حزب توده ایران

نگاهی به پیش نویس اصلاح قانون کار

اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران و تامین امنیت سرمایه، بخش مهم و جدایی ناپذیر برنامه رژیم ولایت فقیه در راستای تحقق فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. مرتجعان حاکم با پایمال کردن حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان زمینه های پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم می کنند!

ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن هرچه بیشتر حقوق زحمتکشان

»وزیر كار و معاونت روابط كار ایشان نوكر دست به سینه طیف سرمایه داري سنتي هستند و اين پيش‌‏نويس هديه‌‏اي از طرف آنان به سرمايه داران سنتي براي سرکوب کامل کارگران و نابودی امنیت شغلی نيروي كار است سردمدار این حرکت خطرناک و موذيانه، شخصی به نام باهنر، نایب رييس مجلس است كه مي خواهد امنیت شغلی کارگران را به بازي بگیرد.«
(به نقل از مصاحبه حسن صادقی با خبرگزاری کار ایران، ایلنا)

تحصن و همبستگی کارگران شرکت واحد: کارگران از سندیکای خود دفاع می کنند


مبارزه کارگران اخراج شده عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه برای بازگشت بکار و تضمین زندگی و معیشت خانواده های آنان با تحصن گروهی از این زحمتکشان علیرغم فشار و سرکوب رژیم و بی اعتنایی مطلق ارگان های ذی ربط همچنان ادامه دارد.

اصلاح مصوبه دستمزد ها و پیشنهاد جدید وزیر کار

با صدور بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی در مورد ایجاد رویه واحد در پرداخت دستمزدهای کارگران دایم و موقت و به همراه آن اعلام پیشنهاد 6 ماده ای وزیر کار برای اصلاح قانون کار،حملات هدفمند رژیم ولایت فقیه به حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما وارد مرحله ای نوین گردید.
Top