مسایل سیاسی روز

پیام های احزاب کارگری و کمونیستی جهان به ششمین کنگره حزب توده ایران

شادباش ”جنبش پیش‌رَوی کویت“
پیام ”حزب المَسار“ (”جنبش التجدید“ سابق) تونس
پیام حزب کمونیست اردن
پیام حزب کمونیست فنلاند

شادباش ”جنبش پیش‌رَوی کویت“، به مناسبت برگزاری ششمین کنگره حزب توده ایران

رفقای گرامی حزب توده ایران،
”جنبش پیش‌رَوی کویت“، برگزاری کنگره ششم حزب برادر توده ایران را تبریک می‌گوید، و به مناسبت تاریخ درخشان‌تان، و دستاوردهایی که در طول تاریخ طولانی مبارزه داشته‌اید، به شما درود می‌فرستد. از این فرصت استفاده می‌کنیم و همبستگی خود را با پیکار حزب شما و مردم ایران در راه صلح و حقوق دموکراتیک، و حق مردم در تعیین سرنوشت خود بدون هرگونه دخالت خارجی، اعلام کنیم. چنین مداخله‌یی خلیج فارس و کل منطقه خاورمیانه را به آتش خواهد کشید و صلح جهانی را به خطر خواهد انداخت. درعین‌حال، نسبت به نقض حقوق بشر و اقدام‌های سرکوبگرانه برضد جنبش‌های توده‌ای در ایران نگرانی عمیق خود را اعلام می‌داریم و آن را محکوم می‌کنیم.
رفقای گرامی،
در این لحظه تاریخی، در زمانی که جنبش جهانی چپ با چالش‌های فراوانی روبه‌روست، دنیا شاهد پیشرفت جنبش چپ است. اوضاع بین‌المللی از تجاوز امپریالیستی و تضادها و تنش‌های حادّی حکایت می‌کند که نشان از آینده پرچالش‌تری دارد. سرمایه‌داری در یکی از جدّی‌ترین بحران‌های ساختاری خود قرار دارد. تاریخ نشان داده است که سرمایه‌داری پایان تاریخ نیست، قدرت مانور آن محدود است، و در سراشیب نابودی قرار دارد. سرمایه‌داری سریع‌تر از آنکه ما انتظارش را داشتیم به پایان خود نزدیک می‌شود، و همین، بیانگر ناکارآیی سازوکارهای سنّتی‌ای است که این نظام برای غلبه بر بحران از آن‌ها استفاده می‌کند. یورش سرمایه‌داری به پیشرفت اجتماعی و حقوق اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر و متحدان آن، نابرابری‌های فزاینده اجتماعی، و سرکوب فزاینده حکومتی، و جزاین‌ها، همگی به خشم و رویارویی فزاینده توده‌های زحمت‌کش و جنبش روبه رشد ضدسرمایه‌داری، منجر شده است. دگرگونی‌های اخیر در خاورمیانه، و توفان تغییری که سراسر دنیا را درنوردیده است، هیچ کشوری را از اثرهای خود مصون نخواهد گذاشت. مردم ما نیز از حکومت عقب‌مانده‌یی رنج می‌برند که توجه آن تنها به حفظ موقعیت و منافع اقتصادی خود به هزینه منافع مردم کشور، معطوف است. فساد، سرکوب فزاینده، و نقض حقوق و شأن انسانی، نقض هنجارها و پیمان‌های بین‌المللی پذیرفته شده، عمده‌ترین مشخصه‌های حکومت ما شده است.
به علت تضاد شدید میان رویکرد ضددموکراتیک رژیم حاکم از یک سو، و خواست‌های دموکراتیک مردم از سوی دیگر، بحران وخیم‌شده سیاسی کشور به حدّ بی‌سابقه‌یی افزایش یافته است. انزوای حکومت و متحدان طبقاتی حاکم آن در حالی آشکار شده است که جنبش مخالفان رشد یافته است و به جنبشی توده‌ایِ متشکل از گستره‌یی از نیروهای اجتماعی وسیاسی، تبدیل شده است. حکومت در برخورد با مخالفان، رویکردی امنیتی در پیش گرفته است. نتیجه این اقدام، سرکوب شدید تظاهرات توده‌ای، دستگیری شماری از نمایندگان پیشین مجلس و فعالان جوان در جنبش اعتراضی، و محاکمه آنان به اتهام ارتکاب جرم برضد امنیت کشور بوده است. حکومت همچنین محدود کردن آزادی‌های همگانی، و به‌ویژه آزادی ابراز عقیده، آزادی بیان، و آزادی تشکل را آغاز کرده است.
مادام که راهنمای ما نظریه مارکسیسم است، ما به توانایی خود ایمان داریم. تاریخ ثابت کرده است که این نظریه تنها گزینه برای دستیابی به عدالت اجتماعی برای طبقه کارگر و همه انسان‌هاست.
رفقای گرامی،
در این زمان حسّاس، همبستگی ما و همکاری متقابل رهبری دو حزب ما، و اتحاد نیروهای چپ در سطح ملّی، منطقه‌ای، و جهانی، وظیفه‌یی است که از هر زمان دیگر مبرم‌تر شده است. ”جنبش پیش‌رَوی کویت“، به تاریخ مبارزه قهرمانانه درخشان شما و فداکاری‌های شما درود می‌فرستد، و برای شما در مبارزه‌تان در راه عدالت اجتماعی، دموکراتیک کردن کشور، پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی، و رهایی ایران از بندهای دیکتاتوری آرزوی موفقیت دارد، و خواهان تقویت پیوند میان دو حزب، و تقویت همبستگی میان مبارزه دو ملّت در راه آزادی و عدالت اجتماعی است.
با درودهای برادرانه،
کمیته مرکزی ”جنبش پیش‌رَوی کویت“

پیام ”حزب المَسار“ (”جنبش التجدید“ سابق) تونس

رفقای گرامی،
حزب المَسار راه دمکراتیک و اجتماعی، (”جنبش التجدید“ سابق) ﮔﺮم ﺗـﺮﻳﻦ درودﻫـﺎی خود را ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺳﺒﺖ ﺑـﺮﮔﺰاری ششمین ﻛﻨﮕﺮة ﺣـﺰب توده ایران تقدیم می دارد. ما ایمان داریم که کنگره شما که در شرایط بحرانی و سخت منطقه خاورمیانه و جهانی برگزار می‌شود، در بررسی و تصویب سندهای مورد بحث نمایندگان کنگره موفقیت آمیز خواهد بود. زحمتکشان و نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک تونس با مبارزات خستگی ناپذیر حزب توده ایران برای دموکراسی، حقوق بشر، و استقلال ایران، آشنا هستند و نقش مهمی که حزب شما در جریان انقلاب فوریه ۱۹۷۹‌[بهمن‌ماه ۱۳۵۷‌] ایفاء کرد را به‌ خوبی به یاد دارند. حزب شما با دادن قربانیان فراوان در ۷۱ سال گذشته در خدمت جنبش انقلابی مردم ایران بوده و به‌حق ”حزب شهدا“ نام گرفته است. حزب توده ایران پرچم‌دار مبارزه مردم ایران برای استقلال، آزادی، و عدالت اجتماعی بوده است. انقلاب بهمن اما با خیانت روحانیت به آماج انقلاب به شکست انجامید. به‌ عوض آزادی و دموکراسی، تفتیش عقاید و سرکوب وحشیانه نیروهای مردمی و از جمله حزب توده ایران و رژیم جهل و نادانی، شکنجه و اعدام در ایران حاکم شد.
مبارزه حزب شما برای دموکراسی و آزادی، صلح و حقوق بشر و عدالت اجتماعی، بررغم شرایط دشوار کشور در ۳ دهه گذشته، ادامه یافته است.
پس از انقلاب بهار ۲۰۱۱ در تونس، دو حزب ما تماس‌ها و تبادل تجربه خود در رابطه با چگونگی سازمان‌دهی مبارزه‌یی کارا در راه دموکراسی و عدالت اجتماعی در شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه را گسترش داده‌اند، و در آینده نیز به آن ادامه خواهند داد. دموکراسی، حقوق دمکراتیک، و عدالت اجتماعی، خواست مشترک‌ مان است، وبرای رسیدن به این خواست، همکاری همه نیروهای مترقی و دمکرات را لازم می دانیم.
”المَسار“ راه دمکراتیک و اجتماعی، ”جنبش التجدید“ سابق)، از مبارزه‌ تان برای کسب حقوق دمکراتیک و عدالت اجتماعی پشتیبانی می کند. ما به تلاش شما برای همکاری با همه نیروهای مترقی و دمکرات به‌منظور رسیدن به این خواست، ارج می نهیم. ما قاطعانه اعتقاد داریم که تصمیم‌ گیری در باره سرنوشت ایران و ساختار اجتماعی- اقتصادی آن تنها به عهده خود مردم ایران است. ما توقف خشونت در ایران و تونس از جمله نسبت به سندیکا های کارگری و شخصیت‌ های سیاسی را خواهانیم. ﻣﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ کارگر، ﺣﺰب ﺗﻮده اﻳﺮان، و ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺗﺮقیﺧﻮاه ﻛـﻪ در راه دﻣﻮﻛﺮاﺳی، اﺳﺘﻘﻼل، ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎعی، و ﻣﻨﻄﻘﻪ‌یی ﻋﺎری از ﺣﻀﻮر و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣی اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘی ﭘﻴﻜﺎر ﻣیﻛﻨﻨﺪ، اﻋﻼم میﻛﻨﻴﻢ.
به امید پیروزی مبارزه حزب شما برای آینده‌یی دموکراتیک و عدالت‌خواهانه
پیروز باد مبارزه حزب توده ایران
زنده باد روابط برادرانه بین المسار و حزب توده ایران
زنده باد همبستگی بین‌المللی
دفتر بین المللی ”حزب المسار تونس“- ۷فوریه ۲۰۱۳ [۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ ] دکتر عبدالعزیز مساعودی

پیام حزب کمونیست اردن به رفقای عزیز حزب توده ایران، با درودهای رفیقانه

در شرایطی که شما برای کنگره ششم حزب خود آماده می شوید، ما نیز خوشوقتیم از اینکه در این برهه در کنار تان خواهیم بود.
رفقا، کنگره بزرگ شما در شرایط مخفی وسرکوب خشن و بسیار سختی که نظام حاکم و ایادی آن بر حزب شما تحمیل کرده‌اند برگزار می گردد، نظامی که تمامی فداکاری‌های حزب بزرگ شما در راه مردم ایران را برای آینده‌یی دموکراتیک با هدف دستیابی به ترقی، صلح، و سوسیالیسم، نادیده گرفته است.
ما در ”حزب کمونیست اردن“، مطمئنیم که کنگره ششم حزب نامدارتان، تبلور آرمان‌ها و آرزوهای شما و ملت برادر در ایران خواهد بود . یک باردیگر حزب کمونیست ما، گرم‌ترین درود ها و آرزوها را برای موفقیت کنگره ششم شما، تقدیم می‌کند. با امید تحقق آرمان‌ها و پیش‌بُرد هدف‌هایتان به‌خاطر مردم ایران و در راه ترقی، آزادی، و سوسیالیسم.
دبیر کل حزب کمونیست اردن، دکتر منیر حمارنه
عمان، ۶ فوریه ۲۰۱۳ [۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۱ ]

پیام حزب کمونیست فنلاند
رفقای گرامی،
حزب کمونیست فنلاند درود های رفیقانه خود را به حزب توده ایران، به کنگره پر اهمیت شما و به همه اعضای حزب می‌فرستد.
ما از نقش مهم حزب شما در مبارزه در راه حقوق زحمتکشان، صلح، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، و برضد رژیم دین‌سالار ارتجاعی در ایران آگاهیم. ما می‌دانیم که شما مخالف نقش امپریالیستی ایالات متحد آمریکا و اتحادیه اروپا در خاورمیانه هستید. ما در مبارزه علیه مداخله نظامی خارجی در ایران با شما همگام هستیم. آینده ایران فقط باید توسط خود مردم ایران تعیین شود. در وضعیت کنونی جهان، همکاری انترناسیونالیستی کمونیست ‌ها و دیگر نیروهای ترقی‌خواه و چپ، و ترویج گزینه‌ های مترقی و چپ و چشم‌ انداز سوسیالیسمِ بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
برای کنگره شما و فعالیت‌های آتی شما آرزوی موفقیت داریم.

ایریو هاکانِن
صدر هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست فنلاند
هلسینکی، فوریه ۲۰۱۳

به نقل از “نامه مردم”، شماره 919، 2 اردیبهشت ماه 1392

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا