جوانان و دانشجویان

18 تیرماه سالگرد پیکار قهرمانانه جنبش دانشجویی بر ضد استبداد ولایت فقیهی!


همراه شو عزیز
تنها نمان به درد
کین درد مشترک،
هرگز جدا جدا درمان نمی شود
دشوار زندگی، هرگز برای ما
بی رزم مشترک آسان نمی شود!
18 تیرماه امسال مصادف با نهمین سالگرد یورش خونین و گسترده گماشتگان و انصار ولی فقیه و گزمگان تاریک اندیشی به دانشگاه های کشور و سرکوب شدید و خونین حرکت های آزادی خواهانه دانشجویان بر ضد انحصار طلبی حاکمان و استبداد بود.
حرکتی که با اعتراض به بسته شدن روزنامه ”سلام“ آغاز شد به سرکوب همه جانبه و تهاجم وسیع نیروهای انتظامی رژیم به دانشگاه های کشور انجامید و شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. با وجود سرکوب خونین 18 تیرماه و فریاد های ”منکوب کنید“ ولی فقیه رژیم، جنبش دانشجویی کشور به مبارزه تحسین برانگیز خود در راه آزادی و تحقق حقوق دموکراتیک مردم ما ادامه داد و همچنان ادامه می دهد. این پایداری در مبارزه، با وجود همه تلاش های سرکوب گرانه دستگاه های انتظامی و بسیجیان و مزدوران رژیم که دانشگاه های کشور را به اشغال خود درآورده اند، نگرانی و خشم سران حکومتی را برانگیخته و ما در هفته های اخیر شاهد تشدید فشارها و دستگیری های گسترده فعالان جنبش دانشجویی بوده ایم. حرکت های اعتراضی اخیر از دانشگاه زنجان تا مشهد و دیگر شهرهای کشور نشانگر این حقیقت است که جنبش دانشجویی کشور با اتکاء به سنن تاریخی و درخشان خود، با وجود همه دشواری ها و تشدید سنگین جو خفقان و سرکوب به مبارزات خود ادامه می دهد. امروز ما در شرایطی به استقبال این سالگرد جنبش دانشجویی می رویم که رژیم استبدادی تلاش ها و برنامه های خود را برای درهم کوبیدن مقاومت جنبش دانشجویی دو چندان کرده است. دستگیری های وسیع فعالان جنبش دانشجویی نشانه های نگران کننده یی از تدارکات گسترده رژیم بر ضد جنبش دانشجویی است. تجربه 18 تیرماه و دیگر مبارزات تاریخی جنبش دانشجویی کشور گواه این واقعیت است که جنبش دانشجویی تنها با حفظ انسجام صفوف خود و حمایت موثر دیگر گردان های اجتماعی، خصوصا جنبش کارگری و زنان و همچنین حمایت موثر و گسترده نیروهای آزادی خواه کشور می تواند بر توطئه های ارتجاع غلبه کند. سازمان دهی این جنبش همبستگی هم در داخل و هم در خارج از کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نباید اجازه داد ارتجاع و گزمگان تاریک اندیشی و استبداد به سیاست های سرکوبگرانه و مخرب کنونی بر ضد دانشگاه های کشور و جنبش دانشجویی ادامه دهند. با مبارزه و تلاش مشترک و صفوف متحد می توان ارتجاع حاکم را به عقب نشینی وادار کرد.
دست در دست هم برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام دانشجویان اسیر و همه زندانیان سیاسی ایران و برای تشدید و گسترش مبارزه متحد توده ها بر ضد دیکتاتوری حاکم!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا