مسایل بین‌المللی

با پرچم های برافراشته در دفاع از زحمتکشان یونان


مصاحبه اختصاصی ”نامه مردم“ با رفیق ”گیورگوس مارینوس“،
عضو هیأت سیاسی و مسئول شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست یونان، و عضو پارلمان یونان با ژرفش و گسترش بحران اقتصادی یونان در ماه‌ های اخیر، و اعلام حتمی و نزدیک بودن ورشکستگی اقتصادی این کشور، مبارزه طبقه کارگر یونان، به پیشاهنگی حزب کمونیست یونان، برای بازپس زدن تهاجم همه‌جانبه سرمایه‌داری نولیبرال اتحادیه اروپا به دستاوردها و حقوق دموکراتیک زحمتکشان، بُعدهای تازه و ویژه‌ای پیدا کرده است.
کارگران و زحمتکشان یونانی با درک اینکه نسخه‌های تجویز شده از سوی سران نولیبرال اتحادیه اروپا و دولت سرمایه‌داری یونان به‌طور عمده و جدی متوجه دستبرد زدن به ثروت‌های ملی کشور، خصوصی‌سازی‌های گسترده، سرازیر کردن ده‌ها هزار کارگر و زحمتکش به صف بیکاران، تهاجم به حقوق کاری زحمتکشان، افزایش سن بازنشستگی، و بهره کشی هرچه بیشتر، و همزمان کاهش هرچه بیشتر رفاه اجتماعی همگانی و ضعیف کردن جنبش کارگری است، مبارزه طبقاتی تاریخی خود را شدت بخشیده‌اند. در هفته‌های اخیر، خیابان‌های شهرهای مختف یونان، و به‌ویژه پایتخت آن آتن، صحنه مبارزه رزم جویانه زحمتکشان با سرمایه‌داری جهانی و نمایندگان و عامل های اروپایی آن بوده است. حضور پررنگ کارگران کمونیست و جوانان سلحشور یونانی، که پرچم‌های سرخ حزب کمونیست یونان را در صف های نخست راه پیمایی‌های اعتراضی برافراشته‌اند، بیانگر نقش تحسین‌برانگیز و برجسته حزب کمونیست در این مبارزه است. حزب کمونیست یونان، با روشن‌بینی و سازمان‌دهی دقیق، توانسته است شعارهای اصلی خود را به درون صف های کارگران شرکت‌کننده در جنبش ببرد، و بر اعتبار این حزب پرسابقه و انقلابی نزد افکار عمومی یونان و جهان بیش از پیش بیفزاید. در روزهای ۷ و ۸ تیرماه، زحمتکشان یونان به طور گسترده، به اعتصابی همگانی و کم‌سابقه ۲ روزه یی در سراسر کشور دست زدند. به گزارش رسانه‌های همگانی جهانی، میزان شرکت مردم و رادیکالیسم شعارهای طرح شده در این کارزار، بی‌سابقه بوده اند.
در ارتباط با مبارزه کارگران و مردم یونان در بحران اخیر سرمایه‌داری یونان، و در خلال روزهای برپایی اعتصاب سراسری هفته گذشته، ”نامه مردم“ با رفیق گیورگوس مارینوس، عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی و مسئول شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست یونان، و نماینده پارلمان یونان، مصاحبه‌ یی انجام داد که متن کامل آن را در زیر می‌خوانید.
*
نامه مردم: این روزها رخدادهای یونان در صدر اخبار و گزارش‌های روزنامه‌ها و رسانه‌های جهان قرار دارد. تظاهرات بسیار سازمان‌یافته و مبارزه‌جویانه کارگران و فعالان سندیکایی نشانگر عزم راسخ طبقه کارگر یونان برای مقاومت در برابر پیامدهای بحران ساختاری سرمایه‌داری است که می‌خواهند بار آن را بر دوش کارگران بگذارند. لطفاً در مورد منشأ و ریشه‌های بحران کنونی در یونان توضیح دهید.

مارینوس: از همان لحظه آغاز بحران کنونی سرمایه‌داری، که اکنون مردم یونان با آن دست به گریبانند، حزب کمونیست یونان بر این نکته تأکید کرد که، این بحران بیانگر شدت یافتن تضاد اصلی میان خصلت اجتماعی تولید و کار از یک سو، و تصاحب و تملک محصول آن از جانب سرمایه‌داری خصوصی از سوی دیگر است. این بحران پیامد تشدید تضادهای نظام سرمایه‌داری، و حاصل هرج ‌و مرج و نابرابری ‌یی است که در سرشت تولید سرمایه‌داری وجود دارد: انباشت بیش از حد سرمایه ـ که در دوره رشد اقتصادی و در نتیجه بهره کشی از نیروی کار انباشته می‌شود؛ و در شرایط وخامت نسبی و مطلق وضعیت زندگی خانواده‌های کارگران و به‌طور کلی مردم، دیگر نمی‌تواند راهی برای به دست آوردن سود بیشتر پیدا کند. موضع حزب کمونیست یونان با موضع های سوسیال- دموکراتیک و فرصت ‌طلبانه ‌ای که به‌ اصطلاح ”حزب چپ اروپا“ و دیگران تبلیغ و ترویج می‌کنند، در تعارض است. این نیروها با پنهان کردن کارکرد قانون های نظام بهره کشی، علت‌های بحران را به مدیریت نولیبرالی نسبت می‌دهند، و این امر را که: بحران‌ها مستقل از مدیریت لیبرالی یا سوسیال- دموکراتیک نظام رخ می‌دهند، پنهان می‌ دارند.

نامه مردم: ماهیت ”بستهُ ریاضتی“ پیشنهادی اتحادیهُ اروپا به یونان چیست؟ پیامدهای این بستهُ پیشنهادی در ارتباط با وضعیت اشتغال مردم و شرایط خدمات اجتماعی در یونان چه خواهد بود؟

مارینوس: اقدام‌های دولت حزب سوسیال دموکرات یونان PASOK))، و حزب های بورژوایی، که دنباله همان روش‌ها و اقدام‌های ضد مردمی بی‌رحمانه دوره پیش است، حاصل حکم روایی یک قدرت اشغالگر خارجی بر یک دولت فرمان بردار محلی نیست. این اقدام‌ها کاملاً در راستای منافع بورژوازی یونان و هماهنگ با هدف اتحادیهُ اروپاست که در پی کاهش بیشتر بهای نیروی کار است.
برای رسیدن به این هدف، دستمزدها و حقوق بازنشستگی را تا حد زیادی کاهش می‌دهند؛ مالیات غیرمستقیم را از ۱۳ درصد به ۲۳ درصد افزایش می‌دهند؛ خدمات اجتماعی (بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، رفاه اجتماعی، و جز این ها) را خصوصی می‌کنند؛ شرایط و مناسبات کار را وخیم‌تر می‌کنند (افزایش زمان کار روزانه بدون پرداخت مزد اضافی، فسخ قراردادهای جمعی کار، و جز این ها)؛ و شرکت‌ها، زمین‌ها، خدمات آب‌رسانی، بندرها، فرودگاه‌ها، و جز آن ها، را که متعلق به دولت‌اند خصوصی می‌کنند. و منظور از همه این اقدام‌ها، آن چیزی نیست که خودشان ادعا می‌کنند، یعنی: تأمین سرمایه و پول برای خزانه دولت و بازپرداخت بدهی‌ها؛ بلکه برعکس، هدف آن است که می‌خواهند بخش‌های تازه ایجاد شده اقتصاد [خصوصی] را به سرمایه‌داران واگذار کنند تا آنان بتوانند سرمایه انباشته شده و خوابیده خود را به کار اندازند.

نامه مردم: در مبارزهُ کنونی حزب کمونیست یونان با “ بستهُ ریاضتی” پیشنهادی اتحادیهُ اروپا به یونان، چه نیروهایی متحد حزب کمونیست هستند، و کدام نیروها پشتیبان دولت‌اند؟

مارینوس: امروزه هزاران کارگر اعلام کرده‌اند که از دو حزب بزرگ بورژوایی کشور، یعنی حزب سوسیال- دموکراتیک “PASOK“و حزب محافظه‌کار ”دموکراسی نوین“، ناامید شده‌اند. آنان به پیشنهادها و موضع های سیاسی حزب کمونیست یونان توجه بیشتری نشان می‌دهند. حزب ما راهبردی انقلابی تدوین کرده است، و فقط در راه طرد و پس زدن اقدام‌های ضد مردمی مبارزه نمی‌کند، بلکه کارگران را فرا می‌ خواند تا توازن نیروهای سیاسی را معکوس کنند، در محل کار و زندگی خود دست به سازمان‌دهی بزنند، و در مبارزه برای هموار کردن راه به منظور جدا کردن کشور از “ناتو” و “اتحایه اروپا” شرکت کنند.
حزب کمونیست یونان به مردم اعلام می‌کند که، حل مشکل های مردم مستلزم اجتماعی کردن وسایل پایه‌ای تولید، برنامه‌ریزی مرکزی اقتصاد، و به دست گرفتن مهار امور از سوی کارگران و مردم است. برطرف کردن دشواری‌های مردم، به نظام اقتصادی متفاوتی نیاز دارد که فقط به دست قدرتی متفاوت می‌تواند تأمین و تضمین شود. برای کمونیست‌ها، این قدرت همانا قدرت سوسیالیستی- کمونیستی است. با این حال، ما خواهان مبارزه‌ یی متحد با آن نیروهایی نیز هستیم که گرچه هنوز به چشم‌انداز سوسیالیستی باوری ندارند، اما حاضرند با انحصارها و امپریالیسم مقابله کنند، و با برنامه برقراری یک اقتصاد و قدرت مردمی که ما جزئیات آن را به مردم یونان ارائه کرده‌ایم، موافقند. در سال‌های اخیر، یک رشته ائتلاف‌ها و دسته‌بندی‌های اجتماعی- سیاسی توده‌ای پراهمیت در راه ایجاد اتحادها شکل گرفته است: ”جبهه مبارز سراسری کارگران” (“ PAME“)، که سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی کشور را که دارای گرایش‌های طبقاتی‌اند در صف های خود گرد آورده ‌است و با دولت، سرمایه و اتحادیه اروپا، و نیز برضد هیأت‌های رهبری سازشکار سندیکاهای ”رسمی“ مبارزه می‌کند؛ ”مجمع مبارز سراسری دهقانان” (“ PASY“)، که شماری از انجمن‌های دهقانی را گرد هم آورده است که دهقانان فقیر و میان‌حال را نمایندگی می‌کنند؛ ”مجمع سراسری ضدانحصاری صاحبان مشاغل آزاد و پیشه‌وران کوچک“ که صاحبان شغل‌های آزاد، پیشه‌وران، و صاحبان کسب ‌و کارهای کوچک را که از رقابت انحصارها آسیب می‌بینند، در صفوف خود جمع کرده است؛ ”جبهه مبارز دانشجویان” (“MAS“) که دانشجویان و اتحادیه‌های دانشجویی را متحد کرده است و با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مبارزه می‌کند؛ و ”فدراسیون زنان یونان” (“ OGE“). این واقعیت که در ماه‌های اخیر این نیروها- صرف‌نظر از اینکه رسانه‌های بورژوایی به آن ها اشاره‌ای می‌کنند یا نه – در صف مقدم تظاهرات توده‌ای زحمتکشان بوده‌اند، امر بسیار مهمی است. هدف حزب کمونیست یونان تشکیل یک جبهه متحد است که همه نیروهای اجتماعی و سیاسی را که خواهان هموار کردن راه برای برقراری قدرت مردم هستند، در بر می‌گیرد و متحد می‌کند.

نامه مردم: با توجه به گرایش طبقاتی نیروهای حاکم در یونان و در اتحادیه اروپا، به نظر شما این ادعای سیاستگذاران اتحادیه اروپا که هدف ”بسته پیشنهادی“ آن ها نجات یونان از ورشکستگی اقتصادی است، تا چه حد قابل اعتنا و اعتبار است؟ آیا اصلاً چنین امکانی وجود دارد که اگر یونان عضو اتحادیه اروپا باقی بماند، اقتصاد آن بتواند در برابر پیامدهای فاجعه‌بار این بسته پیشنهادی محافظت شود؟

مارینوس: اتحادیه اروپا، اتحاد و کلوپ سرمایه است، و ملاک و معیار اصلی ‌نیروهایی که حکومت دولتی را در درون آن اداره می‌کنند، هم در یونان و هم در خود اتحادیه اروپا، چیزی نیست جز تضمین سودآوری سرمایه. در دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دولت‌های سوسیال- دموکرات و لیبرال به نوبت حکومت را در دست می‌گیرند. اصل قضیه این است که محورهای اساسی سیاست‌هایی که از سوی این نیروهای سیاسی در چارچوب اتحادیه اروپا به‌طور مشترک تدوین و ترویج می‌شود، یکسان و برضد منافع طبقه کارگر و دیگر قشرهای مردمی است. در این چارچوب، هدف بسته و اقدام‌های ریاضتی پیشنهادی که دولت کنونی ” PASOK ” قصد اجرای آن را دارد، آن طوری که ادعا می‌شود ”نجات یونان“ نیست، بلکه تضمین و تقویت سودآوری و قدرت رقابت سرمایه از راه کاهش بهای نیروهای کار و نقض حقوق است.
حزب کمونیست یونان قاطعانه با این سیاست‌ها می‌جنگد و مبارزه با اقدام‌های ضد مردمی را سازمان می‌دهد. ده‌ها سال است که حزب ما پیگیرانه پیامدهای فاجعه ‌باری را که شرکت کشور ما در این ائتلاف چپاولگر- اتحادیه اروپا – برای کارگران دارد افشا کرده است، و در راه جدایی یونان از این اتئلاف رزمیده و می‌رزمد. با این حال، ما خواهان بازگشت به وضعیت پیش از پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) نیستیم. حزب ما این پیشنهاد جدایی از اتحادیه اروپا را با مبارزه در راه سرنگونی وحشیگری سرمایه ‌داری و ساختن جامعه یی نو، رها از بهره کشی انسان از انسان، تلفیق می‌کند. جامعه نو جامعه‌ یی است که در آن طبقه کارگر، در اتحاد با قشرهای مردمی شهر و روستا، قدرت را به دست خواهد داشت. ما برای این تلاش و پیکار نمی‌کنیم که ”مردم، مقدم بر سود“ باشند – آن طور که برخی‌ها بیهوده ادعا می‌کنند – بلکه برای رسیدن به جامعه‌ یی پیکار می‌کنیم که در آن سودهای سرمایه‌داری وجود ندارد؛ ما برای رسیدن به سوسیالیسم پیکار می‌کنیم.

نامه مردم: برخی مدعی‌اند که در صورت عدم توافق یونان با بستهُ پیشنهادی اتحادیه اروپا و عدم اجرای آن از سوی دولت و پارلمان یونان، این کشور نخواهد توانست بدهی‌های خود را بپردازد، که این به معنای بیرون رفتن آن از نظام ”یورو“ خواهد بود و پیامدهای خطیری برای آن در بر خواهد داشت. ممکن است در مورد پیامدهای احتمالی عدم پرداخت بدهی‌ها در شرایط کنونی، تا آنجا که به اقتصاد یونان مربوط می‌شود، توضیح دهید؟

مارینوس: اگر بحران عمیق شود، آن گاه شاید سرمایه اروپایی ”حوزه یورو“ و به‌طور کلی اتحادیه اروپا را کوچک تر کند. با این حال، برای مردم یونان چاره کار فقط در خارج شدن کشور از اتحادیه اروپا و ”یورو“ نیست، بلکه راه‌حل، آمیزه‌ یی از این گزینش و برقراری قدرت مردم است که انحصارها را به تملک عمومی درمی‌آورد و اقتصادی را به وجود خواهد آورد که جواب گوی نیازهای مردم است، نه سودآوری سرمایه. همه راه‌حل‌های مدیریتی آزمایش شده است، و ثابت شده است که همه آن ها دشمن منافع طبقه کارگر و خانواده‌های توده مردم‌اند.

نامه مردم: هدف راهبردی حزب کمونیست یونان در این مرحله از مبارزه با نسخه‌های اقتصادی- مالی اتحادیه اروپا چیست؟ آیا هدف مبارزه شما کمک به فروپاشی دولت کنونی یونان و پایان دادن به حضور یونان در اتحادیه اروپا و حوزه یورو است؟ یا اینکه مبارزه [منظور مبارزه عمومی مردم است] برای گرفتن بسته یی از اتحادیه اروپاست که بیشتر به نفع کارگران باشد؟
مارینوس: هدف حزب کمونیست یونان دیگرگون کردن روابط میان نیروها، آزاد کردن شمار هرچه بیشتری از نیروها از زیر نفوذ ایدئولوژی بورژوایی، نیرومندتر کردن حزب کمونیست یونان، و افزایش سطح تشکیلاتی و مبارزاتی کارگران است. هدف ما تمرکز فعالیت نیروهاست با هدف تشکیل جبهه‌ یی که مقابله با گزینش‌های ضد مردمی، ”ناتو“، و اتحادیه اروپا را شدت دهد، و مسئله قدرت، موضوع قدرت طبقه کارگر و قدرت مردم را پیش بکشد.

نامه مردم: لطفاً در باره تأثیر مبازرات کنونی در یونان بر طبقه کارگر یونان توضیح دهید. زحمتکشان چه درس‌هایی از مبازرات حسّاس و حادّی که در سال گذشته در جریان بوده است، از جمله اعتصاب‌های سراسری، گرفته‌اند؟

مارینوس: شعارهایی مانند: ”هیچ چرخ دنده ‌یی بدون کارگران نخواهد چرخید“، ”کارگر، تو بدون کارفرما هم می‌توانی کار را پیش ببری“ و ”نیرنگ کافی ست! سرمایه‌داری نمی‌تواند انسانی شود“، که در دوره مذکور، در تظاهرات مختلف بازتاب گسترده‌ای یافتند، به‌صورت مشخص نشان می‌دهند که به لطف مبارزات طبقاتی چند وجهی (بیشتر از ۲۰ تظاهرات همگانی سراسری، شمار چشمگیری از اعتصاب‌ها در سطح شرکت‌ها و در سطح بخش‌های گوناگون اقتصاد و صنعت، تظاهرات مختلف، اشغال ساختمان‌های دولتی و ساختمان‌های دیگر) که کمونیست‌ها در آن ها نقش پیشاهنگ را بازی کردند، کارگران می‌توانند نتیجه ها و درس‌های مهم سیاسی از این مبارزات بگیرند، و می‌گیرند. این امر، واقعیتی است که دستگاه اطلاعاتی رسمی آن را پنهان نگاه می‌دارد، و [در مقابل] به‌اصطلاح ”جنبش میدان‌ها“ را برجسته و ترویج می‌کند که هدفِ حمله شعارهای آن ها سرمایه‌های بزرگ، راهبردهای ضد مردمی، و اتحادیه اروپا نیست، بلکه خود را به ‌طور دربست سرگرم شعارهای کور و ارتجاعی یی مانند ”حزب ‌نمی‌خواهیم“ و ”سندیکا نمی‌خواهیم“ می‌کند.
با آوردن این اقدام‌های ضد مردمی به پارلمان، مبارزه پایان نخواهد یافت. در دوره پیشِ رو، مبارزه در محل‌های زندگی و کار مردم، در راه تقویت کمیته‌های مردمی و سندیکاهایی که گرایش طبقاتی دارند، و به منظور آماده شدن برای انتخابات زودرس احتمالی، ادامه خواهد یافت.

به نقل از نامه مردم، شماره 872، 13 تیرماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا