حزب توده ایران

فراخوان «حزب كمونيست فدراسيون روسيه» خطاب به مردم روسیه

پیام گنادی زیوگانف، صدر كميتهٔ مركزی حزب كمونيست فدراسيون روسيه، و نامزد رياست جمهوری فدراسيون روسيه، در پايان 12مين كنگره (فوق العاده) حزب، به مردم روسیه.
۲۹ آذر ۸۶ (۲۰ دسامبر ۲۰۰۷)

تعمیق بحران در پاکستان

بسیاری از مفسران سیاسی مهمترین عامل رویدادهای اخیر پاکستان را نادیده می گیرد. رویدادهای ماه های اخیر در پاکستان به طور عمده و عینی ریشه در نارضایتی مردم پاکستان از وضع موجود دارد.

کنگره »حزب چپ اروپا« ما نولیبرالیسم را به چالش می کشیم!

* ملاقات و گفتگوی نماینده حزب با آقای لوتار بیسکی، صدر جدید حزب چپ اروپا، و فرانسیس وورتز، رهبر گروه نمایندگان کمونیست، چپ و سبز پارلمان اروپا

جهانی شدن و سوسیالیسم

نوشته پروفسور زنگ زیشنگ، دانشگاه رن مین، چین
Top