مسایل سیاسی روز

هیئت نمایندگی حزب توده ایران در بیست و یکمین کنگره ”آکل“ قبرس


ملاقات هیئت های نمایندگی حزب های شرکت کننده در کنگره با رئیس جمهوری قبرس!
افشای سیاست های ضدمردمی رژیم و دولت کودتا، در جریان ملاقات و گفت گوی هیئت نمایندگی حزب توده ایران با نمایندگان حزب های چپ و مترقی جهان!
رهبری ”آکل“ بر حمایت خود از مبارزه مردم ایران در راه دموکراسی، صلح، عدالت اجتماعی، و بر ضد رژِیم سرکوبگر تاکید کرد!

بیست و یکمین کنگره حزب ”آکل“، از روز۴ تا ۷ آذرماه (۲۵ تا ۲۸ نوامبر)، در سالن عظیم مرکز نمایشگاه بین المللی قبرس در نیکوزیا، پایتخت قبرس، برگزار شد. این کنگره تاریخی در شرایطی برگزار می شود که آکل به عنوان بزرگ ترین حزب سیاسی کشور، اکثریت پارلمانی را در دست دارد و رفیق ”دمیتریس کریستوفیاس“، رهبر سرشناس و محبوب حزب در دو دهه گذشته، در کاخ ریاست جمهوری مستقر است و قوه مجریه این کشور را هدایت می کند. همزمانی کنگره با سرعت گیری روند مذاکرات بر سر وحدت دوباره جزیره قبرس، که نیمه شمالی آن از سال ۱۹۷۴ در اشغال غیرقانونی ارتش ترکیه قرار دارد، و نقش برجسته رئیس جمهوری کمونیست کشور در تدوین راه حلی مبتنی بر فدرالیسم، در قالب یک کشور واحد، که در آن یونانی ها و ترک های قبرسی سهم تعریف شده و مُدَوَنی در قانون های پایه ای قبرس متحد دارند، به این کنگره اهمیت ویژه ای داده بود. حضور هیئت های نمایندگی ۶6 حزب سیاسی از سراسرجهان، واز جمله حزب کمونیست چین، نمایش دهنده موقعیت آکل و احترامی است که برای این حزب در صحنه مبارزات جهانی در راه سوسیالیسم قائلند.

حضور فعال بیش از ۱۴۰۰ نماینده در بیست و یکمین کنگره آکل، که با نظم بسیار برگزار گردید، و پس از بحث های دقیق و جدی در مورد مسائل استراتژیک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و با انتخاب رهبری یی یکدست و متحد به پایان رسید، نمایاننده قدرت کمونیست های قبرسی بود. حضور رئیس جمهوری قبرس و تعدادی از وزرای کابینه و روسای کمسیون های مختلف پارلمان قبرس در میان نمایندگان کنگره، و شرکت فعال آنان در بحث ها نمایشی زیبا از انظباط و عملکرد تشکیلاتی حزب بود. در شروع هر جلسه کنگره، رئیس جمهوری همراه با اسکورت و گارد مخصوص در محل کنگره حاضر می شد، و پس از اتمام بحث ها به کاخ ریاست جمهوری باز می گشت.
روز ۴ آذرماه ( ۲۵ نوامبر)، در حضور رهبران همه حزب های سیاسی قبرس، اعضای پارلمان، اعضای هیئت دولت، رئیس جمهوری، جمع بزرگی از سفرای کشورهای مختلف و صدها تن از شخصیت های اجتماعی و فرهنگی، از جمله رهبران مذهبی، با سخنرانی رفیق آندروس کیپریانو، دبیرکل حزب برادر، کنگره گشایش یافت. حضور تعداد قابل توجهی از اعضا و هواداران سازمان جوانان کمونیست و مترقی قبرس- ”ادون“- که با پرچم ها و پلاکاردهای خود در دو سمت سالن کنگره جمع شده و در فواصل مشخصی با شعار ها و سرودهای خود شور خاصی به مراسم گشایش کنگره می بخشیدند، بسیار چشمگیر بود. رفیق کیپریانو، در سخنرانی جامع خود، که بیش از دو ساعث طول کشید، مشخصه های سیاسی جامعه قبرس و شرایط جهانی و سیاست های آکل برای اعاده وحدت جزیره قبرس و ایجاد یک جامعه مدرن و مرفه را مورد بررسی قرار داد. دبیرکل آکل، در بخش های کلیدی سخنرانی خود، رهبران حزب های میانه رو قبرس را که در ماه های اخیر سیاست های راست و کمونیست ستیزانه ای را در رابطه با رئیس جمهوری و برنامه کار دولت او در پیش گرفته اند، به صراحت مورد انتقاد قرار داد. او سران حزب های سوسیالیست و دموکرات را، که در سال های اخیر در ائتلاف حاکم با آکل شرکت داشته اند، به اتخاذ سیاست های خصمانه با دولتی که اعضای خود آن حزب ها در آن شرکت دارند، متهم کرد. بخش های مهمی از سخنرانی رفیق کیپریانو به بررسی تحولات کنونی جهان اختصاص داشت ، که عبارت بودند از : بررسی نظم نوین جهانی امپریالیستی، سیاست های نظامی گرایانه امپریالیسم، عملکرد پیمان تجاوزگر ناتو، نقد سرمایه داری، سیاست های نولیبرالی حاکم در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی، مبارزه زحمتکشان جهان و نیروهای مترقی در راه حفظ صلح و پیشرفت اجتماعی، اوضاع خاورمیانه و لزوم حمایت از مبارزه مردم فلسطین.
کنگره ، پس از سه روز بحث های جدی و بسیار سودمند، آزاد و دموکراتیک ، با تایید تزهای کمیته مرکزی برای کنگره ، گزارش رفیق کیپریانو – که در سخنرانی وی در جلسه افتتاحیه کنگره ارائه شد – گزارش کمیسیون کنترل کمیته مرکزی و گزارش در رابطه با وضعیت امور مالی حزب، با موفقیت به پایان رسید. کنگره، اعضای کمیته مرکزی ۱۰۵ نفری جدید و کمیسیون کنترل کمیته مرکزی آکل را انتخاب کرد. بیش از ۲۵۰ نفر از کادرهای حزبی برای انتخاب در ارگان های مرکزی حزب نامزد شده بودند.

حزب توده ایران در بیست و یکمین کنگره آکل
هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب مان، که به دعوت رهبری آکل در کنگره حضور پیدا کرده بود، در طول کنگره و در طی نشست های متعدد با دبیر مسئول روابط بین المللی آکل و دیگر اعضای هیئت سیاسی حزب برادر، آنان را در جریان تحولات سال های اخیر کشور و تحلیل حزب توده ایران از این تحولات قرار داد. در پیام کمیته مرکزی حزب مان به بیست و یکمین کنگره آکل ”موفقیت کنگره در تبیین برنامه عمل به منظور پیشبرد مبارزه مردم قبرس برای اعاده وحدت کشور و برای صلح ، رفاه و پیشرفت“ آرزو شده است. پیام حزب همچنین با تاکید دوباره بر روابط نزدیک و تاریخی میان دو حزب برادر، از ”مواضع اصولی انترناسیونالیستی آکل در دفاع از مبارزه ملت ها برای صلح جهانی، حاکمیت ملی، حقوق بشر ، دموکراسی، و عدالت اجتماعی“ قویاٌ قدردانی شده است. در این پیام گفته شده است:“ما می خواهیم از این فرصت استفاده کرده و تشکر عمیق مان را از موضع پیگیر آکل در همبستگی با مردم ایران در جریان مبارزه قهرمانانه و بغرنج کنونی شان در راه صلح ، دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران ، ابراز کنیم.“
بخش هائی از پیام کمیته مرکزی حزب مان به کنگره آکل، ضمن توضیح شرایط کشور از مقطع کودتای انتخاباتی در ۲۲ خرداد ماه سال ۸۸ و جنبش مبارزاتی مردم میهن، به توضیح ماهیت عقب مانده و ارتجاعی محافل سیاسی حاکم و سیاست های سرکوبگرانه رژیم برای عقیم نگه داشتن جنبش اعتراضی کنونی، اختصاص دارد. پیام متذکر می شود که، علاوه بر این کارزار سرکوب، رژیم مجموعه یی از سیاست های نو لیبرالی اجتماعی و اقتصادی را به کار گرفته است که هدف آن ها خصوصی سازی گسترده و حملات بیشتر به حقوق طبقه کارگر است. در پیام آمده است:“حزب توده ایران معتقد است که نیروهای اجتماعی مانند جوانان ، دانشجویان و زنان ، و به ویژه طبقه کارگر — که در این مبارزه برای تغییر نقش دارند – بر جبهه نیروهای مدافع استثمار، استبداد و عقب ماندگی غلبه خواهند کرد.“ در بخشی از پیام، مخالفت قاطع و پیگیر حزب توده ایران با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشور ما از سوی نیروهای امپریالیستی، مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: ”سرنوشت مردم ایران تنها بر پایه مبارزه خود آنان برای دموکراسی، استقلال و عدالت اجتماعی تعیین می شود.“

سخنرانی نماینده حزب در اجلاس بین المللی
در روز اول کنگره و پیش از آغاز جلسه افتتاحیه کنگره، نشست بین المللی یک روزه ای با شرکت همه حزب های میهمان که در کنگره حضور داشتند زیر عنوان: ”مبارزه نیرو های چپ و خلق ها برای صلح و امنیت جهانی و بر ضد نظم امپریالیستی“ برگزار شد. نمایندگان احزاب برادر در این نشست که با سخنرانی رفیق انروس کیپریانو، دبیرکل آکل، آغاز شد، نقطه نظرهای خود را مطرح و به بحث گذاشتند
نماینده حزب مان در جریان سخنرانی اش در این اجلاس بین المللی پس از تشکر از رهبری آکل برای ایجاد این فرصت جهت تبادل نظر، به اهمیت انعکاس خواسته های عمده مردم در شعار ها و استراتژی های مبارزاتی احزاب ترقی خواه اشار کرد، و در ادامه اظهار داشت که، ”صلح، نان و زمین“ شعار محوری بلشویک ها همواره در پرچم های مبارزاتی خلق ها انعکاس داشته است.“ او سپس به این حقیقت که مبارزه توده ها برای رفاه، دموکراسی و بر ضد تلاش های امپریالیسم برای دستبرد به منابع طبیعی کشورها یشان زمینه های اصلی این مبارزات در خاورمیانه در دهه های اخیر بوده، به شرایط بسیار حساس حاکم کنونی بر منطقه خاورمیانه که در وضعیت بحران بی سابقه اقتصاد جهانی در جریان است، اشاره کرد. نماینده حزب مان ، با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، به کوشش های امپریالیسم برای تضمین تسلط همیشگی خود بر این منطقه، نظر حضار را به خطراتی که صلح منطقه و جهان را تهدید می کند، جلب کرد. نماینده حزب مان آنگاه در رابطه با ماهیت سرکوبگرانه رژیم حاکم سخن گفت و اظهار داشت که، با وجود لفاظی های ضد آمریکایی رهبران رژیم ، همه سیاست های اقتصادی کلان رژیم و از جمله حملات مداوم و پیگیر دولت احمدی نژاد بر ضد زحمتکشان و تشکل های کارگری، به طور کامل در راستای سیاست های راست گرایانه و ارتجاعی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار دارند. او در بیان اهمیت مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر به منظور بسیج جنبش صلح توده ای اظهار داشت: ”استدلال ما اینست که برای دفاع از صلح و تمامیت ارضی، بسیج مردم بسیار مهم و حیاتی است، و این در اوضاعی که جنبش مردم را آنانی که قدرت دولتی را در دست دارند به طرزی ددمنشانه سرکوب می کنند، غیر ممکن است.“ صلح و امنیت جهانی نه می تواند توسط امپریالیسم که خصلت های سلطه جویانه و رقابت جویانه دارد تضمین شود، و نه توسط نیروهای بنیادگرای اسلامی یی تضمین گردد که به رغم شعارهای پوپولیستی شان، به دنبال تمرکز کنترل منابع و ثروت ها در دست نیروهایی اند که به پوشش های اسلامی ملبس اند. تاریخ به ما درس داده است که صلح و امنیت تنها در صورتی که کنترل منابع در دست مردم باشد، ممکن است. نماینده حزب مان تاکید کرد که، مبارزه مردم ایران علیه رژیم دیکتاتوری حاکم فقط و فقط مربوط به مردم ایران مربوط می شود و نه هیچ نیرو و کس دیگر. وی افزود:“ما قویاٌ هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران، با هر بهانه یی را محکوم می کنیم.“
در روز اول کنگره، نمایندگان حزب های مهمان به دعوت رفیق دمیتریس کریستوفیاس، رئیس جمهوری قبرس، در کاخ ریاست جمهوری حضور یافتند. در جریان ملاقات با ریاست جمهوری، پس از خوش آمد گویی و پذیرائی، رفیق کریستوفیاس در جلسه ویژه ای در رابطه با ابعاد و جوانب متعدد و بغرنج مبارزه مردم قبرس و سیاست های آکل برای اعاده وحدت قبرس برای نمایندگان حزب های برادر سخن گفت. در پایان روز دوم کنگره به دعوت کمیته منطقه ”دالی“ در نزدیکی نیکوزیا، پایتخت قبرس، نماینده حزبمان به همراه نمایندگان حزب های کمونیست یونان و ترکیه، در جلسه ای که با شرکت فعالان فرهنگی و اجتماعی و نیز کادر های آکل برگزار شد شرکت کرد. در این جلسه، پس از سخنان رفیق دکتر استلا دمیتریو میشائولی، نماینده پارلمان از منطقه، نماینده حزب مان درباره شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر ایران، ماهیت واقعی رژیم سرکوبگر و ارتجاعی حاکم و جنبش مبارزاتی ۱۸ ماهه اخیر مردم ایران سخن گفت. در این سخنرانی به یاری مثال ها و نمونه هایی از تجربیات زنان، جوانان و روشنفکران میهن مان، و نیز تشریح سیاست های رژیم ترور و سانسور در ماه های گذشته، تصویری محسوس از اوضاع کشورمان برای حضار ترسیم گردید و بر ضرورت همبستگی بین المللی با مردم زحمتکش مان تاکید ورزیده شد. در طول چهار روزحضور هیئت نمایندگی حزب توده ایران در کنگره، دیدارهای سودمندی با هیئت های نمایندگی احزاب چپ و کمونیست و به ویژه احزاب برادر از کشورهای منطقه خاورمیانه برگزار گردید، و در رایطه با تحولات سیاسی و روابط متقابل، تبادل نظر شد.

به نقل از نامه مردم شماره 857

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا