حزب توده ایران

مصاحبه با هنا امیره، عضو هیئت سیاسی حزب مردم فلسطین و عضو کمیتهٔ اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف)

مصاحبه‌گر: رشید هیلال از «مرکز بین‌المللی رسانه‌ای خاورمیانه»

حقیقت درباره پیمان اروپا


نوشته فرنسیس وورتز، رییس گروه چپ متحد در پارلمان اروپا(GUEL) / چپ سبز شمال (NGL)

پاکستان در چنگال بحران

آمریکا باید نیروهای نظامی اش را از عراق بیرون بکشد و به جنگ پایان دهد!

برگرفته از »مجله هفتگی جهان مردم« ، 21 تیرماه 1386
People's 'Weekly World - 12th July 2007

مسیر حرکت چین به پیش

برگرفته از: ”بیژینگ رویو“ Beijing Review))
یَنگ لینگ لینگ، استاد مدرسة حزبی کمیتة مرکزی حزب کمونیست چین، دربارة ”راه رشد صلح آمیز“ چین سخن می گوید:
Top