مسایل بین‌المللی

پیام همبستگی به: حزب کمونیست ژاپن

رفقای عزیز
حزب تودهٔ ایران، اندوه و تأثر عمیق خود نسبت به رویدادهای پس از زمینلرزه و سونامی دهشت انگیزِ جمعه ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) در ژاپن ، و نیز همدردی صمیمانهٔ خود در این باره را اعلام می دارد. گزارشها از هزاران کشته، صدها هزار بیخانمان، و ویرانی کامل شهرها و روستاها می گویند. ما همچنین از اثرات زیانبار این فاجعهٔ طبیعی بر نیروگاههای هستهای، و پیامدهای فاجعه آفرین نشتی تابشهای رادیواکتیو و اختلال در کارکردِ رآکتورهای هستهای برای ایمنی و امنیت مردم ژاپن، منطقه، و کل جهان به شدت نگرانیم.
ما مراتب همدردی صمیمانهٔ خود را با شما، و از این طریق با مردم ژاپن، اعلام میکنیم. ما هم مثل شما، آنچه را که در این فاجعهٔ غیرقابلتصور از دست دادهاید، فاجعه یی که بخشی از آن طبیعی و بخشی دست ساز بشر است، فراموش نخواهیم کرد: عزیزانتان، دوستانتان، همکاران و رفقایتان، شهرها و روستاهایتان، و روال عادی زندگیتان را. بدانید که ما همواره همراه شما خواهیم بود، و در تلاش و تکاپوی شما در روزها و ماهها و سالهای آتی برای ساختن یک زندگی تازه و بهتر، در کنار شما خواهیم بود. امیدواریم که آیندهٔ شما ایمنتر، عادلانهتر و صلحآمیزتر باشد، و در آن، آز و طمع عده یی اندک شمار ، دیگر بهروزی و رفاه تودههای مردم ژاپن و کل جامعه را تهدید نکند.
رفقا،
ما اطمینان داریم که آینده از آنِ مردم و آنانی است که در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت پیکار میکنند.
با همبستگی و درود های رفیقانه،
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۲۶ اسفند ماه ۱۳۸۹(۱۷ مارس ۲۰۱۱ )

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا