حزب توده ایران

ماهی از سر گنده گردد نی ز دُم

فساد بخش جدا ناپذیری از حیات رژیم ضد مردمی ”ولایت فقیه“ است که همه سران آن در آن نقش اساسی دارن

نفت و مسایل بنیادی آن - به مناسبت یک صد سالگی اکتشاف نفت ایران

پنجم خرداد ماه امسال مصادف با یکصدمین سالگرد اکتشاف نفت در جنوب ایران است.

نگاهی به رویدادهای ایران

زندگی حق کودکان ماست!
پیگرد و بازداشت اقلیتهای مذهبی کشور
روش جدید در عقد قراردادهای موقت
هشدار پزشکان: سل کودکان ایرانی را تهدید می کن

علی لاریحانی! گام دیگری به پـس

نگاهی به رویدادهای ایران

یورش گزمگان رژیم ولایت فقیه به کارگران
افزایش آمار خانواده های زیر سرپرستی زنان
مراسم اول ماه مه و بازداشت کارگران
تشدید فشار و سرکوب برضد جنبش زنان
درآمدهای نفتی چگونه هزینه می شود؟
خشکسالی کشور را تهدید می کند!!

آمار واقعی چیست؟!

کشمکش بر سر چیست؟!

سرو سرافراز، نام نازدودنی: به مناسبت پنجاهمین سالگرد تیر باران خسرو روزبه، قهرمان ملی ایران


آرمان پرستی انقلابی مارکسیستی تخیل و رویا نیست، علم است، و آرمان پرست انقلابی مارکسیست رویا باف نیست، سیاستمدار خردمند و واقع بین و فداکار، معمار بصیر زندگی نوین انسانی در شکل مشخص و قابل تحقق تاریخی آن است و از تلاش خود نتیجه های فزونتر از مقدور نمی خواهد و اگر آن هم دست نداد، از تلاش باز نمی ایستد! احسان طبری

Top