حزب توده ایران

ریشه‌یابی کشمکش در کنیا


به نقل از دنیای هفتگی مردم
نوشته دنیس لومن

پاکستان: ادامه بحران، دیکتاتوری نظامیان و ترور مخالفان!

حزب توده ایران ترور خانم بی نظیر بوتو را به دست عوامل ارتجاع به شدت محکوم می کند

حق و حقوق؟ چه حقی؟ چه حقوقی؟

نوشته برایان دنی، سخنگوی «سندیکاها بر ضد قانون اساسی اتحادیه اروپا»
به نقل از «مورنینگ استار»، چاپ لندن

فراخوان «حزب كمونيست فدراسيون روسيه» خطاب به مردم روسیه

پیام گنادی زیوگانف، صدر كميتهٔ مركزی حزب كمونيست فدراسيون روسيه، و نامزد رياست جمهوری فدراسيون روسيه، در پايان 12مين كنگره (فوق العاده) حزب، به مردم روسیه.
۲۹ آذر ۸۶ (۲۰ دسامبر ۲۰۰۷)
Top