حزب توده ایران

طرح تحول اقتصادی و منافع توده های محروم جامعه

”اثرات فاجعه بار برنامه هدفمند سازی یارانه ها برزندگی اکثریت مردم میهن ما غیر قابل انکار است!“

ارتجاع حاکم و طرح تشکیل نهادهای کارگری

دراوضاع حساس و دشوار حاکم برمیهن ما و به موازات اعتراضات گسترده توده ها برضد کودتای انتخاباتی، زمزمه هایی از لزوم ایجاد تشکل های کارگری از سوی محافل معینی در حاکمیت به گوش می رسد.

مقابله با کودتای ارتجاع حاکم وظیفه مبرم جنبش کارگری درلحظه کنونی


درمرحله کنونی، مقابله با کودتای ارتجاع حاکم اصلی ترین، مبرم ترین وبا اهمیت ترین وظیفه جنبش کارگری قلمداد می شود و فعالین جنبش، سندیکالیست ها و همه مدافعان حقوق زحمتکشان می باید نیرو و امکانات خود را درخدمت این وظیفه مبرم و اولویت غیر قابل چشم پوشی قرار دهند!

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران - درود پر شور بر جنبش کارگری ایران!


حزب توده ایران، ضمن حمایت قاطع از فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری و حق برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر هجوم گزمگان رژیم به مراسم اول ماه مه در تهران را به شدت محکوم کرده و در دفاع از منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان بویژه باهدف تامین حقوق سندیکایی آنان، همه سازمان های مستقل سندیکاهایی را به اتحاد عمل و تقویت صفوف جنبش کارگری-سندیکایی موجود کشور فرا می خواند.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر


فرخنده باد روز اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان و روز تجدید عهد با آرمان های والای طبقه کارگر برای رهایی از بند های ستم و استثمار!
Top