حزب توده ایران

سازمان تامین اجتماعی، هدفمند سازی یارانه ها و منافع زحمتکشان

تصویب کلیات لایحه هدفمندسازی یارانه ها و سپس جزییات این طرح در مجلس، زندگی و امنیت شغلی میلیون ها تن از کارگران و زحمتکشان کشور را با تهدید جدی روبرو کرده است.

طرح تحول اقتصادی و منافع توده های محروم جامعه

”اثرات فاجعه بار برنامه هدفمند سازی یارانه ها برزندگی اکثریت مردم میهن ما غیر قابل انکار است!“

ارتجاع حاکم و طرح تشکیل نهادهای کارگری

دراوضاع حساس و دشوار حاکم برمیهن ما و به موازات اعتراضات گسترده توده ها برضد کودتای انتخاباتی، زمزمه هایی از لزوم ایجاد تشکل های کارگری از سوی محافل معینی در حاکمیت به گوش می رسد.

مقابله با کودتای ارتجاع حاکم وظیفه مبرم جنبش کارگری درلحظه کنونی


درمرحله کنونی، مقابله با کودتای ارتجاع حاکم اصلی ترین، مبرم ترین وبا اهمیت ترین وظیفه جنبش کارگری قلمداد می شود و فعالین جنبش، سندیکالیست ها و همه مدافعان حقوق زحمتکشان می باید نیرو و امکانات خود را درخدمت این وظیفه مبرم و اولویت غیر قابل چشم پوشی قرار دهند!

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران - درود پر شور بر جنبش کارگری ایران!


حزب توده ایران، ضمن حمایت قاطع از فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری و حق برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر هجوم گزمگان رژیم به مراسم اول ماه مه در تهران را به شدت محکوم کرده و در دفاع از منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان بویژه باهدف تامین حقوق سندیکایی آنان، همه سازمان های مستقل سندیکاهایی را به اتحاد عمل و تقویت صفوف جنبش کارگری-سندیکایی موجود کشور فرا می خواند.

Top