حزب توده ایران

جنبش سندیکایی و مطالبات زنان کارگر

زنان کارگر علاوه بر منافع مشترک صنفی-سیاسی با مردان کارگر، دارای مطالبات ویژه خود نیز هستند که جدای از الویت های جنبش سندیکایی زحمتکشان نیست و کاملا درچارچوب هدف های جنبش کارگری و برنامه های آن قرار دارد.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن


زنان آگاه و مبارز!
کمیته مرکزی حزب توده ایران فرارسیدن هشتم مارس، روز جهانی زن، روز تجدید عهد و اعلام همبستگی با مبارزات همه زنان جهان، در راه رهایی از بندهای ستم طبقاتی و جنسی، را به شما تبریک می گوید.

تاملی بر نقش جنبش زنان درمبارزه با استبداد


در سال های اخیر و در مقابله با سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه نقش و تاثیر جنبش زنان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و همین مساله، سبب تقویت جنبش دمکراتیک و آزادی خواهانه مردم میهن ما گردیده است.

حقوقی که به زنان خانه دار تعلق می گیرد!

یکی از جدی ترین مباحث در میان فعالان جنبش زنان و مبارزان راه عدالت اجتماعی درکشورما، وضعیت زنان خانه دار و چگونگی تامین حقوق و منافع مشروع آنان است.

آزادی برای عالیه اقدام دوست


”عالیه اقدام دوست اولین زن تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی است که به دلیل فعالیت خود برای طرح مطالبات حقوقی زنان به زندان می رود، حکم صادر شده برای عالیه حتی با رویه تنبیهی که برای فعالان حوزه زنان در پیش گرفته اند نیز تفاوت دارد. ”
تغییر برای برابری 19 بهمن 87

زنان کارگر از حقوق خود دفاع می کنند!

تامین و تضمین حقوق و منافع زنان کارگر به عنوان بخشی از مجموعه طبقه کارگر ایران در پیوند مستقیم با مبارزه زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی قراردارد.
Top