حزب توده ایران

دستمزد کارگران پایین تر از نرخ واقعی تورم

مبارزه زحمتکشان برای دستمزد عادلانه ادامه خواهد داشت

بدورد رفیق درزی


حزب توده ایران درگذشت رفیق خیرالله درزی را به خانواده و بستگان، جنبش سندیکایی زحمتکشان و رفقای توده ای تسلیت می گوید.

جراحی بزرگ اقتصادی و منافع کارگران و زحمتکشان

بحث درخصوص پیامدهای اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها و جدال و کشمکش جدی که بر سر آن میان طیف های ارتجاع حاکم جریان دارد، میان فعالان جنبش سندیکایی زحمتکشان با حرارت پیگیری می شود.

نقش جنبش کارگری در پیروزی مبارزه برای تغییرات پایه ای و ضرورت حمایت ملی از آن

به مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار
Top