حزب توده ایران

فشرده یی پیرامون پیش نویسِ اصلاحِ ”قانون کار“: یورش به دستاوردهای تاریخیِ زحمتکشان، و بی بهره کردن آنان از حقوقِ سندیکایی!

آنچه با عنوان پیش نویسِ اصلاحیه ”قانون کار“ از سوی دولت ضد ملی احمدی نژاد ارایه گردیده، ضمن آنکه دارای محتوایی به شدت ضد کارگری است، همچنین نشانگر آن است که ارتجاع در چارچوب راهبرد اقتصادی - اجتماعی ضد مردمی خود، به ویژه برنامه آزاد سازی اقتصادی، زمینه از میان برداشتن کامل حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر ایران را نیز تدارک دیده است. فقط با مبارزه یی متحد، متشکل، و مدبرانه می توان به این یورش واپس گرایان پاسخ داد!

چاقوی جراحی ”اصلاح“ قانون کار، زیر گلوی کارگران!

با انتشار کامل متن پیشنهادی تغییرات در قانون کار از سوی دولت احمدی نژاد در چند هفته گذشته، یک رشته اعتراض ها نسبت به این تغییرها و بحث های گوناگون درباره آن ها بین فعالان کارگری و حامیان سیاسی شان، و همچنین بین جناح های سرکوب گر حکومتی آغاز گردیده است که همچنان ادامه دارد.

وظیفه دشوارِ جنبش کارگری- سندیکایی در مرحله کنونی

با اصلاح قانون کار در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، بخش عمده ای از دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما پایمال و نابود می شود. در برابر یورش ارتجاع به حقوق زحمتکشان، یگانه سلاح مطمئن، وحدت و تشکیلات است! تنها با مبارزه سازمان یافته می توان از حقوق تاریخی کارگران محافظت کرد!

جنبش کارگری- سندیکایی در مبارزه با سیاست های ارتجاع حاکم

انعطاف پذیری در قانون کار یا ایجاد نیروی کار ارزان و مطیع

مبارزه زحمتکشان، مطالبات صنفی- سیاسی، و حقوق سندیکایی

مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برای دست یابی به مطالبات به حق صنفی و رفاهی، و احیای حقوق سندیکایی، به ویژه آزادی های سندیکایی، جدای از پیکار با برنامه آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، و استبداد و خودکامگی نبوده و نیست

مبارزه برای تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت

کارگران و زحمتکشان بیش از پیش در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است. آمارهای رسمی نشانگر آن است که با رواج قراردادهای موقت در چارچوب برنامه حذف یارانه ها و اصلاح قانون کار، امنیت شغلی کارگران کشور به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته است.

ادغام وزارتخانه ها، و آینده سازمان تامین اجتماعی

طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما به حق خواستار استقلال و عملکرد شفاف سازمان تامین اجتماعی در مقابل دستبرد و مداخله های پی در پی دولت های جمهوری اسلامی اند. تامین اجتماعی، پیدایی و فعالیت آن، از زمره دستاوردهای تاریخی مبارزات کارگران ایران است. این سازمان می باید بیانگر اراده و خواست زحمتکشان کشور و مدافع منافع آنان باشد.
Top