مسایل بین‌المللی

مبارزه زحمتکشان پرو بر ضد برنامه خصوصی سازی

درماه های اخیر مبارزه زحمتکشان پرو با سیاست های اقتصادی-اجتماعی دیکته شده ازسوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وارد مرحله ای تازه گردیده است. *دراین پیکار وسیع مردمی جنبش سندیکایی کارگران پرو نقش کلیدی و پر اهمیت برعهده دارد. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ضمن حمایت از این مبارزات به حق گوشه هایی از آن را درپایگاه خبری خود بازتاب داده است که فشرده ای از گزارش مذکور برای اطلاع از اوضاع آمریکای لاتین ارایه می شود. 

اعتصاب واعتراضات وسیع از چند ماه پیش درشهرهای مختلف پرو ابتدا به صورت پراکنده و خودجوش و سپس سازمان یافته آغاز و با پیوستن کارگران بویژه درپایتخت وحومه آن ژرفش یافت.
در اوایل ماه ژولای (اواخر تیرماه)این اعتراضات پراکنده با تلاش احزاب چپ و جنبش سندیکایی شکل سراسری به خود گرفت و سرانجام درگردهمایی بزرگ مردمی درشهر لیما پایتخت پرو، زحمتکشان نیروی متحد خود را به نمایش گذارده و خواستار توقف برنامه های اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی بویژه پایان دادن به برنامه خصوصی سازی و برنامه حذف یارانه های کشاورزی شدند. اعتصاب کارگران واعتراضات دهقانان گویای وضعیت وخیم معیشتی هزاران زحمتکش پرویی است. درگردهمایی بزرگ شهر لیما سخنران اصلی دبیر کل کنفدراسیون سندیکاهای پرو، ماریوهوآمن بود. او با اشاره به سقوط سطح زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان، سیاست های اقتصادی دولت را که مبتنی برخصوصی سازی و مقررات زدایی است، عامل اصلی فقر مردم پرو و بویژه کارگران و کشاورزان معرفی ساخت و برای مقابله با دولت و برنامه های آن خواستار تشکیل یک اتئلاف فراگیر مردمی گردید. وی با تاکید یادآور شد:“به فریاد کارگران جان به لب رسیده گوش فرا دهید، فقر زندگی مردم را به نابودی کشانده واگر سیاست های فعلی دولت متوقف نشود، اعتصابات گسترده و سراسری درراه خواهد بود.“
ازجمله خواست هایی که درجریان گردهمایی بزرگ پایتخت توسط دبیرکل کنفدراسیون سندیکاهای کارگری پرو اعلام شد می توان به :الف-افزایش دستمزد ها و حقوق بازنشستگی مطابق با نرخ تورم. ب- لغو قانون خصوصی سازی بویژه خصوصی سازی زمین های دولتی،ج-لغو قوانین ضد کارگری خصوصا قوانین جدید درصنایع برق وبنادر کشور، این قوانین حقوق کارگران برق و بنادر را کاملا پایمال می کند. د-لغو قوانینی که شرکت درتظاهرات مسالمت آمیز را جرم محسوب می کند. ه- مبارزه عملی و واقعی با فساد و رشوه خواری که سراسر کشور را به تباهی کشانده است. تاکنون درحمایت از خواست های فوق و تشکیل یک اتئلاف فراگیر مردمی، سندیکای کارگران حمل و نقل، اتحادیه آموزگاران و دبیران، کنفدراسیون ملی کشاورزان، احزاب چپ و مترقی، فدراسیون سراسری دانشجویان، سندیکای زنان کارگر رستوان ها و مراکز کنسروسازی و هتل ها، اعلام آمادگی کرده وسیاست های دولت را به چالش طلبیده اند.
به علاوه کنفدراسیون سندیکاهای کارگری پرو، پیشنهاد راه پیمایی سراسری درآستانه سال 2009 میلادی را در صورت خودداری دولت از توقف برنامه خصوصی سازی ارایه داده است!
کارگران و زحمتکشان پرو درسال های اخیر دراثر برنامه هایی مانند خصوصی سازی و حذف یارانه بخش کشاورزی با سقوط سطح زندگی و کاهش درآمد روبرو شده اند!

www.wftucentral.orgمنبع:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا