مسایل سیاسی روز

پیام هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به ششمین کنگره حزب توده ایران

نمایندگان گرامی ششمین کنگره حزب توده ایران!
با مسرت از برگزاری ششمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران مطلع شدیم. ما این مناسبت را صمیمانه به شما، و از طریق شما به عموم نیروهای حزب توده ایران تبریک می گوئیم و بیشترین توفیق شما را در پاسخگوئی به مسائل و موضوعات پیشارویتان، از این مجرای دموکراتیک، آرزو می کنیم.

رفقای عزیز
با توجه به اوضاع دشواری که جامعۀ ما با آن روبروست و الزاماتی که این اوضاع، پیشاروی هر نیروی دموکرات و خواهان ترقی و عدالت می نهد، بدون شک کنگره ششم حزب توده ایران به مصاف با چالشهای شورانگیزی برخواسته است:
مقدمتاً خطر، ولو نامحتمل، یک رودرروئی ویرانگر نظامی میان جمهوری اسلامی و ”جهان غرب“ در تداوم مناقشه بر سر برنامۀ اتمی ایران،
احتمال فروپاشی کامل اقتصاد کشور که بحران مدید آن و شکست پیش بینی شدۀ برنامۀ ساماندهی یارانه ها، به همراه تحریمهای خودغرضانۀ ”غرب“ در وضع شکنندۀ این اقتصاد، اکنون بیشترین فشار را متوجه طبقات پائینی و متوسط جامعه کرده است،
اوضاع مختنقی که حکام جمهوری اسلامی ایران بر کل جامعه مدنی و سیاسی و خاصه بر سازمانهای سیاسی معارض اعمال می کنند،
تقویت زمینه برای برآمد جنبشهای مطالباتی و اعتراضی در میان طبقات و لایه های گوناگون اجتماعی،
و تحول اوضاع سیال منطقه و بین المللی در مسیری خلاف روندهای استراتژیک شناخته شده،
برخی از خطوط اصلی سیمای وضعی اند که در آن کنگرۀ شما برگزار می گردد. به نظر می رسد که حکام جمهوری اسلامی در پاسخگوئی به ضرورتهای این وضع خطیر، خود را برای اتخاذ مشی ای باز هم سرکوبگرانه تر و کشاندن ایران به مهلکه آماده می کنند. ما با اشتیاق پاسخهای کنگره ششم حزب توده ایران به این اوضاع حساس را تعقیب خواهیم کرد.

رفقای عزیز
دغدغۀ مرکزی در اوضاعی که در سطور فوق ترسیم شده، آیندۀ ایران است و سؤال مرکزی در گفتگوی میان شما و ما در این رابطه، نقشی است که نیروهای چپ می توانند و باید در ”گذار کشور از رنجها و مخاطرات“ و نیل به آینده ای پرفروغ به عهده داشته باشند. به باور سازمان ما ایفای این نقش مستلزم حضور یک نیروی چپ مقتدر در صحنۀ سیاسی کشور است و این خود مستلزم برنامۀ مشخص برای شکل بخشیدن به این نیرو است. سازمان ما برای پاسخگوئی به این الزام طریق شکل دهی به حزب بزرگ چپ را برگزیده است. ما با علاقه مندی بسیار پیگیر پاسخ شما به این ضرورت خواهیم بود.

رفقای گرامی
بار دیگر تبریکات مان را بابت برگزاری ششمین کنگرۀ شما ابراز می داریم و بیشترین موفقیت را برای شما و کنگره امید داریم.

هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، 3 اسفند ۱۳۹۱

به نقل از نامه مردم، شماره 915، 7 اسفند ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا