کمک های بی دریغ کارگران جوان عضو حزب شما را در افشاندن بذرهای ایدئولوژی مارکسیسم را در خاک ما در اواخر دهه ی چهل میلادی و اوایل دهه ی پنجاه میلادی سده ی گذشته فراموش نخواهند کرد. محصول این کمک ها پیدایش سازمان های کمونیستی در بحرین و دیگر کشورهای منطقه غرب خلیج فارس بود. حزب توده ی ایران که شصت و پنج سال پیش بنیان گذاشته شد و ادامه دهنده راه حزب کمونیست ایران (تأسیس در سال ۱۹۲۰ میلادی) گردید تنها کم تر از ده سال از فعالیت قانونی برخوردار بود و بقیه دوران را در شرایط سخت فعالیت زیرزمینی و مخفی گذرانده است لیکن در کشاکش این دوران بر رغم برخی شکست ها توانسته است به دستاوردهای انبوهی نایل گردد. ما تردیدی نداریم که حزب توده ی ایران در انجام وظایف دشوار و بغرنج پیکار برای استقرار رژیمی دمکراتیک و جلوگیری از خطر تجاوز نیروهای امپریالیسم، بویژه امپریالیسم امریکا پیروزمند خواهد بود. ما همچنین اطمینان داریم که حزب توده ی ایران در تلاش برای جایگزینی فرهنگ واپس گرای حاکم با فرهنگی روشنگرانه در این کشور مهم منطقه سهم شایانی خواهد داشت.
یکبار دیگر گرم ترین درودهای ما را به اعضای خود برسانید.
کمیته رهبری جبهه ی آزادی بخش ملی بحرین

پیام حزب کمونیست مردم اسپانیا به حزب تودة ایران

رفقای گرامی،
با فرارسیدن دوم اکتبر ( 10 مهر ماه)، به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران به شما درود می فرستیم و همبستگی مان را با شما اعلام می کنیم. کمونیست های ایران طی 65 سال موجودیت شان همواره توانایی و پایمردی در مبارزه برای ایجاد دگرگونی در کشورشان از خود نشان داده اند. به عنوان کمونیست های اسپانیایی ما از فداکاری های بی شمار کمونیست های ایرانی در پیکارشان تحت شرایطی بسیار دشوار آگاهیم و آن را درک می کنیم. ما نیز در مبارزات مان متحمل چنین شرایط دشواری بوده ایم.
طبقة کارگر و مردم ایران، دیر یا زود، چگونگی ساختن یک جامعة نوین سوسیالیستی و کمونیستی در ایران و راه موفقیت در مبارزه شان را خواهند یافت. مردم و طبقة کارگر ایران سرانجام به صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی ای که سالیان درازی در پی آن بوده اند دست خواهند یافت. ما تردیدی نداریم که حزب تودة ایران کماکان نیرویی عمده در پیکار برای برقراری صلح، برای تضمین حقوق کارگران، تأمین آزادی کامل زنان، و ایجاد شرایط مناسب برای جوانان خواهد بود تا آنها بتوانند آینده ای درخور در جامعة ایران داشته باشند. ما می دانیم که توده ای ها و مردم ایران بر شرایط دشوار کنونی پیکار و سرکوب وحشیانه ای که ده ها سال است ادامه دارد، غلبه خواهند کرد. اینجا، در اسپانیا، ما مبارزه مان برضد امپریالیسم را کماکان پیش خواهیم برد، و به تحکیم همبستگی مان با مبارزة حزب تودة ایران ادامه خواهیم داد.
درودهای کمونیستی ما را بپذیرید.
کوییم بوآ
دبیر روابط بین المللی،
کمیتة مرکزی، حزب کمونیست مردم اسپانیا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا