مسایل بین‌المللی

طبقه کارگر، دولتِ یونان و اتحادیه اروپا را به چالش می کشد! اعتصابِ عمومی در یونان!


پیام کمیته مرکزی حزب
به حزب کمونیست یونان اخبار تحولات یونان در هفته های اخیر تیترهای اصلی گزارش های رسانه های عمومی و صفحات اول روزنامه های جهان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد یونان- عضو پرسابقه اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)- در معرض ورشکستگیِ کامل و سقوط قرار گرفته است. دولت سوسیال دموکرات، نسخه های ریاضت کشیِ تجویز شده از سویِ اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را قبول کرده، و طبقه کارگر، اتحادیه های کارگری و حزب کمونیستِ پر قدرتِ یونان، در اعتراض به سیاست های دولت، با اعتصاب های بی سابقه سرمایه داری را به چالش کشیده اند. سرمایه داری اتحادیه اروپا بدون توجه به شرایطِ بحرانی کشور خواستارِ کاهشِ شدید بودجه سیستم تامین اجتماعی و هزینه های عمومی، به مثابه شرطِ اصلی برای دادن وام به دولت یونان به منظورِ جلوگیری از سقوط یکپارچه سیستم اقتصادی کشور شده است.
شرکت های بین المللی اوراقِ بهادار، با اعلام اینکه اوراقِ قرضه ملیِ صادر شده از سوی دولت یونان به دلیل بحران سیستم مالی این کشور و عدم تواناییِ آن به بازپرداختِ بموقعِ بدهی های بین المللی خود در معرضِ از دست دادنِ ارزش خود اند، و در فروردین ماه، عملاٌ امکانِ تهیه وام های ضرور از طریق صدورِ اوراق قرضه را که شیوه متداول است، از دولتِ یونان سلب کردند. اقتصاد دانان اروپا مطرح می کنند که، عدم توانایی یونان به بازپرداخت قسط های بدهی های خود ضربه سختی به ”یورو“ و اقتصاد اروپا خواهد بود و باعث عدم ثباتِ بانک های یونان و اتحادیه اروپا، که در اوراق قرضه یونان سرمایه گذاری کرده اند، خواهد شد.
توافقنامه دولت یونان با اتحادیه اروپا در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، در رابطه با قبولِ یک سلسله اقدامات ریاضت کشانه و تحمیلِ این ریاضت ها به زحمتکشان کشور، با عکس العمل صریح و خشمگین جنبش سندیکائی یونان روبه رو شده است. استاتیس آنستیس، سخنگوی مرکز سندیکائی کارگران بخش خصوصی یونان، در رابطه با پی آمد هایِ تصمیم دولت، گفت: “اقدامات وسیاست های پیشنهادی شدیدترین و غیرمنصفانه ترین اقداماتی است که تاکنون به مرحله اجرا گذاشته شده است. به این دلیل عکس العمل ما پایمردانه و پویا خواهد بود. شما نمی توانید همواره کارگران را مجبور کنید که خسارات ناشی از سیاست های شکست خورده را بپردازند. “
برخی از تحلیلگرانِ مطلع مطرح می کنند، اتحادیه اروپا که از سرایتِ شرایط بحرانی اقتصاد یونان به سایر کشورهای عضو و سقوط ارزش یورو هراسان است، شرایطِ بسیار دشوار و غیر ممکنی را به دولت یونان که زیر فشارِ بحران و تهدیدِ سقوط اقتصادِ کشور عملاٌ فلج شده است، تحمیل کرده است. ”دومینیک استراوس کانه“، رئیس صندوق بین المللی پول، در ضمنِ مصاحبه ای با روزنامه فرانسوی ”له پاریسین“، پیش بینی کرد که، پی آمد هایِ سیاسیِ ناشی از بحرانِ بدهی گسترش خواهد یافت و اینکه ”همه می بایست به شدت هوشیار باشند.“ رئیس سازمان بین المللی کار، که خود مسئولیت بحران کنونی را به دوش می کشد، اظهار داشت: ”من کاملاٌ عصبانیت مردم یونان را درک می کنم.“ و سپس در سخنان موذیانه ای، مردم یونان را فرا خواند که درک کنند که بدونِ این تهاجم به میانگینِ عادیِ زندگی شان، ”وضعیت بی نهایت وخیم تر خواهد شد.“
گریگوس واسیلی پولوس، رهبر اتحادیه کارگرانِ پُست یونان، در توضیحِ دلایل خشم طبقه کارگر متذکر شد که، سیاست های ریاضت کشانه تحمیلی توسط دولتِ یونان ”یک طرفه و غیرعادلانه اند. برخی از ما ۲۰ درصد حقوق های مان را از دست می دهیم.“
حزب کمونیست یونان، در ابرازِ حمایتِ همه جانبه از اعلام اعتصابِ عمومی اتحادیه های کارگری مبارز، متذکر شد: ”تخریبِ حقوقِ تامین اجتماعی، افزایشِ نمایشیِ حدِ سنِ بازنشستگی، کاهشِ شدیدِ حقوق و مزایایِ بازنشستگی، نقضِ محدودیتِ اخراج های دسته جمعی، کنار گذاشتنِ موافقت هایِ دسته جمعی در موردِ دستمزد و شرایط کار، حتی نقشِ حقوقِ پایه و جاری کردنِ اشتغالِ موقت و انعطاف پذیر، اقداماتی است که از سال ها قبل در مورد آن تصمیم گرفته شده بوده است.“ در سه ماهِ اخیر ”جبهه اتحادیه هایِ کارگریِ مبارز“ یونان – ”پامه“- که روابط نزدیکی با حزب کمونیست یونان دارد، با دعوت به ۸ اعتصاب عمومی، از جمله اعتصاب عمومی ۴۸ ساعته در روزهای اول و دوم اردیبهشت، و سازمان دهیِ تظاهراتِ بی سابقه روزِ جهانی کارگر، موضعِ مردمِ زحمتکش در رابطه با طرح های دولت را به نمایش گذاشته است.
اعتصاب عمومی موفق در روز ۱۴ اردیبهشت که توسط ”پامه“ فراخوانده شده بود و از سوی حزب کمونیست یونان حمایت می شد، عملاٌ یونان را تعطیل کرد. تمامی پروازهای هواپیمایی به یونان و از یونان لغو شد. اعتصاب عمومی کارگران به بسته شدنِ بنادر، مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتی منجر شد. بیمارستان های یونان در این روز فقط پذیرایِ موارد اورژانس و اضطراری بودند. روزنامه نگاران هم با تعطیل روزنامه ها و مرکز رادیو و تلویزیون به اعتصاب پیوستند.
صدها هزارتن از مردم و زحمتکشان در آتن و شهرهای دیگر یونان، با شعارِ حمایت از اعتصابِ عمومی بر ضدِ سیاست های ریاضت کشیِ تجویز شده از سویِ اتحادیه اروپا، راه پیماییِ اعتراضی کردند. در آتن، در دو تظاهرات جداگانه که از دو نقطه مختلف آغاز شد، ده ها هزار تن از شهروندان یونانی و کارگران مهاجردر اعتراض به تصمیم دولت در روز۱۲ اردیبهشت مبنی بر: کاهش ومنجمد کردنِ دستمزدها، کاهش و قطع مزایایِ تامین اجتماعی، افزایشِ مالیات های غیرمستقیم، که بار اصلیِ آن به دوشِ زحمتکشان است، تقلیلِ دامنه خدماتِ اجتماعی، بالا بردنِ حداقلِ سن برای بازنشستگی، کاهشِ حقوق بازنشستگی، راه پیمایی کردند. طبقه کارگر یونان و نیروهای سیاسی مدافع حقوق زحمتکشان اعلام کرده اند که، حاضر به قبول راه حل هایی برای بحران نیستند که در بر دارنده تحمیلِ همه بارِ بحرانِ اقتصادی- مالی به دوشِ زحمتکشان باشد. آنان به درستی مطرح می کنند که، بحرانِ حاضر محصولِ سیاست های نولیبرالیِ دولت های حاکم در سال های اخیر، عملکردِ سوداگرانه سرمایه مالی و سیستم بانکی، بخشودگی های مالیاتیِ غیرقابلِ توجیهِ سرمایه داران و کمپانی های بزرگ و سود آور، بودجه های نظامی عظیم، از بین بردنِ بنیه اقتصادِ تولیدی و صنعتیِ کشور و تشویقِ فعالیت های مالیِ کازینوئی است. بنابراین، روا نیست که زحمتکشان تاوانِ عملکردِ سرمایه داران و دولت هایِ نماینده آنان را بپردازند.
نمایش های اعتراضیِ گسترده کارگری نسبت به سیاست های دولت و اتحادیه اروپا در روز ۱۵ اردیبهشت نیز ادامه داشت. در روز پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، یک تحلیلگر اروپائی در گزارشی از آتن، که در رسانه های عمومی منتشر شد، در جملاتی صریح گفت: در حالی که حزب سوسیال دموکرا ت ”پاسوک“ در پارلمان کنترل قانون گذاری را به دست دارد، در خیابان های یونان این حزب کمونیست و متحدانِ آن در اتحادیه هایِ کارگری اند که تظاهراتِ بی سابقه و رشد یابنده مردم را هدایت می کنند.
حزب توده ایران، از مبارزاتِ زحمتکشانِ یونان و نقشِ موفق و پررنگی که حزب کمونیست یونان در شرایط کنونی دارد، حمایت می کند. در این رابطه، در روز ۱۵ اردیبهشت ماه، کمیته مرکزی حزب توده ایران پیام همبستگیِ برادرانه ای خطاب به حزب کمونیست یونان و زحمتکشانِ این کشور صادر کرد که متنِ آن در این شماره نامه مردم منتشر شده است.
 
