حزب توده ایران

18 تیرماه، سالگرد قیام قهرمانانه جنبش دانشجویی گرامی باد!


تجربه 18 تیرماه و دیگر مبارزات تاریخی جنبش دانشجویی کشور گواه این واقعیت است که جنبش دانشجویی تنها با حفظ انسجام صفوف خود و حمایت موثر دیگر گردان های اجتماعی، خصوصا جنبش کارگری و زنان و همچنین حمایت موثر و گسترده نیروهای آزادی خواه کشور می تواند بر توطئه های ارتجاع غلبه کند.

سرکوب، خفقان و تبعیض جنسیتی دردانشگاه ها جنبش دانشجویی استوار ومقاوم باقی خواهد ماند

طی چند هفته اخیر و به موازات برنامه کودتاچیان درآستانه سالگرد کودتای انتخاباتی، جنبش دانشجویی آماج حملات متعددی قرار گرفته است.

مبارزه جنبش مردمی در همه ابعاد ادامه دارد!

16 آذر با وجود حمله نظامیان و مزدوران ارتجاع با موفقیت برگزار شد

16 آذر روز دانشجو گرامی باد! 16 آذر، نماد پرشور اتحاد، مبارزه و پیروزی


در تمامی دوران پنجاه و شش سال پس از 16 آذر 1332، جنبش دانشجويي کشور به عنوان يکي از گردان هاي رزمنده جنبش مردمي ميهن نقش حساس و مهمي را در رویدادهای کشور ایفاء کرده است.

تأملی بر حقایق تاریخی در باره 16 آذر 1332


جنبش دانشجوئي ايران نزديک به هفت دهه پيش و با تاسيس مدارس عالي و نخستين دانشگاه ايران يعني دانشگاه تهران اغاز مي گردد. شکل گيري اين جنبش در شرايط تسلط استبداد رضا شاه واکنشي در برابر محروميت ها، ستمگري ها و بي قانوني هاي جامعه آن روز ايران بود.

مبارزه دلیرانه جنبش دانشجویی


به رغم تلاش همه جانبه ارتجاع و تمهیدات کودتاچیان، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی صحنه مبارزه و مقاومت دلیرانه جوانان و دانشجویان میهن ما است.

وظایف دشوار جنبش دانشجویی درمرحله کنونی

مبارزه با دولت برآمده از کودتا از راه های مختلف وظیفه اصلی همه گردان های جنبش مردمی از جمله جنبش تاثیرگذار دانشجویی است.
Top