حزب توده ایران

اتحاد و همبستگی گردان های اجتماعی و ضرورت مقابله با برنامه های رژیم ارتجاعی

ضرورت همبستگی و دفاع از جنبش دانشجویی کشور
همبستگی جالب جنبش دانشجویی با مبارزات کارگری و مبارزات زنان میهن ما!
* جنبش دانشجویی کشور زیر تهاجم و فشار دایمی ارتجاع است. هدف ارتجاع نابودی این نیروی مهم و رزمنده میهن ماست. باید با همبستگی و حمایت از مبارزات دانشجویان دانشگاه ها و بسیج همبستگی جهانی با این مبارزات ترفندهای ارتجاع را با شکست روبه رو کرد

آزمون دشوار جنبش دانشجویی و نیروهای آزادی خواه کشور در مقابل تهاجمات فزاینده ارتجاع

ما در هفته های اخیر شاهد تشدید تهاجم گسترده ارتجاع و مزدوران تاریک اندیشی بر ضد نیروهای اجتماعی و دگراندیش خصوصاً دانشگاه ها، جنبش دانشجویی و جنبش معلمان کشور بوده ایم.

همبستگی جوانان جهان با مردم ایران - گزارشی از برگزاری موفقیت آمیز هفدهمین کنگره


* کنگره هفدهم با شعار محوری ”بیائید مبارزه بر ضد تجاوز و استثمار امپریالیستی را با هدف صلح، همبستگی و تغییرات اجتماعی تحکیم بخشیم“ به صحنه با شکوه تجلی مبارزه جویی، ترقی خواهی، صلح طلبی و همبستگی جوانان جهان بدل شد.
* سازمان جوانان توده ایران بار دیگر با مسئولیت مالی به عضویت در رهبری فئراسیون انتخاب شد

سالروز رویداد تاریخی شانزدهم آذر خجسته باد - اتحاد ، مبارزه، پیروزی : شعار سرنوشت ساز جنبش دانشجویی


اعتراض های پر شور دانشجویی در 16 آذر 1332، یعنی چهار ماه پس از کودتای ننگین 28 مرداد،که متوجه همۀ جنبه های ادارۀ کشور توسط کودتاچیان براریکۀ قدرت تکیه زده بود، همچون آذرخشی غران زندگی اجتماعی – سیاسی به سکون و سکوت کشانده شدۀ میهن را به تکان واداشت، و در هنگامۀ خونین آن سه تن دانشجوی دلیر: مصطفی بزرگ نیا(عضو کمیتۀ مرکزی سازمان جوانان تودۀ ایران ) ، احمد قندچی (هوادار دکتر مصدق )، و مهدی شریعت رضوی(عضو سازمان جوانان تودۀ ایران ) توسط رژیم کودتایی کشته شدند و بسیاری از دانشجویان دیگر زخمی و بازداشت شدند.

65 سال در راه سازماندهی جوانان و دانشجویان


تحولات چند دهه ی اخیر کشورمان بدان گونه بوده است که جنبش های گوناگون در مقاطع مختلف، در رابطه ای تنگاتنگ با یک دیگر قرار گرفته اند و در حرکتی مشترک، تحولات را به پیش برده اند .
Top