حزب توده ایران

منافع طبقه کارگر، احیای حقوق سندیکایی، و ضرورتِ پیوندِ مبارزه صنفی با مبارزه سیاسی

جنبش کارگری“ میهن ما، با کوله‌باری از تجربه‌های تلخ و شیرین تاریخی، هم‌اینک نیز از منادیان اتحادِعمل و تقویت ارتباط با دیگر لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی در مبارزه با استبداد ولایی است.

جنبش کارگری و خطر گسترش تفکرات گمراه کننده

حزب توده ایران از شروع فعالیت تاکنون، برپایی تشکل‌های کارگری را در سرلوحه برنامه‌هایش قرار داده است و به چنین رویکردی با دیده افتخار می نگرد، و بر خلاف تحلیل ”کلمه کارگری“ که سعی می کند آن را مذموم جلوه دهد، از نقطه‌های درخشان فعالیت حزب توده‌ای ما به‌شمار می‌رود.

فاجعه کودکان کار و سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه

حل معضل کودکان کار در درجه نخست به حرکت به سمت تامینِ عدالت اجتماعی و تغییر سمت‌گیریِ اقتصادی-اجتماعی ضدمردمی کنونی وابسته ‌است!

اعلامیه کمیتة مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

درود آتشین به پیکار دلیرانه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن برای دست یابی به حقوق صنفی، عدالت اجتماعی، آزادی و طرد رژیم ولایت فقیه!

آزادسازیِ اقتصادی، و برنامه ضدکارگریِ رژیم ولایت‌فقیه

با نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، دولت ضد مردمی او در چند ماه گذشته تلاش کرده است تا با سرعت هرچه بیشتر با تصویب قانون‌های هرچه ضد کارگری‌تر و تحمیل آن‌ها بر زندگی زحمتکشان میهنمان وظیفه‌اش را نسبت به حاکمیت سرمایه داری انگلی تمام و کمال انجام دهد.

تاملی بر مبارزه جنبشِ کارگری-سندیکایی، و وظیفه پیشِ ‌روی زحمتکشان

حفظ وحدت، یکپارچگی و استقلال طبقاتی جنبش کارگری- سندیکایی، و کوشش خستگی‌ناپذیر برای ارتقاء سطح سازمان‌دهی و همبستگی آن، و تلفیق خواست‌های صنفی و سیاسی، وظیفه‌یی درنگ‌ناپذیر است.

روندِ روبه‌افزایش حوادثِ کار، و ادامه بی‌اعتناییِ مسئولان حکومتی به آن

چند روز قبل از موعد برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، سازمان بین المللی کار (ILO)، از سال ۲۰۰۳ به این سو، با هدف پیشگیری از حوادث وبیماری‌های شغلی، در این روز، که در ایران برابر است با ۸ اردیبهشت‌ماه، مراسمی را برگزار می‌کند .

تیره‌روزی دهقانان زحمتکش و انحطاط کشاورزی

اعتراض صدها تن از کشاورزان منطقه ورزنه استان اصفهان در هفته‌های پایانی سال گذشته، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های همگانی داشت و باردیگر موضوع زندگی میلیون‌ها روستانشین و وضعیت بخش کشاورزی را در صدر خبرها قرار داد.

آغاز سال جدید، گرانی، تورم، فشار اقتصادی و تداوم دغدغه‌های زحمتکشان

معمولا با به‌پایان رسیدن سال گذشته و آغاز سال جدید انتظار همگانی این است که امید به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم چشم اندازهای مثبتی را پیش روی قرار دهد.

پیام ششمین کنگره حزب توده ایران به: کارگران و زحمتکشان

آینده جنبش کارگری و چگونگی عملکرد و جایگاه آن در مجموعه جنبش مردمی برضد استبداد و مداخله خارجی، به‌این مبارزه، یعنی جستجو برای فراهم‌ساختن زمینه اتحادعمل درچارچوب جبهه وسیع ضددیکتاتوری بستگی دارد. فراموش نکنیم که، سرنوشت جنبش کارگری، با سمت و سوی مبارزه مردم میهن ما در هر مرحله با ارتجاع و استبداد و استعمار، در پیوند تنگاتنگ قراردارد.

Top