حزب توده ایران

آزادی برای عالیه اقدام دوست


”عالیه اقدام دوست اولین زن تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی است که به دلیل فعالیت خود برای طرح مطالبات حقوقی زنان به زندان می رود، حکم صادر شده برای عالیه حتی با رویه تنبیهی که برای فعالان حوزه زنان در پیش گرفته اند نیز تفاوت دارد. ”
تغییر برای برابری 19 بهمن 87

زنان کارگر از حقوق خود دفاع می کنند!

تامین و تضمین حقوق و منافع زنان کارگر به عنوان بخشی از مجموعه طبقه کارگر ایران در پیوند مستقیم با مبارزه زحمتکشان برای احیای حقوق سندیکایی قراردارد.

سخنرانی نماینده حزب توده ایران در ”دانشگاه کمونیستی“ - مبارزه زنان ایران برای آزادی و قوانین عادلانه ادامه خواهد یافت!


مراسم افتتاحیه ”دانشگاه کمونیستی انگلستان“ در لندن، در روز جمعه 26 مهرماه صحنه گردهمائی با اهمیتی با شرکت سخنرانانی از سه قاره جهان با تم محوری ” دعوت به مبارزه برای آزادی زنان“ بود.

جنبش زنان، رژیم ولایت فقیه را به عقب نشینی واداشت!

در پی چند ماه مبارزه بي دريغ زنان و ساير مبارزان حقوق زن در ميهنمان،سرانجام بخشي از لايحه ارتجاعي”لايحه خانواده“ (مواد 23 و 25 و بند چهارم ماده ۵۳ ) از دستور كار مجلس خارج شد.

ضرورت مبارزه متحد برضد لایحه ”حمایت از خانواده“


طرح وسپس تصویب لایحه ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با مخالفت فزاینده احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی و ترقی خواه میهن ما و بویژه جنبش زنان روبرو گردیده و اعتراضات مختلفی را درسراسر کشور سبب شده است.

لایحه ای به زیان جامعه و شکوفایی خانواده

لایحه حمایت از خانواده، حقوق و جایگاه زن درجامعه را به مراتب بیش از اکنون تضعیف و نابرابری جنسیتی را ”قانونی“می سازد.
Top