حزب توده ایران

حزب توده ایران سرکوب، تهدید و پیگردِ کارگران و فرهنگیان را به‌شدت محکوم می‌کند!

درپی ادامه اعتصاب متشکلِ کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، از نخستین ساعاتِ روز شنبه 26 آبان ماه یگان‌های ضدشورش و نیروهای امنیتی به‌هدف جلوگیری از گسترشِ اعتصاب واردِ محوطه این مجتمع شده‌اند. گزارش‌های انتشاریافته به‌نقل از کارگرانِ اعتصابی حاکی از حضور نیروهای انتظامی، یگانِ ضدِ شورش و واحدهای امنیتی در سطح شهرستان شوش و مجتمع نیشکر هفت‌تپه است.

کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه خواهانِ دریافت معوقه‌های مزدی، توقف خصوصی‌سازی و بازگشتِ این واحد صنعتی راهبردی به بخش دولتی هستند. رژیم در مقابلِ  این خواست‌های به‌حق کارگران مقاومت می‌کند و درعمل مدافع منافع کلان‌سرمایه‌داران است. حضور نیروهای ضدشورش قدرت‌نماییِ پوشالی درمقابل هزاران کارگر و خانواده‌های گرسنهٌ آنهاست و درعین حال ثابت می‌کند رژیم ولایت‌فقیه نه مایل و نه قادر به برآورده ساختن خواست و حقوقِ زحمتکشان است.

پیش ازاین، در روزهای گذشته به‌دنبال برگزاریِ موفقیت‌‌آمیزِ دور دوم تحصنِ سراسری آموزگاران و دبیران، ارگان‌های امنیتی در برخی استان‌ها تعدادی از فرهنگیان و فعالان صنفی آنها را احضار، تهدید و بازداشت کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیانِ ایران دراین زمینه با انتشار اطلاعیه‌ای به‌تاریخ ۲۴ آبان ماه تاکید کرده‌است: "دستِ کم تاکنون ۳۰ فعال صنفی ازجمله اسکندر لطفی بازرس شورای هماهنگی احضار  و بازجویی شده‌اند و بیش از ۵۰ نفر پیامِ تهدید دریافت نموده‌اند . . . تاکنون دست‌کم ۱۲ معلم بازداشت شده‌اند . . .".

اعمال فشار، ایجاد جو رعب و وحشت، پیگرد و سرکوب سیاستِ شناخته‌شدهٌ رژیم ولایت‌فقیه در برابرِ مردمِ حق‌طلب و زحمتکشانِ کشور بوده‌ و هست.

حزب توده ایران پیگرد، تهدید، بازداشت و سرکوبِ کارگران و زحمتکشان را به‌شدت محکوم می‌کند. ما خواستارِ توقف فوریِ تمامی اقدام‌های سرکوبگرانه علیه کارگران، فرهنگیان و دیگر مردمِ معترض هستیم. تداومِ مبارزه، اتحادعمل و همبستگی پاسخ شایسته و موثر به‌سیاستِ سرکوب و تهدیدِ رژیم ولایت‌فقیه دراین مرحلهٌ حساس است. باید یکپارچه و سازمان‌یافته مبارزه علیه استبدادِ مذهبی را تشدید کرد.

اعتصاب و اعتراض حق همه زحمتکشان است.

به‌سیاستِ اعمالِ فشار و سرکوب زحمتکشان پایان دهید!

کارگران و زحمتکشان از اعتصاب و اعتراض‌های کارگرانِ هفت‌تپه، کارگران گروه ملی فولاد اهواز و فرهنگیان کشور حمایت کنید!

کارگران و معلمان دربند را آزاد کنید!

با سازماندهیِ اعتراض‌های پراکنده به مقابله با رژیم ولایت‌فقیه برخیزیم!

کار، نان، آزادی!

حزب توده ایران، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷

Top