مسایل سیاسی روز

جشنواره سالیانه کمونیست ”مبارزه متحد علیه سرمایه داری، جنگ افروزی و نظامی گری“


ن نیز در جشنواره امسال کمونیست با سازماندهی فعالیت های مختلف تبلیغاتی، سیاست حزب درخصوص مسایل مبرم ایران و حوادث منطقه را به آگاهی شرکت کنندگان می رساند.

جشنواره امسال کمونیست های دانمارک با حضور نهادهای مردمی و سازمان های توده ای ضد جنگ، ضد نژادپرستی و مخالف اتحادیه اروپا به همراه حزب های برادر از جمله حزب کمونیست نروژ، حزب کمونیست سوئد، حزب توده ایران، حزب کمونیست یونان و حزب کمونیست عراق درروزهای 20 و 21 ماه آگوست (29 و 30 مرداد ماه) در شهر کپنهاگ برگزار شد. در ابتدای جشنواره سورن سوناگورد نماینده پارلمان اروپا از جنبش خلق، دانمارک علیه اتحادیه اروپا (اتئلاف فراگیر نیروهای چپ و ترقی خواه دانمارک برضد اتحادیه اروپا) به ایراد سخنرانی پرداخت و با تاکید برگسترش بحران اقتصادی، سیاست اتحادیه اروپا در خصوص این بحران را محکوم ساخت. این نماینده پارلمان اروپا تاکید کرد این بحران ماهیت نظم سرمایه داری را برای بسیاری از مردم در سراسر اروپا افشا کرده و نشان می دهد بار اصلی پیامدهای بحران بر دوش زحمتکشان قرار دارد واین در حالی است که انحصارات و موسسات مالی و بانکها کماکان سودهای هنگفت به چنگ می آورند. در جشنواره امسال، نماینده حزب کمونیست یونان نیز ضمن سخنرانی خود به ارزیابی تجربه جنبش کارگری یونان در قبال سیاست ”ریاضت اقتصادی“ دولت سوسیال دمکرات یونان پرداخت و زوایای گوناگون مقاومت مردمی علیه برنامه های تحمیلی امپریالیسم بویژه اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در یونان را تشریح کرد. علاوه براین نماینده کمونیست های نروژ نیز به موضوع رشد نیروها و محافل ارتجاعی در اروپا پرداخت و جنایت اخیر دراین کشور را نتیجه رشد گرایشات افراطی راست، پدیده نژادپرستی و کمونیسم ستیزی عنوان کرد. تروریسیتی که ده ها جوان را در جزیره اوتایا به قتل رساند، قبلا یکی از مسئولین محلی حزب راست گرای نروژ(حزب پیشرفت) بود. این حزب مانند حزب های مشابه خود در دانمارک، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، فنلاند و سوئد با برنامه های شدیدا راست گرایانه به جو خارجی ستیزی و کمونیسم ستیزی درکشور دامن می زند. نماینده حزب کمونیست نروژ رشد حزب های راست گرای افراطی در اروپا راخطری برای جنبش کارگری و نیروهای ترقی خواه ارزیابی کرد. سخنرانی سفیر کوبای سوسیالیستی از دیگر بخش های جشنواره بود که با استقبال گرم شرکت کنندگان روبرو شد. وی در سخنان خود به توضیح موقعیت کوبا پرداخت و ضمن اشاره به مصوبات کنگره اخیر حزب کمونیست کوبا، برحرکت قاطع کوبا درمسیر سوسیالیستی تاکید کرد. سخنران دیگر جشنواره کمونیست های دانمارک، دبیرکل اتحادیه سراسری سندیکاهای کارکنان خدمات عمومی(FOA) بود. دنیس کریستیانسن رهبر این اتحادیه پر قدرت و با نفوذ دانمارک سیاست دولت این کشور و اتحادیه اروپا را به شدت ضد کارگری نامیده و بر مبارزه برای تقویت نقش سندیکاهای مزدبگیران درمقاومت علیه برنامه های صرفه جویی دولت های عضو اتحادیه اروپا پافشاری نمود. به تصریح او سندیکاها می توانند و باید نقش موثری در مقابله با حملات سرمایه داری به حقوق زحمتکشان ایفا نمایند.
درخلال جشنواره گروه های مختلف هنری بااجرای برنامه های رقص و آواز فضایی از شادی و امید پدید می آورند. غرفه حزب توده ایران نیز در جشنواره امسال کمونیست با سازماندهی فعالیت های مختلف تبلیغاتی، سیاست حزب درخصوص مسایل مبرم ایران و حوادث منطقه را به آگاهی شرکت کنندگان می رساند. مواضع و دیدگاه های حزب و مقالات نامه مردم به زبان های فارسی، دانمارکی و انگلیسی در دسترس علاقمندان و مراجعه کنندگان به غرفه حزب توده ایران قرار می گرفت. جشنواره کمونیست اینبار بیشترین فعالیت سیاسی-تبلیغاتی خود را برمبارزه با سرمایه داری، سازماندهی مقاومت گسترده مردمی علیه سیاست های اقتصادی تحت عنوان ”صرفه جویی“، بعلاوه مخالفت با رشد نژاد پرستی وافراطی گری راست و پیکار با جنگ افروزی و مداخله امپریالیستی متمرکز ساخته بود. دراین کارزار سهم عمده ای به دوش سازمان جوانان کمونیست بود که امسال حضوری محسوس در فعالیت های گوناگون جشنواره داشت.
در پایان طی مراسم اختتامیه رفیق بتی فرونتز بیارگ کارسون صدر حزب کمونیست در دانمارک طی سخنرانی خود ضمن تشریح زوایای مختلف سیاست حزب متبوع خود، خواستار تشدید مبارزه علیه برنامه های دولت دست راستی حاکم گردید. وی سیاست های دیکته شده از سوی اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه از جمله دانمارک را ”تحمیلی“، ”ویرانگر“ و ”ضد مردمی“ خواند، ضرورت برپایی کارزار وسیع مردمی و مبارزه متحد علیه سرمایه داری را مورد تاکید قرار داد.

به نقل از نامه مردم، شماره 877، 21 شهریور ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا