حزب توده ایران

سخنرانی رفیق محمد امیدوار به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران

سخنرانی رفیق محمد امیدوار به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران، یکشنبه ۱ تیرماه (۲۱ ژوئن)، ساعت ۶ به وقت اروپای مرکزی، اطاق پالتاکی «صدای مردم» Category: Middle East by Country / Iran; Room Name: Sedaaye Mardom

Top