اعلامیه ها

بیانیهٔ حزب توده ایران: در همبستگی با جنبشِ انقلابی مردم و زحمتکشان مصر

ما در کنار دیگر احزاب کمونیست – کارگری و دیگر نیروهای مترقی جهان، همبستگی مبارزه جویانه خود را با مردم و زحمتکشان مصر اعلام کرده و بر این امیدیم که در آینده یی بسیار نزدیک، پیروزی انقلاب مردم مصر و رهایی آنان از وابستگی، استبداد و سرمایه داری افسار گسیخته را در مصری آزاد، مستقل، مرفه و پیشرو جشن بگیریم. آنچه طی دو هفتهٔ گذشته در شهرهای بزرگ مصر، از قاهره و اسکندریه گرفته تا سوئز و شهرهای دیگر روی داده است، عزم استوار مردم مصر، جوانان و تحصیل کردگان، زنان و کارمندان، کارگران و دهقانان، فعالان اتحادیه های کارگری و نیروهای سیاسی مترقی و دموکراتیک مصر به ایجاد تغییر بنیادی درشیوهٔ حاکمیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را باز تابیده است. رژیم فاسد و دیکتاتوری حسنی مبارک، با حاکم کردن یک نظام امنیتی سرکوبگر، همه نیرو های مخالف (اپوزیسیون) و دگراندیش را غیرقانونی کرده و با دستکاری های رسوا در انتخابات های دهه های گذشته (از جمله تقلب گسترده در انتخابات مجلس در چند ماه پیش) زمینهٔ استیلای نیروهای ارتجاعی و وابسته را فراهم کرده است. مبارزه مردم مصر افزون بر اینکه به هدف پایان دادن به حکومت استبدادی است، همچنین در جهت خواستِ پایان بخشیدن به فساد بی سابقه دستگاه دولتی و چپاول ثروت های ملی کشور، وبهره کشی وحشیانه از توده های زحمتکش مردم در همهٔ ابعاد آن نیز است. جنبش مردمی کنونی در راستای رهانیدن کشور از وضعیت سرسپردگی سیاسی، عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی، و فرمانروایی ارعاب و وحشت در طول نزدیک به چهار دهه است، که به ویرانی کشور و فقر همه جانبه اکثریت مردم انجامیده است
حزب توده ایران، همراه و هماوا با همهٔ نیرو های مترقی جهان، مبارزه و پایمردی مردم مصر در نبردی آزادی خواهانه
و رهایی بخش را می ستاید، و همبستگی خود را با آن اعلام می دارد. ما معتقدیم که، مردم مصر با سرنگون کردن رژیم دیکتاتوری وابسته به امپریالیسم، نه تنها تحول های ترقی جویانه و دموکراتیک را در کشور خود آغاز و هدایت می کنند، بلکه مبارزهٔ خلق های خاورمیانه و شمال آفریقا را به مرحله یی نو با دورنمای عملی شدن آرمان های مردمی این کشور ها و همچنین حل عادلانهٔ مسئله فلسطین را نوید خواهد داد. و درست به همین دلیل است که، دولت های امپریالیستی، رژیم تجاوزگر اسرائیل، و حکومت های مرتجع و وابستهٔ منطقه، همگی نسبت به ادامهٔ تحول های کنونی اوضاع مصر ناخشنود ند.
آنچه در هفته های اخیر در مصر جریان داشته است، با رخدادهای آخرین هفته های موجودیت رژیم شاه در ایران – که با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ سرنگون شد – شباهت های نزدیکی دارد. آنچه که مردم و انقلابی های ایران از آن درسِ گران بها آموختند اینست که، امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی از همان آغاز تلاش می کردند تا از تحول انقلاب به مرحله های بعدی اش در مسیر تغییر پایه ای وضعیت اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جامعه جلوگیری کنند.
حزب توده ایران، تلاش نیروهای ارتجاعی، به ویژه سران رژیم حاکم بر ایران، در مخدوش کردن چهرهٔ مردمی جنبش توده های مصر و نمایاندن آن در حکم حرکتی اسلام گرایانه در جهت برقراری حکومتی واپسگرا و ضد مردمی از نوع رژیم حاکم بر کشور ما ن را عبث دانسته و آن را به شدت محکوم می کند.
حزب توده ایران بر این باور است که، بر رغم همه دشواری های عینی و ذهنی موجود در مسیراین جنبش ، نیروهای مترقی و دموکراتیک مصر می توانند در صورت اتحاد عمل سازمان دهی شده، و با تکیه به زحمتکشان ، تشکل های کارگری، و جنبش های اجتماعی، خیزش بی سابقه کنونی را به ثمررسانند، و دستاورد های آن را از دستبرد نیروهای واپس گرا، و همچنین عامل های امپریالیسم حفظ کنند.
ما همبستگی انقلابی خود را با حزب کمونیست مصر، که با روشن بینی انقلابی، و با تأکید بر درس های برگرفته از مبارزات تاریخی اش، در کنار و همراه با زحمتکشان مصر، و به منظور سازمان دهی مبارزهٔ موثر مردم در جنبش انقلابی کنونی ایفای نقش می کند، اعلام می داریم.
ما در کنار دیگر احزاب کمونیست – کارگری و دیگر نیروهای مترقی جهان، همبستگی مبارزه جویانه خود را با مردم و زحمتکشان مصر اعلام کرده و بر این امیدیم که در آینده یی بسیار نزدیک، پیروزی انقلاب مردم مصر و رهایی آنان از وابستگی، استبداد و سرمایه داری افسار گسیخته را در مصری آزاد، مستقل، مرفه و پیشرو جشن بگیریم.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۹ (۶ فوریه ۲۰۱۱ )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا