حزب توده ایران

یک راه حل مردمی برای بحران کنونی!

کمونیست‌ها از مدت‌ها پیش این سقوط سیستم مالی را که اکنون در سراسر جهان در حال وقوع است، پیش‌بینی کرده بودند.

اطلاعیه حزب کمونیست بوهم و موراوی درباره انتخابات منطقه‌ای و سنا در جمهوری چک

ژیری ماستالکا معاون صدر کمیته مرکزی حزب کمونیست بوهم و موراوی و نماینده پارلمان اروپا

سیاستمداران کنونی توان مقابله با بحرانی در این مقیاس را ندارند

اقتصاددانان معروف جهان از ضروری بودن خاتمه سیاست های نولیبرالی و سیستمی که سرمایه بدون هیچ مرز و کنترلی عمل می کند، سخن می گویند. در مقاله زیر شیموس میلن (Seamus Milne)، صاحب نظر اقتصادی و روزنامه نگار ترقی خواه ، بر پایه تجربه احزاب اساسی انگلستان، در رابطه با عدم توان احزاب و نیروهای سیاسی عمده حاکم در اروپا، در رویارویی با چالش عظیم کنونی سخن می گوید.

چهره حقیقی سرمایه‌داری

کارل مارکس کشف خود درباره نحوه عملکرد روند ”کاهش نرخ سود“ را یکی از مهم‌ترین یافته‌هایش می‌دانست. این نظریه توضیح می‌دهد که چرا وقوع بحران‌های ادواری در نظام سرمایه‌داری ناگزیر است.

مبارزه زحمتکشان پرو بر ضد برنامه خصوصی سازی

درماه های اخیر مبارزه زحمتکشان پرو با سیاست های اقتصادی-اجتماعی دیکته شده ازسوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وارد مرحله ای تازه گردیده است.

بحرانی كه ساخت انگلستان است!


 رفیق رابرت گريفيت، دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا

بن بست درسازمان تجارت جهانی


گفتگو های ژنو که نمایندگان 153 کشور عضو سازمان تجارت جهانی درآن حضور داشتند به شکست انجامید واین نهاد که درکنار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یکی از سه رکن اساسی نظم نوین جهانی و روند جهانی شدن را تشکیل می دهد با یک بن بست واقعی روبرو گردید.

Top