حزب توده ایران

حزب توده ایران، 65 سال مدافع پیگیر پیکار دلاورانه زنان ایران

"مبارزات حق طلبانه و پیگیر شما زنان ایران در طول چندین دهه اخیر پیکاری است بی امان و قهرمانانه که علیرغم همه فشارها وسرکوب ها ادامه یافته و نشان دهنده نقش برجسته شما در جنبش مردمی و ضداستبدادی میهن ماست" از پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران خطاب به زنان پیکارجوی ایران در کنگره چهارم

حذف خصوصی سازی و لغو قراردادهای موقت کار خواسته های برحق پرستاران ایران

بی اعتنائی به پرستاری، بی اعتناعی به سلامت جامعه است« این جمله یکی از دهها خواسته و شعارهائی بود که در تحصن های مسالمت آمیز پرستاران در سالهای اخیر بکرات و با خطی قرمز و بزرگ دیده شده است

برنامه های رژیم ولایت فقیه تهدیدی برای زنان محروم جامعه

همزمان با یورش گسترده و وحشیانه رژیم به تجمع مسالمت آمیز زنان مبارز کشور در 22 خرداد ماه امسال، مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی تبلیغات پر سرو صدایی را پیرامون تدوین سیاست های گوناگون به منظور ارتقاء سطح زندگی زنان به راه انداختند.

Top