حزب توده ایران

کمونیسم، نیکوترین و والاترین آرمانِ نوع بشر


سخنرانی رفیق جین ترنر، عضو رهبری حزب کمونیست انگلستان

جنبشِ ضدِ دیکتاتوریِ مردمِ تایلند


به نقل از روزنامه انگلیسی زبان ”مورنینگ استار

طبقه کارگر، دولتِ یونان و اتحادیه اروپا را به چالش می کشد! اعتصابِ عمومی در یونان!


پیام کمیته مرکزی حزب
به حزب کمونیست یونان
Top