حزب توده ایران

مارش پیروزمند چپ اروپا

نتایج چشمگیر کارزارهای انتخاباتی احزاب کمونیست و چپ پرتغال، آلمان و یونان

بهداشت ، نبرد سخت اوباما

برگردان و تلخیص از روزنامه اومانیته

افغانستان، انتخابات و بازگشت طالبان

انتخابات آتی افغانستان را به واقع باید نمایش دیگری از تبلیغات آمریکا در مورد برقراری ” دمکراسی“ در جهان خواند، که هدف نهایی آن ابقا رییس جمهور منتخب آمریکا، ”حامد کرزای“، و در نتیجه ادامه سیاست های گذشته در این کشور است
Top