حزب توده ایران

مصاحبه »نامه مردم« با رفیق ”سام وب“ صدر حزب کمونیست آمریکا


پیروزی بزرگ و شکننده بر جمهوری‌خواهان زمینه و فضای تازه‌ای را برای مبارزه جنبش مردمی فراهم خواهد کرد

ریاکاری امپراتوری

اظهار نظر فیدل کاسترو درباره این که چرا باراک اوباما باید از سیاست‌های ضدکوبایی ایالات متحد آمریکا فاصله بگیرد

برنامه دولت کمونیست ها در قبرس

مصاحبه با گیاناکیس کولوکاسیدس، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی آکل

استوار باد همبستگی زحمتکشان جهان!

امید دستیابی به صلح در قبرس

برگردان از نشریه ورلد رپورت

صبح بخیر بغداد

نوشته میشل گیو، برگرفته از اومانیته، ۲۵ مارس ۲۰۰۸

مذاکرات بی معنا است

برقوتی : تا زماني كه اسرائيل ساختن شهرك های يهودی نشين، ديوار آپارتايد و محاصره غزه را پايان ندهد، مذاكرات بی معنا است
Top