حزب توده ایران

وظایف دشوار جنبش دانشجویی درمرحله کنونی

مبارزه با دولت برآمده از کودتا از راه های مختلف وظیفه اصلی همه گردان های جنبش مردمی از جمله جنبش تاثیرگذار دانشجویی است.

مبارزه دانشجویان بر ضد رژیم ولایت فقیه : جنبش دانشجویی متحد استوار جنبش کارگری

اعتراضات پی درپی و دامنه دار دانشجویان به سیاست وعملکرد رژیم ولایت فقیه علی رغم اعمال فشار سیستماتیک به جنبش دانشجویی درسراسر کشور جریان دارد.

مقابله با تهاجم رژیم ولایت فقیه به جنبش دانشجویی

درآستانه سال نو، رژیم ولایت فقیه دور تازه ای از تهاجم برضد جنبش دانشجویی را زیر نام ”دفن شهدا در دانشگاه ها“ آغاز کرده و همزمان ارگان های امنیتی به شکار دانشجویان و فعالان دانشجویی در سراسر کشور مشغول هستند.

ضرورت تقویت همبستگی درجنبش دانشجویی

مقاومت و مبارزه هوشیارانه جنبش دانشجویی دربرابر اقدامات هدفمند رژیم ولایت فقیه که آماج اصلی آن تضعیف و مهار مبارزات پرشور جوانان و دانشجویان است، درهفته های اخیر جلوه های ستایش برانگیزی یافت.

وظایف دشوار و تاریخی جنبش دانشجویی در شرایط بغرنج کنونی


استوار باد پیوند جنبش دانشجویی با جنبش کارگری و مبارزات قهرمانانه زنان میهن !

18 تیرماه سالگرد پیکار قهرمانانه جنبش دانشجویی بر ضد استبداد ولایت فقیهی!


همراه شو عزیز
تنها نمان به درد
کین درد مشترک،
هرگز جدا جدا درمان نمی شود
دشوار زندگی، هرگز برای ما
بی رزم مشترک آسان نمی شود!

مبارزه دلیرانه جنبش دانشجویی با استبداد حاکم و دشواری های پیش رو

جنبش دانشجویی کشور با وجود همه حملات وسیع و خشن نیروهای سرکوب گر به مبارزه دلیرانه خود، برای احقاق حقوق صنفی و همچنین پیکار در راه تحقق خواست های آزادی خواهانه جنبش مردمی و ملی میهن ما، ادامه می دهد.
Top