حزب توده ایران

شرکت هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در سمینار احزاب کارگری و کمونیستی جهان به مناسبت صدمین سالگرد هشتم مارس، روز جهانی زن


نشست در پایان کار خود سه بیانیه همبستگی با ”کوبای سوسیالیستی“، ”مردم فلسطین“ و با ”زنان ایران“ به تصویب رساند.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت روز جهانی زن


پیکار آگاهانه و دلیرانه زنان ایرانی، بر ضد استبداد و ارتجاع، برای آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی!

جنبش زنان، ارتجاع حاکم و تبعیض جنسیتی


جامعه ایران بویژه نسل جوان پرشور و آگاه آن، هرگز زیر بار چنین افکار سیاه و پوسیده ای نخواهند رفت.
تفکیک جنسیتی و هر نوع تبعیض درحق زنان با واکنش و مقاومت سراسری ملی روبرو شده و خواهد شد. بی شک ارتجاع در این زمینه باز هم قدرت و توان جنبش زنان برای رفع تبعیض جنسیتی و طبقاتی را به چشم خواهد دید!

شصت و هفتمین سالگرد تشکیلات دمکراتیک زنان ایران فرخنده باد


تاریخ پرافتخار تشکیلات دمکراتیک زنان ایران که تاثیر کیفی عمیقی بر سازمان دهی مبارزات صنفی - سیاسی زنان ایران و استفاده از اشکال مبتکرانه و سودمند مبارزاتی درشرابط مختلف برجای گذاشت، بخشی از تاریخ درخشان و سراسر مبارزه زنان قهرمان و پیکارجوی ایران است که امروزه دوشادوش با سایر نیروهای مترقی پایه های رژیم زن ستیز ولایت فقیه راسخت به لرزه درآورده و تا رسیدن به آزادی و برابری و عدالت جنسی و طبقاتی از پای نخواهد نشست.

موقعیت زنان در ایران


نوشته اسکه‌وی کوکوما،Skevi Koukouma)) عضو پارلمان قبرس ، عضو کمیته مرکزی حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل)، و معاون صدر فدراسیون جهانی زنان دموکرات

مبارزه خستگی ناپذیر جنبش زنان بر ضد دولت کودتا و استبداد حاکم

یکی از ویژگی های بارز جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه کنونی مردم میهن ما علیه کودتای انتخاباتی و استبداد ولایت فقیه، نقش موثر و حضور گسترده جنبش زنان دراین مبارزه حیاتی و سرنوشت ساز است.
Top