حزب توده ایران

طرح تحول اقتصادی، واردات بی رویه و حقوق زحمتکشان

مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برای تامین امنیت شغلی و به همراه آن تقویت تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های و واحدهای صنعتی تولیدی در هفته های اخیر اوج تازه ای گرفت.

مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی

مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی مسیر دشوار و بغرنجی است. حفظ هوشیاری، تاکید بر سنن انقلابی جنبش سندیکایی و کار پیگیرانه توام با شکیبایی و استفاده از همه روزنه های موجود ضمن تقویت امر وحدت و پرهیز از تفرقه از وظایف اصلی و مبرم درحال حاضربه شمار می آید

تبعیض و انحصار طلبی درجنبش سندیکایی محکوم است!


فشرده ای از سخنرانی جورج ماوریکوس دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، درخصوص انتخابات اخیر سازمان بین المللی کار!

بهداشت و خدمات درمانی دردسترس توده های محروم نیست

برنامه خصوصی سازی درهفته های اخیر به محور بحث جناح های گوناگون حکومتی بدل شده و طرح ها و راهکارهای مختلفی برای شتاب بخشیدن به آن مطرح می گردد.

مبارزه برای لغو قراردادهای موقت گسترش می یابد!

* کارگران قرارداد موقت پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی، به همراه کارگران صنایع پولاد و ذوب آهن، خواستار لغو قراردادهای موقت و عقد قراردادهای دایم هستند. این خواست نفتگران و کارگران بخش پولاد از حمایت همه کارگران و زحمتکشان کشور برخوردار است!

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

فرخنده باد اول ماه مه، روز همبستگی رزمجویانه کارگران جهان بر ضد استثمار، بی عدالتی ، ستم طبقاتی و امپریالیسم

اعلامیه اول ماه مه به صورت PDF

جنبش کارگری و مبارزه برای تامین منافع صنفی-سیاسیتاملی بر اهداف و ویژگی های جنبش کارگری-سندیکایی کشور

طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در سال گذشته درگیر مبارزه ای جدی با یورش کلان سرمایه داران و دولت حامی آنان بودند.
Top