مسایل سیاسی روز

پیام های تبریک سازمان های ترقی خواه ایران

پیام تبریک فرقه دمکرات آذربایجان
پيام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به جشن هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران
پیام حزب دمکرات کردستان پیام تبریک فرقه دمکرات آذربایجان

هفتاد سال قبل در تاریخ سیاسی کشور ما رخداد مهمی صورت گرفته است. شکست فاشیسم در عرصۀ جهانی، همراه بود با قدرت گیری نیروهای دمکرات و آزادیخواه در اروپا و سست شدن پایه های حکومت دیکتاتوری رضا شاه در ایران. این وضعیت شرایط نسبی برای آزادیهای دمکراتیک در کشور مهیا کرده بود. در چنین شرایطی گروهی از زندانیان سیاسی آزاد شده از زندانهای رضا شاه، همراه با تعدادی دیگر از آزادیخواهان تشخیص دادند بنا بر نیاز مبرم کشور و برای برون رفت از عقب ماندگیهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی، حزبی ترقیخواه و عدالتجو را تاسیس کنند. در تاریخ دهم مهر سال 1320 این تصمیم عملی و ” حزب توده ایران” اعلام موجودیت کرد. از آنجاییکه هم شرایط عینی جامعه و هم نیاز مردم بوجود چنین تشکیلاتی احتیاج مبرم داشت، حزب توده ایران توانست به سرعت در میان مردم، بخصوص زحمتکشان شهر وروستا، فرهنگیان، روشنفکران، هنرمندان، اقوام و ملیت ها و… نفوذ ورشد کند. دیری نپایید که به بزرگترین حزب سیاسی ترقیخواه کشور تبدیل شد.
از ابتدا تشکل وروشنگری سر لوحۀ برنامۀ حزب توده ایران قرار داشت. ایجاد صدها تشکل گارگری، دهقانی،علمی، فرهنگی، هنری، دانشجویی، دانش آموزی، زنان و جوانان و صلح و ضد جنگ از سویی و انتشار دهها روزنامه و مجله و صدها کتاب ، به یک باره افق فکری و نوینی را به جامعۀ استبداد زده و عمیقا عقب نگهداشتۀ کشور عرضه کرد. این حزب توانست در مدت کوتاهی خدمات شایانی در عرصۀ سازماندهی و پیشبرد مبارزات توده های مردم در راه بهبود شرایط زندگی زحمتکشان مانند تصویب قانون کار، مبارزه بر علیه استعمارگران و ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی را پیش ببرد.
فرقۀ دمکرات آذربایجان در سال 1324 تاسیس شد. دهها هزارنفر از اعضاء و کادر های حزب توده ایران ازهمان بدو تاسیس، به صفوف تشکیلات فرقه پیوستند. این خود بیانگر این واقعیت است که این دو جریان سیاسی اهداف مشترکی را برای تامین دمکراسی، عدالت وحقوق خلق های تحت ستم ملی، دنبال میکردند. گواه این مدعا همین بس که، دهها شهید توده ای در میان شهدای فرقه دمکرات آذربایجان دیده می شود که ملیت غیر آذری دارند.
دشمنان خلق های ایران در تمام این سالها تلاش کرده اند تا با انواع توطئه ها، تاریخ سازی و ترفند های عوام فریبانه، این واقعیت را در چشم مردم طور دیگری جلوه دهند. اما خورشید را نمی توان همیشه زیر ابر نگه داشت. جنایتی که درتاریخ هفتاد ساله اخیر در حق فرقه ای ها، توده ای ، دمکرات ها ودیگر جریان های سیاسی ترقی خواه و میهن پرست رفته است در دنیا اگر نگوییم بی نظیر است، کم نظیر بوده است. هر بار هم حاکمان مستبد و زورگو با دستگیری، زندان، شکنجه های حیوانی و اعدام هزاران نفر از بهترین و میهن پرست ترین میهن، مدعی شده اند که این جریانات سیاسی را نابود کرده اند و آثری از آثار انها باقی نگذاشته اند. اما تاریخ گواهی میدهد که با هر نسیم آزادی سازمان های ترقیخواه و عدالت جو ققنوس وار بال می گشایند و حاکمان ضد مردمی به زباله دان تاریخ ریخته می شوند. این حکم تاریخ است.
ما ازاین فرصت استفاده کرده هفتاد سالگی حزب توده ایران را به رهبران، کادرها، اعضاء وهواداران آن و همچنین به تمامی آزادیخواهان و زحمتکشان کشورمان تبریک گفته و سر تعظیم در مقابل تمامی شهدای حزب توده ایران و دیگر سازمان های ترقیخواه فرود می آوریم.

فرقه دمکرات آذربایجان دهم مهر 1390
پيام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به جشن هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) هفتادمين سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را به شما و به تمام توده ای ها که در داخل و خارج از ايران برای رهائی کشور ما از سلطه استبداد و نظام غارتگرانه و برای آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم مبارزه می کنند، شادباش می گويد و آرزوی موفقيت توده ای ها را در اين مبارزه سترگ دارد. حزب توده ايران به خاطر دفاع از ارزشهای چپ و مبارزه با استبداد تحت پيگرد رژيم شاه و رژيم اسلامی قرار گرفته است. سرکوبگران دو رژيم، هزاران تن از تودهایها را دستگير و شکنجه کرده و به حبس های سنگين محکوم نموده و عده ای زيادی از آن ها را به جوخه اعدام سپردهاند.
حزب توده ايران طی هفت دهه حيات خود عليه ستم طبقاتی و تبعيض جنسيتی، ملی ـ قومی و مذهبی و تامين زندگی انسانی برای کارگران و زحمتکشان کشور رزميده و در سازمان يابی طبقه کارگر ايران، زنان و دهقانان نقش ارزنده ای ايفا نموده و در گفتمان سازی در کشور سهم داشته است. حزب توده ايران در فرهنگ سازی، در شناساندن انديشه های پيشرو، در راه اندازی روزنامه ها، نشريات و کتاب ها پيشقدم بوده است.
يکی از کارهای قابل تاکيد حزب توده ايران شکل دهی و رشد فرهنگ حزبيت بوده است. حزب توده ايران نخستين حزبی بود که با الگوهای رايج حزبيت در کشور ما اعلام موجوديت کرد، حوزه ها و سازمان های حزبی را تشکيل داد، دامنه فعاليت خود را در سطح کشور گسترد، به طور سيستماتيک عضوگيری کرد، آموزش حزبی را رايج نمود و سازمان جوانان و تشکل های دمکراتيک و صنفی حول حزب را تشکيل داد. حزب توده ايران وسيعا ارزش ها و آرمان های چپ را در کشور ما اشاعه داد، برنامه و اساسنامه حزبی تدوين نمود و تاثير جدی بر حيات سياسی کشور گذاشت. تاريخ حزب توده ايران، بخشی از تاريخ نيروی چپ کشور ما است. هفت دهه حضور در صحنه سياسی کشور را نمیتوان به تاريخ فرازها و پيروزیها تقليل داد و از فرودها و ناکامیها بیاعتنا گذشت. نگاه نقادانه به هفتاد سال حيات سياسی حزب، می تواند بر تجارب چپ ايران بيفزايد و راهگشای آن در آينده باشد.
رفقای گرامی!
ما برآنيم که چپ ايران برای تبديل شدن به نيروی موثر در حيات سياسی کشور، برای جلب نظر نسل جوان چپ و پاسخگوئی به الزامات جامعه ما، لازم است که به بررسی تاريخ، سياست و عملکرد خود بپردازد، نقاط قوت و ضعف خود را دريابد و با برخورد نقادانه به نظريههائی که پاسخگوی مسائل امروز نيست، نظريههائی را به کار بندد که بتواند به مسائل امروز جهان و کشور ما پاسخ مناسب دهد. تحولات جهانی و دگرگونی های سه دهه اخير در کشور ما، مسائل متنوع و پيچيدهای را در مقابل نيروهای چپ قرار داده است. نيروهای چپ نمی توانند اين مسائل را ناديده بگيرند و پرسشهای مطرح را بیپاسخ بگذارند. ضرورت دارد که چپ ايران در همکاری و همفکری با هم پاسخ مناسب به مسائل جديد ارائه دهد.
رفقای عزيز!
بار ديگر هفتادمین سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران را به شما تبريک میگوئيم و اميد و آرزو داريم که در هفتادمين سالگرد بنیادگذاری حزب توده ایران، تودهایها مشترکا و يکپارچه در راه تحقق ارزشها و آرمانهای انسانی چپ ايران گام بردارند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، ۱۶مهرماه ۱۳۹۰ (۸ اکتبر ۲۰۱۱)

پیام حزب دمکرات کردستان

رفقای گرامی در کمیته‌ مرکزی حزب توده‌ ایران

باتقدیم سلامهای گرم و دوستانه‌
پیشاپیش از دعوت شما جهت شرکت در مراسم سالگرد تاسیس حزب توده‌ ایران،‌ سپاسگذاریم. از طرف نمایندگی حزب دمکرات کردستان در خارج از کشور صمیمانه‌ ترین شاد باش وتبریکات مارا پذیرا باشید.
امید که‌ احزاب و سازمانهای مبارز ومخالف جمهوری اسلامی با رسیدن به‌ ائتلافی سیاسی و مبارزاتی علیه‌ رژیم غیر دمکراتیک حاکم بر ایران، راه‌ را برای برپائی نظامی دمکراتیک وپلورال با تحقق آزادی، دمکراسی وحقوق حقه‌ تمامی ملیتهای داخل ایران باز کرده‌ باشد که‌ تحقق این ضرورت سرنوشت نوید بخشی را برای ایران رقم زند.

با تبریک و شادباش مجدد وآرزوی توفیق برای حزب توده‌ ایران

‌ با احترامات فراوان
حزب دمکرات کردستان- نمایندگی خارج از کشور
7 اکتبر 2011

به نقل از نامه مردم، شماره 879، 18 مهر ماه 1390

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا