حزب توده ایران

سرودهای دیگر

سرود جوانان دمکرات جهان
ترجمه ابوالقاسم لاهوتی، آهنگ از لو آشانیناتحاد خلق
شعر از سیاوش کسرایی


رزم ما
شعر از احسان طبری


نگارنده تاریخ
شعر از احسان طبری


صنف اربابان


توده زحمت
Top