حزب توده ایران

اهمیت کار زنان برای سرمایه داری

زنان کارگر دوش به دوش کارگران مرد در کنار زنان و دانشجویان و دیگر زحمتکشان مبارزه خود را بر ضد رژیم ولایت فقیه به پیش می برند

زندگی زنان کارگر در چنگال استثمار و تبعیض

بر پایه گزارش های منتشره در رسانه های همگانی، زنان کارگر با توجه به سقوط سطح زندگی کارگران و زحمتکشان برای تامین حداقل معیشت با دشورای های جدی رو به رو می شوند و همین امر سبب پدید آمدن آن چنان وضعیتی برای آنان است که حتی مطبوعات حکومتی از آن به عنوان ”بیداد در حق“زنان کارگر یاد می کنند.

همبستگی با زنان مبارز ایرانی!

گزارشی از مراسم» 8 مارس« در لندن و همبستگی پر شور با زنان مبارز ایرانی!

اعلامیة کمیتة مرکزی حزب تودة ایران به مناسبت فرا رسیدن هشتم مارس، روز جهانی زن

مبارزه پرشور و دلیرانه زنان ایرانی، بخش اساسی و جدا ناپذیر جنبش خلق بر ضد ارتجاع و استبداد حاکم

بزرگداشت جشن های هشت مارس در ایران، از گذشته تا امروز

بزرگداشت جشن همبستگی رزم جویانه زنان ایران با زنان جهان به دهه های دور، یعنی به85 سال پیش باز می گردد

سایه فقر و بی قانونی بر زندگی زنان

چندی پیش گزارشی در برخی سایت های اینترنتی درارتباط با مسایل زنان سرپرست خانوار منتشر شد که گویای واقعیت زندگی این زنان محروم و سیاست رژیم ولایت فقیه درخصوص حقوق ومنافع آنان است.

نان آوران فراموش شده

در میان معضلات بی شمار اجتماعی که اینک میهن ما با آن روبروست، پدیده فقر و گسترش آن در ابعاد بسیار نگران کننده، بیش از سایر مسایل خودنمایی می کند. در ارتباط با پدیده فقر آنچه که آمار رسمی رژیم ولایت فقیه نشان می دهد، حاکی از این واقعیت است که زنان طبقات محروم و زحمتکش جامعه بیشتر از سایر گروه های اجتماعی با فقر دست به گریبان هستند.

جنبش مستقل زنان، مبارز پیگیر و استوار جنبش مردمی کشور ما

کمپین جمع آوری امضاء بر ضد سنگسار و اعدام که در آن بیش از چهل وکیل دادگستری شرکت دارند و بر ضد سنگسار و اعدام به ویژه سنگسار زنان و اعدام نوجوانان فعالیت می کنند تا سنگسار این خشن ترین و فجیع ترین خشونت قانونی را در جامعه افشا کنند، به طوریکه مقامات قضایی مجبور به واکنش شدند و اعلام داشتند که سنگسار اجرا نمی شود و حتی در نتیجه فعالیت این کمپین مواردی از احکام سنگسار اجرا نگردید اما زنان تا لغو این قانون قرون وسطایی از پای نخواهند نشست و در این راه حمایت فعالان حقوق بشری و فعالان زن و مرد را در سراسر جهان به همراه دارند.

حزب توده ایران، 65 سال مدافع پیگیر پیکار دلاورانه زنان ایران

"مبارزات حق طلبانه و پیگیر شما زنان ایران در طول چندین دهه اخیر پیکاری است بی امان و قهرمانانه که علیرغم همه فشارها وسرکوب ها ادامه یافته و نشان دهنده نقش برجسته شما در جنبش مردمی و ضداستبدادی میهن ماست" از پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران خطاب به زنان پیکارجوی ایران در کنگره چهارم

حذف خصوصی سازی و لغو قراردادهای موقت کار خواسته های برحق پرستاران ایران

بی اعتنائی به پرستاری، بی اعتناعی به سلامت جامعه است« این جمله یکی از دهها خواسته و شعارهائی بود که در تحصن های مسالمت آمیز پرستاران در سالهای اخیر بکرات و با خطی قرمز و بزرگ دیده شده است

Top