مسایل سیاسی روز

نامه دبیر خانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در همبستگی با منصور اسالو»

روز 11 اسفند ماه امسال، 2 مارس 2010 از سوی سندیکای بین المللی حمل و نقل، روز همبستگی و مبارزه کارگران رشته حمل و نقل تعیین شده بود.
در همین رابطه و در روز همبستگی و مبارزه کارگران رشته حمل و نقل، دبیرخانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو-اف-تی-یو) با ارسال نامه ای به مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی و نیز رسانه های همگانی بین المللی خواستار آزادی منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه شده است. نامه دبیر خانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری چنین است:
روز همبستگی و مبارزه کارگران حمل و نقل

روز 11 اسفند ماه امسال، 2 مارس 2010 از سوی سندیکای بین المللی حمل و نقل، روز همبستگی و مبارزه کارگران رشته حمل و نقل تعیین شده بود. در این راستا سندیکای بین المللی کارگران حمل و نقل به عنوان بخشی از ساختار تشکیلاتی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو-اف-تی-یو) با انتشار فراخوانی از همه سازمان ها، تشکل ها و سندیکاهای کارگران رشته حمل و نقل دعوت کرد: “تا به صورت یکپارچه با در نظر داشت، دشواری ها و نیازهای متفاوت هر کشور، شرکت و محیط کاری، همبستگی و مبارزه خود را نشان دهند.”
در فراخوان تاکید گردیده: “سندیکای بین المللی کارگران حمل و نقل، عضو ساختار تشکیلاتی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری اعتقاد عمیق دارد که سندیکاها وظیفه دارند، کارگران را در دفاع از مطالبات آنها متحد سازند و با در نظر گرفتن دشواری و معضلات مشخص و متفاوت در هر کشور، در اعتراض و مقابله برضد سیاست هایی که کارگران و توده های مردم با آن روبرو هستند، یک کارزار گسترده جهانی را سازمان دهند…”.
در همین رابطه و در روز همبستگی و مبارزه کارگران رشته حمل و نقل، دبیرخانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو-اف-تی-یو) با ارسال نامه ای به مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی و نیز رسانه های همگانی بین المللی خواستار آزادی منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه شده است.
نامه دبیر خانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری چنین است:

از: سوی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو-اف-تی-یو)
به: دولت جمهوری اسلامی ایران و رسانه های همگانی بین المللی،

آقایان محترم،
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو-اف-تی-یو) خواستار آزادی فوری منصور اسالو فعال سندیکایی و رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه است.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از هر سندیکای مستقل و فعالیت های سندیکایی پشتیبانی می کند. بازداشت فعالان سندیکایی به معنای سلب حق آزادی و امنیت زندگی و نقض حقوق سندیکایی است.
ما خواستار آزادی هر چه سریع تر فعالان سندیکایی هستیم!

دبیرخانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری
آتن- 3 مارس 2010

متن انگلیسی نامه دبیر خانه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS
Athens March 3, 2010

To the Government of the Islamic Republic of IRAN
Cc: International Press

Dear Sirs,

On behalf of the World Federation of Trade Unions (W.F.T.U.) we demand the immediate release of the trade unionists Mansoor Osanloo, President of the Trade Unions of Public Transport Bus Company of Iran.

The WFTU is stable in favor of the free trade union activity and the free action of all the trade union organisations. The arrest of a trade unionist is an obstacle to his right to freedom and it is a threat for his life and personal safety.

We demand the immediate release.

The Secretariat

40, Zan Moreas street, Athens 11745 GREECE
Tel. +302109214417, +302109236700, Fax +30210 9214517
www.wftucentral.org E-mails : info@wftucentral.org, international@wftucentral.org

سایت حزب توده ایران
12 اسفند 1388
3 مارس 2010

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا