حزب توده ایران

مسیر حرکت چین به پیش

برگرفته از: ”بیژینگ رویو“ Beijing Review))
یَنگ لینگ لینگ، استاد مدرسة حزبی کمیتة مرکزی حزب کمونیست چین، دربارة ”راه رشد صلح آمیز“ چین سخن می گوید:

فراخوان فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای اول ماه مه 2007

در شرایط کنونی، طبقه کارگر جهان به اتحادیه‌های کارگری طبقاتی خویش در امر مبارزه متحد بر ضد شرکتهای فراملی و امپریالیسم نیازمند است.

چند خبر سندیکایی از جهان

زیست سوخت ها، و مسئلة جهانی گرسنگی - نوشته فیدل کاسترو


بیش از سه میلیارد نفر در جهان به علت گرسنگی و کمبود آب آشامیدنی محکوم به مرگ زودرس خواهند شد. این رقم اغراق آمیزی نیست، بلکه می توان گفت رقمی محافظه کارانه است.
Top