مسایل بین‌المللی

راه انقلابی گذار ونزوئلا به سوسیالیسم


قطعنامة حزب کمونیست ونزوئلا
سال پیش هوگو چاوز، رییس جمهور پرتکاپوی ونزوئلا پیشنهاد کرد که گروه های گوناگون سیاسی که از دولت انقلابی او پشتیبانی می کنند به هم پیوندند و یک حزب سوسیالیست متحد تشکیل بدهند. یکی از احزاب اصلی پشتیبان چاوز، حزب کمونیست ونزوئلا است.
از آنجا که حزب کمونیست این امر را موضوعی بسیار پراهمیت می دانست تصمیم گرفت که آن را به طور سراسری در حزب به بحث بگذارد و جویای نظرات اعضای حزب شود. کمیتة مرکزی حزب سندی تهیه کرد و در آن دیدگاه های خودش را ارائه داد. این سند در میان سازمان های محلی و منطقه ای حزب مورد بحث اعضا قرار گرفت.
حزب در اوایل ماه مارس امسال کنگرة فوق العاده ای برگزار کرد که در آن قطعنامة سیاسی زیر خطاب به هوگو چاوز، کمیتة تدارک «حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا»، دیگر سازمان های سیاسی و اجتماعی، طبقة کارگر و مردم ونزوئلا تصویب رسید.

قطعنامة سیاسی
پس از بحث و گفت و گوهای گسترده در سازمان های محلی و منطقه ای حزب کمونیست ونزوئلا در سراسر کشور پیرامون سند مصوب کمیتة مرکزی، کنگرة ملی فوق العادة سیزدهم حزب در روزهای 3 و 4 ماه مارس 2007 (12 و 13 اسفند 1385) با شرکت 847 عضو حزب، با میانگین سابقة عضویت 11 سال، برگزار شد.
از جملة حاضران، رفیق ویلیام لارا وزیر اطلاعات و ارتباطات دولت مردمی بود که به نمایندگی از طرف رییس جمهور هوگو چاوز در کنگره شرکت کرده بود. رییس جمهور چاوز در رویدادهای این دوران تاریخی در ونزوئلا و آمریکای لاتین که ما در آن به سر می بریم نقش برجسته ای دارد، او رهبری انقلاب ما در راه شکل گیری و اوج گیری جریان های مترقی و دموکراتیکی که امروزه در برابر امپریالیسم جهانی قد علم می کنند، را به عهده دارد.
بر اساس دیدگاه ها و نظرهای ارائه شده از سوی اعضا به صورت کتبی و شفاهی، که محصول بیشتر از دو ماه بحث و بررسی در سازمان های پایه ای حزبی بود، روشن بود که همه بر نقشی که حزب کمونیست ونزوئلا در پیکار مردم ونزوئلا برای سوسیالیسم و آزادی ملی داشته است، و نیز بر سهم حزب در تدوین و اجرای تئوری انقلابی طی تاریخ 76 سالة فعالیت و مبارزه اش تأکید دارند.
نحوة شرکت و فعالیت اعضای کنگره، کمیسیون های کنگره و دیگر مسئولان و دست اندرکاران در جریان برگزاری کنگره، که در شور فعالیت، جدیت، و نظم پرولتاریایی آنان به چشم می خورد، خود نمایش برجسته ای بود از ضمانت اجرای سانترالیسم دموکراتیک به عنوان نشانه ای از دموکراسی انقلابی.
حزب کمونیست ونزوئلا مجدداً بر خصلت «انقلاب بولیواری» اش به عنوان انقلابی ضد امپریالیستی، خواهان دموکراسی مردمی و آزادی ملی، انقلابی که در راستای ساختمان سوسیالیسم گام بر می دارد، تأکید کرد. انقلاب ملی آزادب بخش بولیواری باید تضاد اصلی این برهه و مرحله یعنی تضاد آشتی ناپذیر بین ملت ونزوئلا و امپریالیسم آمریکا را با موفقیت حل کند، که فرمانده چاوز نقشی اساسی در آن بازی کرده است.
با توجه به این شرایط، ضرورت دارد که با استفاده از هر وسیلة ممکن و موجود، ائتلافی فراگیر از همة نیروهای سیاسی و اجتماعی شرکت کننده در مبارزة ضد امپریالیستی ایجاد کرد که به دلیل گونه گونی ایدئولوژیکی و سیاسی، الزاماً در این برهه از زمان ممکن است در پی استقرار سوسیالیسم نباشند. این ائتلاف وسیلة فراگیری خواهد بود برای هماهنگی بخش ها، طبقات و اقشار اجتماعی گوناگون، از جمله اتحاد راهبردی نیروهای نظامی و شهروندان عادی، که منافع شان مورد تهدید تهاجم فزایندة امپریالیسم جهانی در زمینه های نظامی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد.

در واکنش و پاسخ به این ملاحظات، کنگرة 13 این قرارها را تصویب کرد:
1. اصول سیاسی، ایدئولوژیکی و راهبردی مطرح شده در سند [کمیتة مرکزی] پیرامون «حزب انقلاب» را، به عنوان سهم حزب در گفتمان نیروهای شرکت کننده در روند انقلاب بولیواری به طور کلی، که خواستار ساختن ابزارهای لازم برای انقلاب در این برهه از زمان هستند، تصویب می کند.
2. کنگرة سیزدهم فوق العادة حزب کمونیست ونزوئلا بر نقش رییس جمهور هوگو چاوز به عنوان رهبر روند انقلابی، فرایندهای نوین هم آمیختگی نیروها، پیکار ضد امپریالیستی و مبارزه در راه سوسیالیسم، تأکید دارد. اینها همان آرمان هایی اند که حزب کمونیست ونزوئلا و نیروهای مترقی و دموکراتیک ونزوئلا و دنیا همواره برای رسیدن به آنها مبارزه کرده اند.
3. انقلاب ما پیروزمندانه در راه ژرفش خصلت ضد امپریالیستی اش با هدف دستیابی به سوسیالیسم پیش رفته است. با توجه به این امر، حزب کمونیست ونزوئلا مجدداً بر تعهدش به ادامة مبارزه در راه تشکیل یک جبهة گستردة ضد امپریالیستی در سطح ملی و قاره ای تأکید می کند که از لحاظ سیاسی و اجتماعی به امر دفاع از وطن در برابر تجاوزهای کنونی امپریالیستی کمک خواهد کرد. نهادی از این نوع، برای گسترش یافتن و پیشرفت اش به تفاهم و رهبری فرمانده چاوز نیاز دارد.
4. پیروزی در مبارزة ضد امپریالیستی مستلزم وجود گسترده ترین اتحاد میان نیروهای سیاسی و اجتماعی در سطح ملی، قاره ای و جهانی است. لازمة پیش رَوی به سوی سوسیالیسم، ساختمان هم زمان یک حزب انقلابی است که کادرهای دارای منسجم ترین مواضع در میان طبقات و قشرهای به طور تاریخی متعهد به انقلاب و سوسیالیسم را گرد هم می آورد. چنین حزبی، پیشاهنگی سیاسی و ایدئولوژیکی خواهد بود که به منظور از میان برداشتن نظام سرمایه داری و به عهده گرفتن وظیفة استقرار و تأمین قدرت مردم، نیروهای آفرینشگر مردمی را به شکلی سازمان یافته، جمعی و منسجم رهبری و هدایت خواهد کرد. این چنین قدرتی در خدمت ارزش ها، اصول و رفتاری خواهد بود که هدف آنها غلبه بر تسلط فرهنگی بورژاییِ غالب است. این چنین سازمان سیاسی ای باید در عمل و نظرش بیانگر سنت های تاریخی و رسومی باشد که ریشه ای عمیق در مبارزة بولیواری مردم ما دارند، در ضمن این که اصول مارکسیسم ـ لنینیسم را مطابق با شرایط خاص کشورما پیاده کند.
5. ما بر شدت گرفتن مبارزة طبقاتی در این مرحله از روند انقلاب تأکید داریم که در آن امپریالیسم و نیروهای دست راستی ارتجاعی داخلی تلاش شان را برای متوقف کردن پیش رَوی های مردم تشدید کرده اند. به این ترتیب، ما بار دیگر مردم و اعضای حزب را فرا می خوانیم تا هشیاری خود را حفظ کنند و برای دفاع از انقلاب و وطن آماده باشند. در این ارتباط، ما حمایت کنگرة 13 فوق العادة حزب کمونیست ونزوئلا را از اقدام های انقلابی انجام شده برضد تبلیغات و جوّسازی ها، و برای بازپس گرفتن استقلال عمل در مناطق نفتی، در بخش ارتباطات (ایستگاه های تلویزیونی) و برق اعلام می کنیم. چنین شیوه هایی در دیگر بخش های اقتصاد، مانند بانک ها، کشاورزی و دامداری نیز باید به کار گرفته شوند.
6. ما حمایت خود را از روند انتقال قدرت به مردم مان اعلام می کنیم. در این صورت است که می توان وظیفة ساختن نهادهای نوین قدرت مردمی را با شور و توانی بیشتر انجام داد تا بتوان دولت بورژوایی بوروکراتیک، فاسد و فساد آفرینِ کهنه را در هم کوبید. در این روندِ پیکار برضد پلیدی های سرمایه داری، شوراهای کارگری و کمونیستی نقشی اساسی بازی می کنند، همان گونه که از سوی فرمانده چاوز و نظرات اصولی انقلاب مطرح شده است که حزب کمونیست ونزوئلا بدون استثنا از آنها حمایت کرده است.
7. در شرایطی که با تشدید تضادهای داخلی و خارجی رو به رو هستیم و وظیفة تعمیق روند انقلابی در برابرمان قرار دارد، دفاع از انقلاب و وطن، همگامی و همدلی اکثریت مردم کشورمان و اتحادی آهنین را برای ساختمان سوسیالیسم می طلبد. به این دلیل، حزب کمونیست ونزوئلا و سازمان جوانان کمونیست ونزوئلا تصمیم قاطع و ارادة راسخ خود را برای گذاشتن امکانات خود در خدمت پیش رَوی در مسیر هماهنگی و اتحاد سازمانی انقلابیون به عنوان ابزار رهبری سیاسی جمعی در راه ساختمان سوسیالیسم اعلام می کنند.
پیش به سوی سوسیالیسم و استقرار قدرت مردم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا