کارگران و زحمتکشان

اولویت های دهگانه جنبش سندیکایی در سده بیست ویکم

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری پس از تشکیل کنگره پانزدهم خود، که در دسامبر سال 2005 در شهر هاوانا پایتخت کوبا برگزار شد، فصل نوینی را در حیات فعالیت های پر ثمر و خستگی ناپذیر خود آغاز کرده است .آماج اصلی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در دوران دشوار کنونی که امپریالیسم جهانی یورش همه جانبه ای را سازمان داده است، دفاع از حقوق ومنافع همه زحمتکشان و تجدید حیات رزمجویانه جنبش جهانی کارگری و سندیکایی است. در این خصوص رهبری فدراسیون با برپایی نشست ها و جلسات متعددی بین سازمان های سندیکایی عضو و دوست و همکار خود به بحث درباره راهکارهای تجدید حیات جنبش سندیکایی و تقویت آن پرداخته و بر پایه بحث های این جلسات و نیز گزارش اجماع هاوانا مصوبه کنگره پانزدهم، کار پایه ای را انتشار داد که در آن از جمله آمده است: ”فدراسیون جهانی سندیکاها منبع تهدیدهای جدید را قطعا می شناسد، به تغییرات در توازن قدرت جهان آگاهی دارد، تغییر شکل در طبقه کارگر، احتیاجات و خواست های آن را می پذیرد، با وجود تمام تغییرات ایجاد شده، سرمایه داری همچنان بر این اساس حرکت می کند که: کارگران تولید کنندگان ثروت هستند، اما سرمایه داران مالک این ثروت ها هستند. این تصویری واقعی از جهانی است که ما در آن زندگی می کنیم.“ سپس فدراسیون جهانی 10 اولویت اصلی جنبش سندیکایی در این کار پایه را مورد تاکید قرار داده است. به مناسب اول ماه مه، ترجمه این 10 اولویت به لحاظ اهمیت اصولی یی که دارند، منتشر می شود. آشنایی فعالان کارگری و مبارزان جنبش کارگری با این مبانی، به ارتقاء سطح مبارزات طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما یاری خواهد رساند.
* اولویت های دهگانه ”فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری“:
1 . جنبش کارگری- سندیکایی برای اینکه قادر باشد مطالبات کنونی طبقه کارگر را بیان کند، می باید اصول مبارزه طبقاتی و جانبداری طبقاتی را سرلوحه فعالیت خود قراردهد. بررسی تاریخ 200 ساله جنبش کارگری نشان می دهد که، هر آنچه زحمتکشان در سطح جهانی کسب کرده اند، فقط با مبارزه به دست آمده و، در هیچ نقطه جهان، سرمایه داران و کارفرمایان برای حل مسایل و معضلات طبقه کارگر پیش قدم نبوده اند، جنبش سندیکایی، نظریه های مبتنی بر رد و انکار مبارزات طبقاتی را نپذیرفته و طرد می کنند.
2. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به استقلال عمل سازمان های سندیکایی از انحصار های فراملی و شرکت های چند ملیتی اعتقاد راسخ دارد، ما در جوامعی به سر می بریم که به طبقات تقسیم شده، بنابر این سندیکای کارگری،کارگران و زحمتکشان را با ویژگی های معاصر آن وبا هدف بر پایی یک اتئلاف واتحاد گسترده با قشرهای وسیع مردم نمایندگی می کنند. جنبش سندیکایی، جنبشی قایم بالذات است و به منظور مبارزه با برنامه ها و سیاست هایی که برای قشرهای وسیع مردم زیان بخش است، باید از نظر مالی مستقل بوده و به منابع پنهان وابسته نباشد. سندیکا باید از نظر سازمانی مستقل از احزاب سیاسی باشد.
3. در دوره فعلی، در نتیجه خشونت و تعدی های آشکار دولت های سرمایه داری و کارفرمایان، پس رفتی جدی در مسایل دمکراتیک و آزادی های سندیکایی پدید آمده است. جدیدترین نمونه ها شامل اقدامات بر ضد کارگران اعتصابی کره جنوبی، خشونت و سرکوب دولتی بر ضد آموزگاران در مکزیک، وحشیگری رژیم کلمبیا بر ضد مبارزان سندیکایی این کشور، مقابله و مبارزه با دوربین های نظارت و پیگرد در اروپا، تهدید و ارعاب کارگران ساختمانی استرالیا و هزاران مورد دیگر، واقعیت هایی انکار ناپذیرند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری هشدار می دهد که، تهاجم به حقوق انسانی از سوی دولت های آمریکا، انگلستان و متحدان آنها زیر نام دروغین مبارزه با تروریسم آغاز شده است، پیکار برای دموکراسی و آزادی سندیکایی مبارزه ای جدی، دایمی و مبرم و درجه اول است.
4. در دوره وحشیگری و جنون امپریالیسم، مبارزه در راه صلح برای جنبش سندیکایی که ماهیت طبقاتی و جانبدار دارد، یک وظیفه اصولی به شمار می آید. کارگران و قشرهای محروم از اولین قربانیان تجاوزگری آمریکا و ناتو هستند. اینانند که در میدان های نبرد، در خانه و کاشانه خود و محیط های شغلی کشته می شوند. جنگ زندگی حال و آینده آنان را نابود می کند. صلح جهانی، به همه ملت ها درهمه کشورهای در حال رشد یاری خواهد کرد. لذا، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در پیدایش و گسترش جنبش فراگیر ضد جنگ حضور و نقش دارد و قاطعانه برانترناسیونالیسم و همبستگی بین المللی کارگران به مثابه یک نکته محوری در راستای جنبش پیکارجو و رزمنده تاکید می کند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از نابودی کلیه سلاح های هسته ای در تمام کشورها بدون هیچ استثناء پشتیبانی می کند.
5. همه بشریت دریافته است که در 15سال اخیر، موازنه منفی قوا درسطح بین المللی بر نهادها و سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد تاثیر گذاشته و عملکرد آن را تعیین کرده و به اقدامات غیر قانونی دولت آمریکا مشروعیت داده است. این تحولی بسیار منفی است. جنبش کارگری- سندیکایی از مجرای جنبش های مردمی و توده ای وسیع خواستار سازمان مللی منصف و مستقل از قدرت های بزرگ است. دوران ما نیازمند سازمان مللی با این خصوصیات است.
6. رهبری نوین فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ضروری می داند سندیکاها مبارزه ای همه جانبه را در برابر دیوان سالاری و نخبه گرایی سازمان دهند تا از این طریق بتوانند اعتماد و حمایت کسب کنند. پایبندی به خرد جمعی و کار دسته جعمی همراه با اصول دمکراتیک و انتقاد، به جنبش سندیکایی قوام و نیرو می بخشد. رهبران سندیکایی باید درخدمت توده ها بوده و به متحدان ثروتمند سود و سرمایه بدل نشوند. رهبران سندیکایی باید نسل جوان را با این موازین آشنا کرده و خدمتگزار صدیق کارگران عادی باشند. نباید فاصله ای با کارگران داشت.
7. سده ما، سده دانش و اطلاعات است. انحصارات فراملی می کوشند دانش و علم را در انحصار خود نگاه دارند. اینک ضرورت دسترسی و تسلط زحمتکشان به دانش و آموزش و فرهنگ بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. لذا آموزش سندیکایی از طریق برپایی کلاس های دوره ای، مدارس، موسسات و سمینارهای آموزشی و پژوهشی برای کارگران و زحمتکشان فوق العاده لازم و سودمند است. دانش و پژوهش، وسایل لازم را دراختیار جنبش سندیکایی برای جذب زنان، روشنفکران، مهاجران اقتصادی با هدف احیا و تقویت جنبش سندیکایی فراهم می کند. ارتقاء سطح آموزشی و علمی اعضای سندیکا یک ضرورت اساسی است.
8. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای بهبود معیشت زحمتکشان، برای یافتن راه حل مطالبات اقتصادی، اجتماعی، تامین اجتماعی و صنفی آنان که همگی در چارچوب نیازهای زمانه شکل می گیرند، پیکار می کند و با دقت و توجه به زمان و مکان برای مشارکت همه زحمتکشان در سازمان های سندیکایی ونیز در راه ایجاد و فعالیت آزادانه سندیکاها در هر کشوری مبارزه کرده و می کند. به علاوه، در اساسنامه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با صراحت آمده است که، این فدراسیون برای محو و نابودی استثمار انسان از انسان می رزمد.این امر به مبارزات طبقه کارگر انگیزه وهدف داده و آن را به نیروی محرکه تاریخ در برپایی و ایجاد جامعه عاری از بی عدالتی، فارغ از جنگ و همراه با دموکراسی و آزادی و با حق دستیابی به دانش و رسانه های دمکراتیک بدل می سازد.
9. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری بر ضد امپریالیسم که با توهین و تحریف تاریخ و بی احترامی و نادیده انگاشتن فرهنگ و سنن و ویژگی های هر ملت همراه و از طریق تبلیغات گسترده می کوشد تا، شیوه زندگی آمریکایی را بر تمام جوامع تحمیل کند، مبارزه می کند. هر ملتی، هر کشوری، هر جنبش سندیکایی یی تاریخ و خود ویژگی های خویش را داراست. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به این خود ویژگی ها احترام و ارج نهاده، جوانان را فرا می خواند تا تاریخ و فرهنگ ملت های خود را بیاموزند.
10. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در دوره نوینی که پس از همایش پانزدهم در هاوانا گشوده، اعلام می دارد که، صرف نظر از تفاوت های موجود ایدئولوژیک وسیاسی، به منظور دفاع و تقویت موضع و جایگاه طبقه کارگر جهانی، آماده همکاری وعمل مشترک با سازمان های سندیکایی درسطح جهانی، منطقه ای، ملی و شعب آنهاست. یگانه معیار برای هر گونه همکاری عبارت است از: برابری، احترام متقابل، پذیرش تفاوت های موجود میان یکدیگر و تعیین یک هدف مشترک. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به دیگر سازمان های سندیکایی به چشم دشمن نمی نگرد. دشمن همه ما سرمایه و امپریالیسم است. تقویت و ارتقای وحدت همه کارگران در سراسر جهان بدون توجه به جهان بینی، مذهب، رنگ پوست،زبان، جنسیت و غیره اصل بنیادین وخدشه ناپذیر فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری بوده و هست.
چنین وحدتی باید خصیصه رزمجویانه سندیکاها را تقویت کند و منجر به تحکیم موقعیت کارگران در مبارزه بر ضد سرمایه شود.
این وحدت در جهانی که ما درآن زندگی می کنیم، در عصر جهانی شدن که گرداننده آن نو لیبرالیسم و سبب و عنصر اصلی انباشت قدرت در دست تعدادی اندک است، شامل وحدت با دهقانان فقیر، بی زمین، صاحبان مشاغل کوچک و همه آنانی که بر اثر جهانی شدن دچار دغدغه و نگرانی اند، می شود. بیایید همه دست در دست یکدیگر برای مبارزه و مقابله با جهانی شدن، دریک صف گسترده جهانی متحد شویم. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، با 60 سال مبارزه و تجربیات ناشی از آن، برای تجدید حیات جنبش جهانی کارگری-سندیکایی در دوره تصادمات طبقاتی نوین، فعالیت و پیکار می کند.

منبع: پایگاه اینترنتی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری- دی و بهمن سال 1385
www.wftucentral.org

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا