حزب توده ایران

سرود بین‌الملل - انترناسیونال

برخيز، ای داغ نفرت خورده
دنيای لخت گرسنگان
کشدمان سوی جنگ خونين
عقل آشفته و جوشان
ویران سازیم این دنيا را
دنيای نو بپا کنيم
تا در آن هيچ را همه چيز و
بنده را مولا کنيم

اینست آن قطعی‌ترین و آخرین جنگ ما
ز انترناسيونال است انسانيت بپا

اینست آن قطعی‌ترین و آخرین جنگ ما
ز انترناسيونال است انسانيت بپا

 

Top