 
پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران
به کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان
آتن – یونان
 
رفقای گرامی
حزب توده ایران ،همانند همه نیروهای مترقی جهان، با تحسین نظاره گرِ مبارزه دشواری است که طبقه کارگر ، اتحادیه های کارگری و حزب کمونیست یونان در رابطه با بحران اقتصادی بی سابقه کشورتان به پیش می برند. ما نقش برجسته و پیشاهنگ حزب کمونیست یونان و متحدان آن در جنبش طبقه کارگر، در تدارک و سازمان دهی مبارزه مردم یونان را در برابرِتهاجم برنامه ریزی شده از سوی سرمایه داری یونان و نمایندگان سیاسی آن برای انداختن بار بحران اقتصادیِ عمیق و همه جانبه کنونی به دوش زحمتکشان ، تحسین می کنیم. راستایِ تحلیلِ بموقع و ابتکار عمل شما در بسیج موثر زحمتکشان در به چالش کشیدنِ طرح های ویرانگر و ضد مردمیِ سرمایه داری یونان و اتحادیه اروپا، کاملاٌ موفق بوده است.
 رفقای عزیز،
همبستگیِ همه جانبه انترناسیونالیستیِ حزب توده ایران با حزب کمونیست یونان و متحدان آن در جنبش کارگری و اتحادیه های کارگری یونان را بپذیرید.
 با بهترین آرزوهای برادرانه برای پیروزی شما در مبارزه برای صلح و سوسیالیسم.
 
کمیته مرکزی حزب توده ایران
۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ (۵ ماه مه ۲۰۱۰)
 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا